A Laws.Africa project
28 December 2009

Rwanda Government Gazette dated 2009-12-28 number 52

Download PDF (847.7 KB)
Page 1
                Official Gazette n° 52 of 28/12/2009


Umwaka wa 48 n° 52                              Year 48 n°52
28 Ukuboza 2009                               28 December 2009


                                      48ème Année n° 52
                                      28 décembre 2009


Igazeti ya Leta ya         Official Gazette of         Journal Officiel de
 Repubulika y’u           the Republic of           la République du
  Rwanda               Rwanda               Rwanda
Ibirimo/Summary/Sommaire                              Page/Urup.

  A. Amategeko / Laws/Lois

Nº 34/2009 ryo kuwa 17/12/2009
Itegeko ryemerera kwemeza burundu amasezerano y‟impano yashyiriweho umukono i Dakar muri
Senegal kuwa 13 Gicurasi 2009, hagati ya Repubulika y‟u Rwanda n‟Ikigega Nyafurika Gitsura
Amajyambere (FAD/ADF), yerekeranye n‟impano ingana na miliyoni cumi n‟esheshatu za
« Unités de Compte/Units of Account» (16.000.000 UC/UA) agenewe umushinga w‟umuhanda
Butare-Kitabi-Ntendezi……………………………………………………………………………5
Nº 34/2009 of 17/12/2009
Law authorising ratification of the protocol of agreement signed in Dakar, Senegal on 13 May
2009, between the Republic of Rwanda and the African Development Fund (ADF), relating to
the grant of sixteen million Units of Account (UA 16,000,000) for the Butare-Kitabi-Ntendezi
Road Project…………………………………………………………………………………….....5
Nº 34/2009 du 17/12/2009
Loi autorisant la ratification du protocole d‟accord signé à Dakar, au Sénégal le 13 mai 2009
entre la République du Rwanda et le Fonds Africain de Développement (FAD), relatif au don de
seize millions d‟Unités de Compte (16.000.000 UC) pour le projet de route Butare-Kitabi-
Ntendezi ………………………………………………………………………………………….5

Nº 35/2009 ryo kuwa 17/12/2009
Itegeko ryo kwemeza burundu amasezerano y‟inguzanyo yashyiriweho umukono i Istanbul muri
Turukiya kuwa 04 Ukwakira 2009 hagati ya Repubulika y‟u Rwanda n‟Ikigega cy‟Iterambere
Mpuzamahanga cy‟Umuryango OPEC (Opec Fund for International Development: OFID),
yerekeranye n‟inguzanyo ingana na miliyoni icumi z‟Amadolali y‟Amanyamerika (10.000.000
USD) agenewe umushinga «Electricity Access Scale-Up Project» …………………………….10
Nº 35/2009 of 17/12/2009
Law authorizing the ratification of the protocol of agreement signed in Istanbul, Turkey, on 04
October 2009, between the Republic of Rwanda and the OPEC Fund for International
Development: OFID, relating to the loan of ten million Us Dollars (USD 10,000,000) for the
Electricity Access Scale-Up Project …………………………………………………………….10


                         1

Page 2
Download full gazette PDF