A Laws.Africa project
5 May 1922

South Africa Government Gazette dated 1922-05-05 number 1229

Partners

Download PDF (47.4 MB)
Page 1
                                                         ST

                                                     UNION           | Staat“VAN                          DE           UNIE VA
                                                              UITGEGEVEN               OP   GEZAG.
                                                                                                                        IKA.

   Vou. XLVIUT J                           PRICE 6d.                   PRETORIA, 5TH MAY, 1922.                                   PRIUS 6d. -                     [No. 1229. °

                                                                                     Proklamaties,        Goevernements          en    Algemene     Kennisgevingen,
All    Proclamations, Goverament and General. Notices, published                                                Alle
                                                                                     gepubliceerd voor  de            eerste heer,         worden     gemerkt      met
     for the first time, are indicated ty @ %* in the left-hand upper
     corner.                         SS                                                  - een *& in de linkerhoek            van boven.

                          PROCLAMATIONS                                                                    PROKLAMATIES
By    Masor-Grenurat  His Roya                             Hicguness Prince             Apracr           Van   Generaat-Majoorn Zun Koninguixe Hooanstp Prins AxTHUR
   _ Frepertox: Patrick Aupert or                             Connaveut, Knicur             OF THE              Frepertox Patrick ALBERT VAN CONNAUGHT, RIDDER VAN DE
     Most       Nose           Orpen        oF   THE     Garter,     a   Memser       or     His          Mrsst Epsiz Onrpg vAN DE KousnsanpD, Lip van Zin MASESTEITS
     Masasty’s          Most        Honourasie          Privy     Councit,    KNIGHT       oF    TAH          Mezrst EpetacutTpare Greaerme Raap, RippER VAN DE ALOUDE EN
      Most ANCIENT                 aND Most  Nose ORDER OF THE THISTLE,                                     Merrst Epere Orpw vaN pu DisteL, Groorkrurs RipvER van
      Kuicat Granp                 Cross or tHE Most DrstineuisHEp ORDEK oF                                     pe Mrest ONDERSCHEIDEN Orpe van St. Micuaen an St. Groree,
      Saint MaicnaeL                anv. Saint Gzores,  Kxigat                 Granp         Cross            Groorkkurs Ripper VAN Dg KoninKLIcE. Victoria Orps, RippEE
      or THE  Royhn                Vicroriav Orper,  CoMPANION                 OF THE        ‘Most            van DE Messy EpEtacuTsare Barn ORDE, Persooniiku AIDE-DE-
                                                                                                   Masestrit      pz    Konrne,      Hoax   KomMissaRis     VOOR
     Honovuras.e |Orper. oF THE Bata, Personan AIDE-ps-CaMP TO                                                   Camp  van    Zn
                                                                                                                           EN OpPERBEVELHEBBER          IN
     His MasgsTy  THe Kine,  High Commissionen  FoR SouTH                                                   Zvip-AFRIKA EN GOBVERNEUR-GENERAAL
     AFRICA, AND GOVERNOR-GENERAL AND COMMANDER-IN-CHIES iN                                                     EN OVER DE- UNE vaN ZuID-AFRIEA.
     AND OVER THE Union of Souty AFRica.      .                                                                                                              .
                                                                                  x No. 73, 1922.]
                                                                                     Nademaal      subartikel      (3)  van    artikel     drie  van  de  Politie   ‘Over-
 * No.     73, 1922.]                      .
                                                           Police      Offences          tredingen Wet, 1882 (Kaap de Goede Hoop) de Goeverneur de
                                                 three   of the
     Whereas      sub-section            (3)    of   section
                                                                                  macht verleent om door Proklamatie Deel I van de gezegde Wet
Act, 1882 (Cape lof Good Hope), empowers the Governor to apply                                                   op iedere stad, dorp of andere plek toe te passen alwaar dat ge-.
by Proclamation] Part I of the said Act to any city, town. or                                                   noemde gedeelte nog niet van kracht is ingevolge de bepalingen
village, or other place in which the said part is not in operation                                                 van subartikel (1) of (2), van artikel drie voorzegd, of van een
by virtue of sub-section (1)-or sub-section (2) of section: three,                                                 andere wet;
                                  .
aforesaid, or by‘iany other law;                                                                   En nademaal mij de wenselikheid aangetoond is om de be-
  And whereasit has been made to appear to me desirable that                                                   palingen van Deel I van de voorzegde wet op Visch Hoek in’ het:
the provisions of Part I of the Act aforesaid shall be made to                                                   Distrikt Simonstad toe te passen;
apply      to    Fish    Hoek:       in  the    District      of  Simonstown ;                            Zo. is -het, dat-ik, ingevolge en krachtens de machten en
  Now, ‘therefore, I under and: by virtue of the powers and                                                   bevoegheid mij verleend. door artikél zestien, van. de Zuid-Afrika
authority vestedlin me by section siateen of the South Africa Act,                                                 Wet, 1909, hiermede verklaar, dat van en na de Iste Mei 1922 de
1909, do hereby,|declare that from and after the Ist May,, 1922,                                                  bepalingen van Deel I van de Politie Overtredingen Wet 1882
the provisions of| Part I of the Police Offences Act 1882 (Cape of                                                 (Kaap de Goede Hoop)-van toepassing zullen zijn op Visch Hoek
Good Hope) shall apply to Fish Hoek in the District of Simons-                                                   in het Distrikt Simonstad en van kracht zullen zijn binnen de
town and be in force within the boundaries set out ‘in the                                                     erenzen genoemd in de nevensgaande bijlage.
