A Laws.Africa project
17 February 1922

South Africa Government Gazette dated 1922-02-17 number 1209

Partners

Download PDF (44.9 MB)
Page 1
                          THE       UNION               O

   Government                                                            Guerctte.
                                        PUBLISHED           BY  AUTHORITY.




             VAN
                   Staatsko    DE       UNIE                VAN
                                                                  eran
                                                                  ZUID-AFRIKA.
                                           UITGEGEVEN           OP   GEZAG.

   Vou. XLVII J             PRICE 64d.            PRETORIA,         17TH  FEBRUARY,      1922.       PRIJS 6d.             [No. 1209,
All  Proclamations, Goverament and General Notices, published                           Alle   Proklamaties, Goevernements en Algemene Kennisgevingen,
    for the first time, are indicated ty a x in the left-hand upper
                                                              gepubliceerd voor de eerste keer, worden gemerkt  met
    corner.                                                       een & in de linkerhoek van boven.
                 PROCLAMATIONS                                                PROKLAMATIES
By    Masor-Generan       His     Royan    HieHness     Prince      ARTHUR       Van   GENERAAL-MAsoor Zi3n Kontnxiike Hoocuem Prins ARTHUR
    FreperRiok    Patatok      ALBERT  oF  CONNAUGHT,     KNIGHT      OF   THE         Freperick Patrick ALBERT vAN ConNAvcHt, RIDDER VAN DE
    Most     Nosie     Upper   or   THE   GarTeR,   A  Member       oF   His         Meerst Eprte Orv vAN pe Kovsesanp, Lip van Zisn Masesterts
    Masesty’s    Most    Honovraste      Privy  Councit,   Knieut      oF  THE         Messt EpetacuTBare GEHEIME Raap, RippER VAN DE ALOUDE EN
    Most Ancient aND Most  Nosie Orper oF THE THISTLE,                                Merst  Epete   OrDE  vAN  pvE  DistEL,  GrootKruis  RIDDER  VAN
    Knicut Granp Cross or tHE Most DistTincuisHED ORDER OF                               DE MrEEst ONDERSCHEIDEN ORDE VAN St. MicHarn EN St. GEorGE,
    Sarnt Micuagn anp Sarnt Grorez, Kniagut Granp Cross                                 GRooTKRuIs RIDDER VAN DE KoninKLIKE Victoria OrpE, RippER
    oF   THE  Royat     Victoris4n    CRDER,    CoMPANION   oF    THE     Most         VAN DE Merst EpELAcHTBARE BATH ORDE, PERSOONLIKE AIDE-DE-
    HonovraBLeE Orper or THE Barn, PERSONAL AIDE-DE-CAMP TO                               Camp van Zin Masestrert DE Koninc, Hocr KoMMISSARIS VOOR
    His Masgestry tue Kine, Hic   Commissioner For Sovuru                              ZUID-AFRIKA EN GOEVERNEUR-GENERAAL EN OPPERBEVELHEBBER IN
    AFRICA, AND GOVERNOR-GENERAL AND COMMANDER-IN-CHIEF IN
                                                              EN OVER DE UNIE VAN Zurp-AFRIKA.
    AND OVER THE UNION oF SovutH AFRICA.
                                                          * No. 27, 1922.]
* No. 27, 1922.]
                                                            Ingevolge de bevoegdheid mij bij de Wet verleend, proklameer,
   Under and by virtue of the powers and authorities vested in me
                                                          verklaar en maak ik hierbij bekend dat de wijzigingen tot Prokla-
by law, I do hereby proclaim, declare and make known that from                           matie No. 109 van 1917, als gewijzigd bij Proklamatie No. 138 van
and after the date hereof the amendments to Proclamation No. 109                          1917, vervat in de bijlage hiertoe, met ingang en na de datum
ot 1917 as amended by Proclamation No. 138 of 1917 contained in                           hiervan in werking treden en kracht van de wet hebben zal.
the Schedule hereto annexed shall take effect and have the force of
iaw.                                                                      Gop  BrHorpDE vE Konine.
            Gop Save tHe Kine.
                                                            Gegeven onder mijn Hand en het Grootzegel van de Unie van
  Given under my Hand ani the Great Seal of the Union of South                          Zuid-Afrika, te Pretoria, deze Eerste dag van Februarie Ken
Africa at Pretoria this First day of February One thousand Nine                           duizend Negen honderd Twee en twintig.
hundred and Twenty-two.
                  ARTHUR FREDERICK,                                                        ARTHUR   FREDERICK,
                        Governor-General.                                                        Goeverneur-generaal.
            By   Command of His Royal Highness                                      Op last van Zijn Koninklike Hoogheid
              the Governor-General-in-Council.                                       de Goeverneur-generaal-in-Rade.
                                      F. S. MALAN.                                             F. S. MALAN.

