A Laws.Africa project
10 March 1922

South Africa Government Gazette dated 1922-03-10 number 1216

Partners

Download PDF (3.4 MB)
Page 1
                                Bs      iy        :   Wil 3   ci
                                ZY            eo    Soy               Ror     Fw

                        THE UNION O                                    TH AFRICA
          dgurrument
             EXTRAORDINAR
                   Gazette
                                                                     Y. _
                                   BUITENGEWONE

              Stautskorrant
             VAN DE UNIE VAN ZUID-AFRIKA.
     Kinin
           PUBLISHED          BY   AUTHORITY.                                    shiheai
                                                                          UITGEGEVEN
                                                                          ttn int a,
                                                                                        OP
                                                                                        iia
                                                                                             GEZAG.
                                                                                             tsi ii    es


   Vou. XLVII.]            PRICE 64d.               PRETORIA,         10TH  MARCH,         1922.            PRIJS 6d.           [No. 1216.

All  Proclamations,     Government    and  General    Notices,        published       Alle   Proklamaties,         Goevernements     en   Algemene   Kennisgevingen,
    for the  first  time,   are  indicated  by a *  in  the     left-hand    upper          gepubliceerd         voor  de  eerste   keer,   worden   gemerkt    met
    corner.                                                       een   *&   in    de  linkerhoek  van   boven.


