A Laws.Africa project
20 January 1922

South Africa Government Gazette dated 1922-01-20 number 1203

Partners

Download PDF (44.8 MB)
Page 1
   Government                                               Gazette.
                Staatskoerant
                                PUBLISHED   BY   AUTHORITY.
             VAN        DE     UNIE         VAN         ZUID-AFRIKA.
                                   UITGEGEVEN   OP    GEZAG.

   Vou.    XLVI]      PRICE     6d.     PRETORIA, 20TH JANUARY, 1922,              PRIJS 6d.         [No. 1203.
All   Proclamations, Government and General Notices, published           Alle   Proklamaties, Goevernements en Algemene Kennisgevingen,
    for the first time, are indicated ly a x in the left-hand upper            gepubliceerd voor  de eerste keer, worden gemerkt met
    corner.                                        een *& in de linkerhoek van boven.


              PROCLAMATIONS                                    PROKLAMATIES
By    Masor-Genzran   His  Roya,  Higuness  Princk  ARTHUR         Van   GENERAAL-MAJOOR Zisn Koninkuike Hoocurip Prins ARTHUR
    FREDERICK Patrick ALBERT oF ConNAUGHT, KNIGHT OF THE                 Freperick Patrick ALBERT vAN CoNNAUGHT, RIDDER VAN DE
    Most  Nosig  Orper  or THE Garter, A Member    or His             Meest Epete Orpe van DE Kovusesanp, Lip van Zisn MasestEIts
    Masesty’s Most Honourasie Privy Counci, KNIGHT OF THE                 Meerst EpELacHTBARE GEHEIME RaaD, RIDDER VAN DE ALOUDE EN
    Most AnoreNtT aND Most    Noste OrpER oF THE THISTLE,               Meest Eprte OrpDE VAN DE DistEL, GrooTtxRuis RIDDER VAN
    Knicut Granp Cross or tHE Most DistTINGUISHED ORDER OF                pe Mrest ONDERSCHEIDEN ORDE VAN St. MicHAEL EN ST. GEORGE,
    Saint Miowarn anp Saint Gzorez, Knigut      Granp Cross             Grootkruis RippER VAN DE KoniInKLIKE VicroriA OrDE, RIpDER
    or THE Royat Victorian CrpErR, CoMpANION oF THE Most                 VAN DE Merest EDELACHTBARE BATH ORDE, PERSOONLIKE AIDE-DE-
    HonovrasLe Orper or THE Batu, PERSONAL AIDE-DE-CaMP TO                Camp vAN Zisn MAJESTEIT DE Kontnc, Hoge KoMMISSARIS VOOR
    His Masesty tue Kine, Hien     Commissioner  ror Sout             Zuip-AFRIKA EN GOEVERNEUR-GENERAAL EN OPPERBEVELHEBBER IN
    AFRIVA, AND GOVERNOR-GENERAL AND COMMANDER-IN-CHIEF IN                EN OVER DE UNIE VAN Zurp-AFRIKA.
    AND OVER THE UNION or SoutH AFRICA.
                                            %* No. 15, 1922.]
%* No. 15, 1922.]
                                              Ingevolge en krachtens de macht en bevoegdheid mij verleend
  Under and by virtue of the powers and authorities vested in
me by sections fourteen and forty of the Mineral Law Amendment            bij artikels veertien en veertig van de Minerale Wet Wijzigingswet,
Act, 1907 (Act No. 16 of 1907) and section five of the Precious            1907 (Wet No. 16 van 1907), en artikel vijf van de Edelgesteenten
                                           Wet Wijzigingswet, 1907 (Wet No. 27 van 1907), van de Kaap
Stones Act Amendment Act (Act No. 27 of 1907) of the Province
of the Cape of Good Hope, I do hereby declare, proclaim and make           de Goede   Hoop,  verklaar, proklameer en maak   ik hiermede
known   that prospecting for precious and base minerals   and          bekend, dat prospekteren naar edele en onedele mineralen en
precious stones is prohibited on the Crown land situated in the            edelgesteenten verboden is op de Kroongronden, gelegen in de
                                           Provincie Kaap de Goede Hoop, als uiteengezet in de aangehechte
oe      of the Cape of Good Hope, and detailed in the attached
 chedule.                  .                    bijlage.
             Gop Saver tue Kine.                                Gop BEeHoEpE vE Konine.


  Given under my Hand and the Great          Seal of the Union of       Gegeven onder mijn Hand en het Grootzegel van de Unie van
South Africa at Johannesburg this Sixth         day of January, One      Zuid-Afrika, te Johannesburg, op heden de Zesde dag van Januarie
thousand Nine hundred and Twenty-two.                         Een duizend Negen honderd Twee en twintig.


                      ARTHUR   FREDERICK,
                                                              ARTHUR   FREDERICK,
                                                                     Goeverneur-generaal,
                              Governor-General.

                                                    Op  last van Zijn Koninklike Hoogheid  de
          By  Command of His Royal Highness     the
              Governor-General-in-Council.                             Goeverneur-generaal-in-Rade.


                              THOS.  WATT.                                THOS. WATT.
                  SCHEDULE.                                      BIJLAGE.
                                                       AFDELING CALEDON.
            Diviston or CALEDON.
  1. Mardale ‘‘A,”’ portion of Lot G.H. of the farm Krom River,             1. Mardale ‘‘A,’’ gedeelte van Perceel G.H. van de plaats
measuring 38 morgen 326 square roods.                         Kromrivier, groot 38 morgen 326 vierkante roeden.       .
  2. Mardale ‘“B,’’ portion of Isee, measuring 17 morgen 54              2. Mardale ‘‘ B,’’ gedeelte van Isee, groot 17 morgen 54 vier-
square roods.                                    . kante roeden.

           Diviston or East Lonpon.                               A¥rpELIne Oost-LoNnpDEN.
                                             Een stuk Kroongrond, begrensd aan het noorden door plaats
  A piece of Crown land, bounded on the north by farm 84, on            84, aan het oosten door de Umkantzirivier, aan het zuiden door
the east by the Umkantzi River, on the south by Lots Nos. 2 and
                                           Percelen Nos. 2 en 3 en aan het westen door Perceel No. 48,
3, and on the west by Lot No. 48, situate in Field Cornetcy No. IT,         gelegen in Veldkornetswijk No. II, groot 142 morgen 258 vier-
measuring 142 morgen 258 square roods.
                                           kante roeden.

              Division  oF  STELLENBOSCH.                          AFDELING STELLENBOSCH.
  1. Lot No.  3, Brakenfell Estate, situate at Brakenfell, com-           1. Perceel No. 3, Brakenfell Estate, gelegen te Brakenfell,
 rising—                                       bevattende—          .              ;
7 (a) portion of Lot B, measuring 1 morgen 118 square roods 51             (a) gedeelte van Perceel B, groot 1 morgen 118 vierkante
    square feet; and                                  roeden 51 vierkante voet; en
  (b) portion, measuring 3 morgen 415 square roods 106 square             (b) gedeelte, groot 3 morgen 415 vierkante roeden 106 vierkante
    feet.                         .                voet.
  2. Certain piece of redeemed quitrent land, called the Wimble-           2. Zeker gedeelte van bevrijde rekognitiegrond, genoemd de
don Range, situate near Kuils River, measuring 383 morgen 30             “Wimbledon   Range,”  gelegen dichtbij Kuilrivier, groot 383
square roods.                                    morgen 380 vierkante roeden.
       6o

Page 2
Download full gazette PDF