A Laws.Africa project
14 May 2012

Rwanda Government Gazette dated 2012-05-14 number 20

Download PDF (1.2 MB)
Page 1
                    Official Gazette nÂş 20 of 14 May 2012Ibirimo/Summary/Sommaire                                      page/urup

  A. Amategeko/Laws/Lois

N° 09/2012 ryo kuwa 17/04/2012
Itegeko ryemerera kwemeza burundu amasezerano mpuzamahanga yo kurengera ibimera
harimo n’amasezerano y’Umuryango Mpuzamahanga Urengera Abakozi ajyanye n’ishyirwa
mu bikorwa ry’imyanzuro y’ubuzima n’ubuziranenge bw’ibimera yashyiriweho umukono i
Roma kuwa 26/08/2008 hagati ya Repubulika y’u Rwanda n’Umuryango Mpuzamahanga
wita ku buhinzi n’ibiribwa ku Isi...............................................................................................6
N° 09/2012 of 17/04/2012
Law authorising the ratification of the International Plant Protection Convention Including
the International Labor Organization on the application of sanitary and phytosanitary
measures signed in Rome, on 26/08/2008, between the Republic of Rwanda and the United
Nations Food and Agricultural Organization.............................................................................6
N° 09/2012 du 17/04/2012
Loi autorisant la ratification de la convention internationale pour la protection des végétaux y
compris les accords de l’Organisation Internationale du Travail sur l’application des mesures
sanitaires et phytosanitaires signée á Rome le 26/08/2008, entre la République du Rwanda et
l’Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture………………………6

NÂş11/2012 ryo kuwa 03/05/2012
Itegeko ryemerera kwemeza burundu amasezerano y’impano no TF010953 yashyiriweho umukono i
Kigali mu Rwanda kuwa 17 Mutarama 2012, hagati ya Repubulika y’u Rwanda n’Ikigega Mpuzamahanga Gitsura
Amajyambere (IDA) gihagarariye Ikigega Mpuzamahanga cy’Iterambere y’Abanyamerika, yerekeranye n’impano
ingana na miliyoni eshanu n’ibihumbi ijana na mirongo icyenda z’Amadolari y’Abanyamerika (5.190.000 USD)
agenewe umushinga ugamije gufata neza ubutaka, kubika amazi no kuhirira imyaka…………………………11
NÂş11/2012 of 03/05/2012
Law authorising the ratification of the grant agreement no TF010953 signed in Kigali, Rwanda
on 17 January 2012, between the Republic of Rwanda and the International Development
Association (IDA) acting as administrator of the United States Agency for International
Development single donor trust fund, relating to the grant of five million, one hundred and
ninety thousand American Dollars (USD 5,190,000) for the land husbandry, water harvesting,
and Hillside Irrigation Project………………………………………………………………11
NÂş11/2012 du 03/05/2012
Loi autorisant la ratification de l’accord de don nº TF010953 signé á Kigali, au Rwanda le 17
janvier 2012, entre la République du Rwanda et l’Association Internationale de
Développement (IDA) agissant en qualité d’administrateur du fonds unique de l’Agence
Américaine pour le Développement International, relatif au don de cinq millions cent quatre-
vingt-dix mille Dollars Américains (5.190.000 USD) pour le projet de gestion des terres, de
collecte d’eau et d’irrigation collinaire………………………………………………………11

NÂş12/2012 ryo kuwa 03/05/2012
Itegeko ryemerera kwemeza burundu amasezerano y’impano no TF011435 yashyiriweho umukono i
Kigali mu Rwanda ku a 17 Mutarama 2012, hagati ya Repubulika y’u Rwanda n’Ikigega Mpuzamahanga Gitsura
Amajyambere (IDA) gihagarariye Ikigega Mpuzamahanga cy’Iterambere y’Abanyakanada, yerekeranye n’impano
ingana na miliyoni indwi n’ibihumbi magana inani z’Amadolari y’Abanyamerika (7.800.000 USD) agenewe
umushinga ugamije gufata neza ubutaka, kubika amazi no kuhirira…………………………………………16
                                1

Page 2
Download full gazette PDF