                 PROCLAMATION                                                         PROKLAMATIE
                                                          Van   GENERAAL-MAJoOR Zijn KoninKLike Hoocureip Prins ARTHUR
By   Masor-GeneraL   His Royan Hieuness  Prince ARrT210R                             Freperick Patrick ALBERT VAN CoNNAUGHT, RIDDER VAN DE
    Frepertck Patrick ALBERT OF CoNNAUGHT, KNIGHT OF THE                                Messt Epetz OrnDE VAN DE KovusEsBanD, Lip van Zijn MAsEstEITs
    Most  Nosiuz OrnpEeR oF THE GarTER, A Memper  oF His                              Mersst EpELACHTBARE GEHEIME RaapD, RiDDER VAN DE ALOUDE EN
    Masesty’s Most Honovrasix. Privy Councin, Knient oF Tax                              DE Merrst EpELE ORDE VAN DE DistEeL, GRooTKRUIS RIDDER VAN
     ost   ANnorENT    AND   Most  Nosie   ORDER    OF     THE    THISTLE,           pe Mrest ONDERSCHEIDEN ORDE VAN St. MicHagt EN St. GEoRGE,
    Knieut Granp Cross or tHE Most DistiNGuIsSHED ORDEK OF                               GroorkKruis RIDDER VAN DE KonINKLIKE Victoria OrDE, RIpDER
    Saint MicHarn anp Sartnt Georaz, Knigut   Granp Cross                              VAN DE Megst EDELACHTBARE Bato ORDE, PERSOONLIKE AIDE-DE-
    oF THE RoyaL VICTORIAN ORDER, COMPANION OF THE Most                                Camp vAN Z1sJN MaAsEsTEIT DE Kontnc, Hocr KoMMISSARIS VOOR
    Honovrasie Orper. or THE Batu, Personat AIDE-pDE-CAMP TO                              Zuip-AFRIKA EN GOEVERNEUR-GENERAAL EN OPPERBEVELHEBBER IN
    His Masesty tHe Kine, Hien   Commissioner  For South                             EN OVER DE UNIE VAN Zurp-AFRIKA.
    AFRICA, AND GOVERNOR-GENERAL AND COMMANDER-IN-CHIEF IN
    AND OVER THE Union oF SoutH AFRicA.
                                                          * No. 50, 1922.]
                                                            Nademaal de Regering en zijn ambtenaren let recht hebben en
* No. 50, 1922.]                                                  verplicht zijn de openbare orde en veiligheid te handhaven en om
  Whereas   it is the right and duty of the_Crown and its servants                      stappen     te   nemen     ter  voorkoming    van   rustverstoringen   en  ter
to maintain    public order and safety and take all such steps as may                      handhaving        van de rechten en vrijheden van het volk;
be necessary    for the prevention of disturbances, and the preserva-
tion of the   rights and liberties of the people;                                  En nademaal het noodzakelik is in zekere delen van de Unie
                                                          speciale voorzorgsmaatregelen te nemen om wanordelikheden te
  And whereas it is necessary to take special precautions in                           voorkomen en om de openbare veiligheid te handhaven en de
certain portions of the Union for the prevention of disorder, the                         rechten en vrijheden van het volk te beschermen;
maintenance of public safety, and the preservation of the rights                            Zo is het dat ik, krachtens en ingevolge de macht en het gezag
and liberties of the people;                                            mij verleend hierdoor proklameer, verklaar en bekendmaak, dat.
                                                          de magistraatsdistrikten genoemd in de hieraangehechte bijlage,
  Now therefore, under and by virtue of the power and authority                         tot verdere kennisgeving onder de krijgswet geplaatst zijn, gelijk
in me vested, I do hereby proclaim, declare, and make known that                          die in Zijn Majesteits Gewesten wordt verstaan en toegepast.
the magisterial districts set forth in the Schedule hereto are,
until further notice, placed under Martial Law as Martial Law                             En ik doe mits deze een beroep op alle personen in de gezegde
is understood and administered in His Majesty’s dominions.                             distrikten om de Regering en zijn ambtenaren en de door de
                                                          Regering voor het handhaven van de openbare orde gebruikte
  I do hereby call upon all persons in the said districts to assist                        machten bij te staan;
the Crown and its servants and the forces employed by the Crown
in the maintenance of public order—                                            (a) door de getrouwe naleving van alle regulaties uitgevaardigd
                                                               krachtens deze proklamatie door kennisgeving in de Staats-
   (a) by giving due obedience to any and all regulations issued                              koerant onder de hand van de Minister voor Verdediging;
     pursuant to this Proclamation by notice in the Government
     Gazette under the hand of the Minister of Defence;                               (b) door het nakomen van alle instrukties aan hen gegeven, en
                                                               door het voldoen aan alle eisen en opvorderingen aan hen
   (b) by complying with all instructions issued to, and demands                              gesteld en gedaan door of op gezag van de Kontrole-ambte-
     and  requisitions made  upon,  them  by or under  the                            naren, die speciaal door de Regering zijn aangesteld voor het
     authority of the Control Officers specially appointed by the                            kontroleren van de maatregelen ter handhaving van de orde
     Government to control measures for the maintenance of                                en ter bescherming van leven en eigendom.
     order and the preservation of life and property ;
                                                             (c) door zich te onthouden van deelneming aan of het helpen
   (c) by refraining from attending or assisting the assemblage                              bijeenkomen  van vergaderingen  of samenscholingen  van
     of any gathering or concourse of people whatsoever in                                personen van welke aard ook in straten of openbare plekken
     streets or public places or elsewhere save such meetings and                            of elders, behalv2 van die verzamelingen en vergaderingen
     gatherings as may specially be permitted by regulations                               die speciaal worden toegestaan door régulaties uitgevaardigd
     issued in pursuance of this Proclamation by notice in the                              krachtens deze proklamatie door kennisgeving in de Staats-
     Government Gazette under the hand of the Minister of                                koerant onder de hand van de Minister voor Verdediging ; en
     Defence;    and
                                                             (d) door zich te onthouden          van   het op welke wijze ook behulp-
   (d) by refraining from assisting in any other manner the com-                               zaam zijn bij het begaan van een daad van wanorde of vrede-
                                                                  reuk,                 .
     mission of any act of disorder or breach of the peace.

  I do hereby further        warn all persons that their presence at or                    En ik waarschuw hierdoor alle personén dat hun tegenwoordig-
in the neighbourhood        of any forbidden   gathering or of any dis-                  heid bij of in de buurt van een verboden vergadering of van een
turbance which may         require forcible dispersal  or suppression                  rustverstoring, welke het nodig mocht zijn met geweld uiteen te
renders them liable to       injury or death in the course of any action                   jagen of te onderdrukken, hen blootstelt aan verwonding of dood
which may necessarily         be taken for the dispersal of any such                    ingeval van een noodwendig optreden ter uiteenjaging van zulk


      39

Page 2
Download full gazette PDF