A Laws.Africa project
16 September 2011

Tanzania Government Gazette dated 2011-09-16 number 37

Download PDF (5.4 KB)
Page 1
                           ISSN 0856-0323

MWAKA WA 92                    16 Septemba, 2011


TOLEO NA. 37      GAZETI
              LA
       JAMHURI YA MUUNGANO WA TANZANIA

     Linatolewa kwa idhini ya Serikali na Kuandikishwa Posta kama
                   Gazeti
                YALIYOMO
  Taarifa ya Kawaida      Uk.    Taarifa ya Kawaida        Uk.

Notice re Supplement….Na.726   15   Wizara ya Ardhi,Nyumba na      25/7
                    Maendeleo ya Makazi-Sheria ya
                    Utwaaji Ardhi……….…..Na.734-9
In the Court of Appeal at    16/2  Taarifa   ya  Kusudio    la  28/3
Mtwara,Arusha     and    4   Kuhawilisha Ardhi ya Kijiji kuwa  0
Mwanza…………..……..Na.727-9        Ardhi ya Kawaida……Na.740-3
Kupotea kwa Hati za Kumiliki   25   Uthibitisho na Usimamizi wa     30
Ardhi……….……………Na.730-2         Mirathi…………………..Na.744-5
Kupotea  kwa Leseni  za   24/7
Makazi………………..……Na.733

TAARIFA YA KAWAIDA NA.726       Sheria Ndogo za (Hifadhi ya Mazingira)
                    za Halmashauri ya Wilaya ya Kibaha za
Notice is hereby given that Sheria mwaka 2011 (Tangazo la Serikali
Ndogho,Orders,Regulations  and  an Na.292 la mwaka 2011)
Instrument as set out below have been
issued and are published in Subsidiary Sheria Ndogo za (Usafi wa Mazingira) za
Legislation Supplement No.31 dated Halmashauri ya Wilaya ya Kibaha za
16th September,2011 to this number of mwaka 2011 (Tangazo la Serikali
the Gazette:              Na.293 la mwaka 2011)

Sheria Ndogo za (Ada na Ushuru) za Sheria Ndogo za (Ushuru wa Vibao vya
Halmashauri ya Wilaya ya Kibaha za Matangazo ya Biashara) za Halmashauri
mwaka 2011 (Tangazo la Serikali ya Wilaya ya Kibaha za mwaka 2011
Na.289 la mwaka 2011)         (Tangazo la Serikali Na.294 la mwaka
                    2011)
Sheria Ndogo za (Ushuru wa Minada ya
Mifugo) za Halmashauri ya Wilaya ya Sheria Ndogo za (Ushuru wa Madini ya
Kibaha za mwaka 2011 (Tangazo la Ujenzi) za Halmashauri ya Wilaya ya
Serikali Na.290 la mwaka 2011)     Kibaha za mwaka 2011 (Tangazo la
                    Serikali Na.2945la mwaka 2011)
Sheria Ndogo za (Kilimo cha Mazao ya
Chakula na Biashara) za Halmashauri ya Sheria Ndogo za (Uanzishaji wa Bodi ya
Wilaya ya Kibaha za mwaka 2011 Mfuko wa Elimu) za Halmashauri ya
(Tangazo la Serikali Na.291 la mwaka Wilaya ya Kibaha za mwaka 2011
2011)                 (Tangazo la Serikali Na.296 la mwaka
                    2011)

Page 2
Download full gazette PDF