A Laws.Africa project
2 September 2011

Tanzania Government Gazette dated 2011-09-02 number 35

Download PDF (5.5 KB)
Coverpage:
                          ISSN 0856-0323

 MWAKA WA 92                  2 Septemba, 2011


 TOLEO NA. 35       GAZETI
                  LA

       JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

      Linatolewa kwa idhini ya Serikali na Kuandikishwa Posta kama
                    Gazeti


                  YALIYOMO
  Taarifa ya Kawaida        Uk.  Taarifa ya Kawaida      Uk
                                     .

Notice re Supplement…………..Na.694   1  Kupotea kwa Barua ya Toleo ya   2
                     Kumiliki Ardh……………..Na.698
Kupotea kwa Hati za Kumiliki 2      Uthibitisho na Usimamizi wa 2
Ardhi………………………..Na.695-7         Mirathi………………..……Na.699
                    Sheria Ndogo za (Uanzishaji wa Mfuko
TAARIFA YA KAWAIDA NA.694       wa Afya ya Jamii)za Halmashauri ya
                    Wilaya ya Mkuranga za mwaka 2011
Notice is hereby given that Sheria (Tangazo la Serikali Na.261 la mwaka
Ndogo,Orders,Kanuni and Nitices as set 2011)
out below,have been issued and are
published in Subsidiary Legislation Sheria Ndogo za (Kilimo Kwanza na
Supplement    No.29  dated  2nd Usalama wa Chakula) za Halmashauri ya
September,2011 to this number of the Wilaya ya Mkuranga za mwaka 2011
Gazette:                (Tangazo la Serikali Na.262 la mwaka
                    2011)
Sheria Ndogo za (Uanzishaji wa Bodi ya
Mfuko wa Elimu) za Halmashauri ya Orders under the Interpretation of Laws
Wilaya ya Newala,2011 (Tangazo la Act (Government Notice No. 263 of 2011)
Serikali Na.258 la mwaka 2011)
                    Kanuni za Kudumu za Halmashauri ya
Sheria Ndogo za (Ada na Ushuru)za Wilaya ya Mkuranga za mwaka 2011
Halmashauri ya Manispaa ya Musoma za (Tangazo la Serikali Na.264 la mwka
mwaka 2011 (Tangazo la Serikali Na.259 2011)
la mwaka 2011)
                    Notice under the Export Processing
Sheria Ndogo za (Ada na Ushuru)za Zones Act (Government Notice No.265 of
Halmashauri ya Manispaa ya Mtwara- 2011)
Mikindani,2011 (Tangazo la Serikali Notice under the Export Processing Act
Na.260 la mwaka 2011)         (Government Notice No.266 of 2011)


(Download complete gazette PDF)