A Laws.Africa project
10 January 1922

South Africa Government Gazette dated 1922-01-10 number 1201

Partners

Download PDF (342.9 KB)
Page 1
                          Z
                THE           U

   Government                                             Gazette
                         EXTRAORDINARY

                            BUITENGEWONE

          Stautskorrant
         VAN DE UNIE VAN ZUID-AFRIKA
       PUBLISHED     BY     AUTHORITY.                            UITGEGEVEN          OP     GEZAG.

   Vou. XLVIL.J      PRICE     6d.        PRETORIA,      10TH JANUARY,    1922.         PRIJS 64.             [No. 1201.

           PROCLAMATION                                          PROKLAMATIE
By   Major-Genzran  His  Roya,  Higuness  Prince ARTHUR            Van   GENERAAL-MAJOoR Zisn Koninkiike Hooguerp Prins ARTHUR
   FRepERTOK Patrick ALBERT oF ConnaucHT, KNIGHT OF THE                  Freprerick Patrick ALBERT vAN CoNnNAUGHT, RIDDER VAN DE
   Most  Nostg Orper  or THE Garter,   A Memper or His               Merst Eperz Orbe van DE Kousepanp, Lip van Zisn MAsEsTEITS
   Maszsty’s Most Honovrasiz Privy Councit, Knicut oF THE                 Mzrst EpELAcHTBARE GEHEIME RaaD, RIDDER VAN DE ALOUDE EN
   Most Anorent anp Most    Noste OrpER oF THE THISTLE,                Meest Epetr Orpe vAN pe DisteL, GroortKRuis RIDDER VAN
   Knyicut Granp Cross or tHe Most DistineuisHep ORDER OF                 pe Mrest ONDERSCHEIDEN ORDE VAN St. MIcHAEL EN Sr. GEORGE,
   Saint MicHarn anp Saint Gzorez, Knigur    Granp Cross               GrootKruis RippER VAN DE KoniINKLIKE VicToRIA ORDE, RIDDER
   oF THE Roya Vicrorian Orper, Companion oF THE Mos?                   VAN DE Meest EpELACHTBARE BATH ORDE, PERSOONLIKE AIDE-DE-
   Honovraste Orper. or tHE Bato, PersonaL AIDE-pE-CamP TO                Camp vAN Ziyn Maseste1t DE Kontne, Hocr KoMMISSARIS VOOR
   His Masesty tas Kine, Hien    Commissioner For Sout                ZuID-AFRIKA EN GOEVERNEUR-GENERAAL EN OPPERBEVELHEBBER IN
   AFRIOA, AND GOVERNOR-GENERAL AND CoMMANDER-IN-CHIEF IN                 EN OVER DE UNITE VAN Zurp-AFRIKA.
   AND OVER THE Union or Sout Arrica.
                                            * No. 10, 1922.]
* No. 10, 1922.]                                     Nademaal door sektie twintig van de Zuid-Afrika Wet, 1909,
  Whereas by section twenty of the South Africa Act, 1909, it is           voorziening is gemaakt dat de Goeverneur-generaal zodanige tijd
                                            kan vaststellen voor het houden van de Zittingen van het  Parle-
provided that the Governor-General may appoint such times for
holding the Sessions of the Parliament of the Union of South              ment van de Unie van Zuid-Afrika als hij mocht goedvinden en
Africa as he thinks fit, and may also from time to time, by Pro-            ook van tijd tot tijd bij Proklamatie of anderszins het genoemde
clamation or otherwise, prorogue the said Parliament;                 Parlement kan prorogeren;
  And whereas by Proclamation dated the 22nd day of November,              En nademaal het genoemde Parlement bij Proklamatie, ge-
1921, the said Parliament was further prorogued until Friday, the           dateerd 22 November 1921, geprorogeerd werd tot Vrijdag de
Twentieth day of January, 1922;                            Twintigste dag van Januarie 1922.
  And whereas it is expedient that Parliament should be pro-                En  nademaal   het   wenselik  is  dat  het  Parlement     voor  een
rogued for a further period;                              verder tijdperk geprorogeerd worde;
  Now therefore under and by virtue of the power and authority              Zo is het derhalve dat ik, onder en krachtens de bevoegdheid en
in me vested I do by this my Proclamation further prorogue the             macht mij verleend bij deze mijn Proklamatie, het genoemde
Parliament of the Union until Friday, the Seventeenth day of              Parlement van de Unie   prorogeer tot Vrijdag de Zeventiende da,
February, 1922, and do hereby declare, proclaim and make known             van Februarie 1922, en   hiermede verklaar, proklamesr en beken
that the Second Session of the Fourth Parliament of the Union             maak dat de Tweede Zitting van het Vierde Parlement van de
of South Africa constituted as provided by the said South Africa            Unie van Zuid-Afrika, zoals ingesteld door de genoemde Zuid-
Act, 1909, will be held at Capetown at 12 o’clock noon, on the             Afrika Wet, 1909, gehouden zal worden te Kaapstad om 12 uur
said Seventeenth day of February,   1922, for the dispatch of            *s middags op gezegde Zeventiende dag van Februarie 1922, ter
business.                                       behandeling van werkzaamheden.
            Gop  Save  tHE  Kine.                                Gop   BrHorDE    DE Koning.
  Given under my Hand and the Great          Seal of the Union of       Gegeven onder mijn Hand en het Grootzegel van de Unie                 van
South Africa at Johannesburg this Tenth         day of January, One      Zuid-Afrika, te Johannesburg, op deze de Tiende   dag                 van
thousand Nine hundred and Twenty-two.                         Januarie, Ken duizend Negen honderd Twee en twintig.
                  ARTHUR       FREDERICK,                              ARTHUR      FREDERICK,
                              Governor-General.                                   Goeverneur-generaal.
       . By Command of His Royal Highness          the                In opdracht van Zijn Koninklike Hoogheid            de
          Governor-General-in-Council.                               Goeverneur-generaal-in-Rade.
                               J.   C.  SMUTS.                                      J.  ©.    SMUTS.
                Printed and Published at the Government Printing and Stationery Office, Pretoria.

Page 2
Download full gazette PDF