A Laws.Africa project
16 July 2018

Rwanda Government Gazette dated 2018-07-16 number 29

Download PDF (2.1 MB)
Page 1
                     Official Gazette no. 29 of 16/07/2018   Ibirimo/Summary/Sommaire                                 page/urup


      A. Amabwiriza/ Instructions/ Instructions


No 03/2018 yo ku wa 09/07/2018
Amabwiriza ya Komisiyo y’Igihugu y’Amatora agenga amatora y’Abagize Inteko Ishinga
Amategeko, Umutwe w’Abadepite yo muri Nzeri 2018..............................................................................2


  B. Amabwiriza ya Minisitiri/ Ministerial Instructions/ Instructions Ministérielles

N°002 yo ku wa 26/06/2018
Amabwiriza ya Minisitiri arebana nʼamashyamba ..................................................................................54
No002 of 26/06/2018
Ministerial Instructions on forests……………………………………………………………………….54
N°002 du 26/06/2018
Instructions Ministérielles relatives aux forêts ……………………………………………………….…54
                                1

Page 2
Download full gazette PDF