A Laws.Africa project
16 March 1922

South Africa Government Gazette dated 1922-03-16 number 1217

Partners

Download PDF (2.6 MB)
Page 1
                         THE      UNION              OF       SOUTH        AFRICA

  Government Gazette Extraordinary,
                                     PUBLISHED            BY  AUTHORITY.
           Auitengewone                                       Staatshoerant
                       VAN       DE UNIE VAN                      ZUID-AFRIKA.
                                          UITGEGEVEN         OP  GEZAG.


     Vou. XLVI.        PRICE       6d.           CAPE     TOWN,      l6tTH MARCH,  1922.      PRIJS   64d.              [No. 1217.


                            House  of Assembly,                                          Volksraad,

                                 10th March,        1922.                                     10 Maart 1922.

     The following Bills, having been introduced into the House                        De volgende Wetsontwerpen, ingediend in de Volksraad,
  of   Assembly, are published in accordance with Standing                         worden gepubliceerd ingevolge Art. 158 van het Regle-
  Order No. 158.                                               ment van Orde.                           ,

                       DANL.     H. VISSER,                                       DANL.      H. VISSER,
                          Clerk of the House of Assembly.                                    Klerk van de Volksraad.                                     :          PAGE.                                               BLADZ.
ga A.B. 17—’22.      Deeds Registries Act, 1918, Amendment                        A.B. 17—’22.   Registratiekantoren     van    Akten     Wet,     .
               Bill...                               ii                 1918, Wijziging Wetsontwerp             wee    li

OP a2. 15-799; ConlBH  2,              ais i ee             ds     cdg| 2]         Ee Scene   emontwer?              =           *
         ;  ;                                             A.B. 20—’22. Echtscheiding Wetsontwerp           _...     we.   Vil
|  A.B, 20—'22.      Divorce Bill        —    7       ~    ha            A.B, 22—’22.   Verkoop van Zuivere Natuurlike Wijn
  A.B. 22—’22.      Sale of Pure      Natural   Wine      Facilities                      Faciliteiten Verdere Wijzigings-                .
               Further Amendment Bill             ...   ...    vii                 Wetsontwerp...         ..   0.          Vil
                            xt      .                sd    A.B. 24—’22.   Vrouwen Wetspraktizijns Wetsontwerp               _-viil®
  A.B.     24—’22.      Legal     Practit     Bill         “as
       ‘       Women      Hee!   }rackioners                 mu       A.B. 25—’22.   Transvaalse Dranklicentie Ordonantie
  A.B. 25—’22.      Transvaal Liquor Licensing Ordinance,                                 .  1902  Verdere _Wiigings        Wetsont-
                                                                                      |
                1902, Further Amendment Bill...                 vili                 werp  ...                         viii

Page 2
Download full gazette PDF