accompanying Schedule.                                                                                  Gop Brnonpe pe Kontne.
         "   Gop Save tun Kine. .        .                                                                                                       de  Unie    van
                                                                                     Gegeven      onder   mijn  Hand       en  het    Grootzegel     van
 ' Given under:my Hand and the Great Séal of the Union of                                                     Zuid-Afrika te Kaapstad, heden de Zes en twintigste dag van April
South Africa at Capetown this. Twenty-sixth day of April One                                                    Ten duizend Negen honderd Twee en twintig.
                    hundred         and      Twenty-two.                          :
 thousand         Nine                                                                                     ARTHUR FREDERICK,
                                             ARTHUR       FREDERICK,                                              Goeverneur-generaal.
                                                        Governor-General.                                       Hoogheid  de
                                                                                        Op last van Zin Koninkli  ke
                 By        Command        of   His   Royal    Highness    the        4                       Goeverneur-generaal-in-Rade.
                       |     Governor-General-in-Council.                  .        Ma                                     N. J. DE WET.
                    ‘|                                    N. J. DE WET.
                     ‘i                                                                            - BITLAGE,                                      .
                                     SCHEDULE.                         /                                                                        op de
                                                                                    (a)   Het gehele landgoed Visch Hoek, zoals aangetoond
     (a)  The    whole         of  the   area      of   the    Visch   Hoek   Estate    as      ghown       kaart    gehecht  aan het Certifikaat van Geregistreerde                          Titel,
 on the diagram attached to the certificate of registered title. dated                                          ¢    gedateerd 5 Junie  1918’              (Akte  van Transport  1918-81-5147)  te
 the 5th June 1918 (transfer 1918-81-5147) together with                                                                                  °      .        -
                                                                                  samen met
                                                                          the            spoorterremen               en  Kroongronden  gelegen  tussen het
     (b) ‘The railway               property        and   Crown     land  situated   between                  (b) De
 above-mentioned ‘property (a) and the sea coast at low-water mark                                                 bovengenoemde eigendom (a) en de yeekust bij] laagwater en
 and bounded on! the north by the right bank of the Silver Myn                                                |  begrensd’ ten noorden door de rechteroever van de Silver Mijn
                                                                                                               laag-
 stream and on {the south by the prolongation of the low-water                                                   stroom en ten ziiden door de verlenging van de kustlijn by
                                                                                              de   noordelike      grens    van    de:   grond   gereserveerd      voor
 mark of the sea; of the northern boundary of the land reserved
                                                                                  water,    van
                                                               of    reserva-          de  Afdelingsraad        van  de     Kaap    door    Certifikaat     van  Uithouding,
 for the Divisional                   Council of the Cape by               certificate
                                                                                  eedateerd     de    4de  Mei  1900    (C.F.    23.6).
-tion dated the 4th                   May 1900 (C.F. 93.8).
                    Vo
   o
                        ;                                                          * No. 74, 1922.]
 * No. 74, 1922.] -                                                                                                           van
   Whereas a petition has, under sub-section (1) of section eighty                                                 Nademaal overeenkomstig subartikel (1) van artikel tachtig
                                                                                                                  bij de
 of the Irrigation and. Conservation of Waters Act No. 8- of; 1912,                                                de Besproeiings- en Waterbewarings Wet No. 8 van 1912,
 been transmitted) to the Minister of Agriculture stating that in, the                                               Minister van Landbouw een vérzoekschrift is ingediend, meldende
                                                                                                                 een ge-
 opinion of the petitioners it is expedient that there should be a                                                 dat het volgens de mening van de verzoekers wenselik is         in
                                                                                 -kombineerd  besproeiingsstelsel te hebben voor het grondgebied
 combined systemjof irrigation for the area specified in the petition                                                          omschreven  en omvattende alle gronden  in.  de
 and comprising ‘all such land as is described in the annexure to                                                 het verzoekschrift
                                                                                 Vijlage van deze proklamatie beschreven, en dat deze landstreek
 this: Proclamation, and that recourse should be had .to artificial                                                kunstmatig van water dient voorzien. te worden ;
 means of supplying water in that area;               .
                                                                                                                      -        a           4
           lo
                       |
                    ai
                    il

                    1
                    I

Page 2
Download full gazette PDF