               SCHEDULE.                                                     BIJLAGE.
  Proclamation No. 109 of 1917 as amended by Proclamation No.                            Proklamatie No. 109 van 1917 als gewijzigd bij Proklamatie
138 of 1917, is amended : —                                            No. 188 van 1917 wordt gewijzigd  :—
  (a) By the addition to paragraph (ii) of section nine of the                            (a) Door de toevoeging tot paragraaf (ii) van artikel negen van
    words ‘‘and also grants for the provision of agricultural                             de woorden ‘‘ en ook toekenningen voor de voorziening van
    demonstrators in native locations for the improvement of                              landbouwdemonstrateurs in naturellelokaties ter verbetering
      agricultural     methods   generally.’’                                  van  landbouwmetodes     in *t algemeen.
 _(b) By the insertion of a new paragraph (iii) in section                   nine as         (b) Door de inlassing van een nieuwe paragraaf (ili) in artikel
    follows [the present paragraphs (iii), (iv) and (v) to                  become            negen als volzt [de tegenwoordige paragrafen (iii), (iv) en
    (iv), (v) and (vi)]:—                                                 (v) worden (iv), (v) en (vi)]:—
    “‘qii) Loans to missionary and other bodies for the                 erection             Leningen aan zending- en andere lichamen voor het bouwen
       of schools and buiidings in connection therewith                on such               van scholen en gebouwen in verband daarmede onder
       terms and conditions as may    be approved                 by the                zodanige voorwaarden als door de Minister goedgekeurd
       Minister.’’                                                     mochten worden.


%# No.   28, 1922.]    |                                           * No. 28, 1922.]
                                                            Nademaal by Proklamasie van die President van die Suid-
  Whereas by Proclamation of the President of the South African                          afrikaanse Republiek gedateer 20 November 1890 en gepubliseer in
Republic dated 20th November 1890 and published in the Staats-                           die Staatskoerant van die 26ste November 1890. sekere twee stukke
koerant of the 26th November 1890, certain two areas of Crown                            Krocngrond gelee in die Distrik Barberton, in die Provinsie Trans-
land situate in the District of Barberton in the Province of the                          vaal, geproklameer werd as een publieke delwery, genoemd die Kaap
Transvaal, were proclaimed one public digging styled the Kaap                            Delwery, vanaf die Iste dag van Desember 1890:
Digging as from the Ist day of December 1890;                                      En nademaal ten aansien van een seker gedeelte van die ge-
  And whereas in respect of a certain portion of the said public                         noemde publieke delwery, hicrin na meer biesonder omskrywe en
digging herein after more particularly described and defined, the                          hepaal, die voorwaardes as witeengeset in subartiekel (1) van
conditions set out in sub-section (1) of section thirty-one of the                         artiekel  een-en-dertig van die Edele en Onedele Metale Wet, 1908,
Precious and Base Metals Act 1908, of the Transvaal (Act No. 35 of                         van die  Transvaal (Wet No. 35 van 1908), bevind werd te bestaan,
1908), having been found to exist, it is now expedient to close and                         is dit tans raadsaam die genoemde gedeelte as cen publieke delwery
deproclaim the said portion as a public digging;                                  te sluit en te deproklameer;
   And   whereas    all  the  provisions   of sub-section    (3)  of  the    said       En nademaal aan al die voorsienings van subartiekel (8) van
section   have  been    complied with    in every   respect;                     die genoemde artiekel voldoen werd in alle opsig;


       24

Page 2
Download full gazette PDF