A Laws.Africa project
2 June 1922

South Africa Government Gazette dated 1922-06-02 number 1238

Partners

Download PDF (43.0 MB)
Page 1
                             THE UNION OF SOUTH AFRICA
   Gouern
                                       re)


                                              PUBLISHED         BY      AUTHORITY.
                VAN
                              tu
                              DE
                                at sk oe ra nt .UNIE              VAN                ZUID-AFRIKA.
                                                 UITGEGEVEN          OP      GEZAG.


    Vou. XLVHE]                PRICE 6d.                 PRETORIA,        2np    JUNE,      1922.               PRIS 6d.                 [No. 1938.
 All   Proclamations,        Government       and   General    Notices,     published         Alle    Proklamaties,        Goevernements       en   Algemene   Kennisgevingen,
     for the    first  time,    are  indicated    ty a %& in the      left-hand   upper               gepubliceerd         voor  de   eerste  keer,      worden    gemerkt     met
    corner.                                                               een mM in de        linkerhoek   van. boven,                   PROCLAMATIONS                                                             PROKLAMATIES
 By     Masorn-GenzraL         His   Roran      Hicuness     Painos      Agrauur         Van. GENERAAL-MasJoon Zun Koninkiike Hooguerp Prins ARTHUR
    Freprertox. Parrarox Ausert or Connaucut, Kyicut. or Tan                                  ' Preperick Patrick ALBERT van CONNAUGHT, RIDDER VAN. DE
    Mosr  Nosiz  Orper or the Garren,  4 Mxemerr or His                                  Menst Eprre. OrpE van DE Kousesand, Lip van ZuN MasEstTErrs
    Mamary’s Mosr Honovrautm Parvy Councm, Knieri or ree                                     Maxrst EperacutTBare GeHEIME Raap, RippDER VAN DE ALOUDE EN
    Mosr  Anorent anp Mosr  Nosie Onper or raz Tarstin,                                   Merst Eipete OrprE van pr DisteL, Groorcrois Ripper van
    Knigat Grano Cross or tHe Most Disrinecisuzp Onper oF                                    pu Mrest OnpeRscaewen Orv vAN St. MICHAEL EN Sr. GEORGE,
    Saint MioHarn anp Sainr Grorek, Kyigur    Granp Croas                                  Groorkrurs. Ripper van pe Koninkiike Vicroria Onrpg, Ripper
    or tae Rovat Victorian Orper, Companion or tHE Mos                                      VAN DE Mexst Epenacursare Bara Orpg, PERSOONLIKE AIDE-DE-
    Honovrasie Orpen or rae Bara, Personat Arpe-pu-Camp. to                                     Came   VAN:       Zin  Masesterr   pk Konine,      Hoes   KomMissaris     voor
    His Mamsry   roe Kine, Hice  Commissionsr ror Sour                                     AUID-APRIKA         EN GOSVERNEUR-GENERAAL          EN OprERHEVELHEBRER        IN
    Arica, AND GoVERNOR-GenreraL ann ComMANDER-IN-CHtmr In                               1      aN  ovER      pe  Unie  van   Zurm-APrRrika.
    AND OVER tHE Union or Sourn Arrioa.


*   No,   81,  1922.)                                                  ¥ No. 81, 1922.]
   Under and by virtue of the powers and authorities vested. in                                 Ingevolge de bevoegdheid mij verleend. bij subartikel   (2) van
me by sub-section (2) of section three of the Fencing Act, 1912,                               . artikel drie van de Omheiningswet, 1912, gelast ik hierbij dat, voor
                                                              ' de doeleinden om terugbetlaing van de voorschotten (en betaling
I do hereby order that, for the purpose of, obtaining repayment
of the advances-(and payment of interest thereon) which have been                              ‘ van rente daarop), -welke gegeven zijn door de: Regering voor de
made by the Government for the erection of dividing fences                                  , oprichting van tussenheiningen tussen de plaatsen en de naturelle-
                                                                lokaties gespecificeerd in nevensgaande bijlage te verkrijgen, zullen:
between the farms and the native locations specified in the sub-                               ' de belastingen, vermeld tegenover de genoemde lokaties, geheven
joimed. schedule, the rates set opposite the said locations shall be                              zijn     en ingevorderd        worden    van   ieder    volwassen    mannelik   inge-
levied and collected: from each adult male inhabitant of the
                                                              /wetene      van      de   respektieve    lokaties     gedurende   het    kalenderjaar
respective locations during’ the calendar. years mentioned.                                   genoemd.

  And I do further fix the dates’ appearing in the said schedule                                Ein verder stel ik de datums vast, wéelke voorkomen op de ge-
as the dates upon which the said rates shall he respectively levied                             ; noémde bijlage, als de datums waarop de genoemde - belastingen
and collected.                                                        respektievelik zullen geheven zijn en ingevorderd worden.
  And J do hereby provide that the amounts of the said rates                                   Ein ik maak hierbij voorziening dat. de bedragen van de ge-
shall be recoverable in the.same manner as any Native Poll Tax                                  noemde belastingen verhaalbaar. zullen zijn op dezelfde, wijze als
or   Hut   Tax   is by  law    recoverable    in the  Province     concerned    from         enige naturellehutbelasting of hoofdbelasting bij de wet verhaal-
natives    liable to pay        such tax.                                      baar in de betretfende Provincie van naturellen die aan de beta~,
                                                                Img van sodanige belasting’ onderhevig zijn.
                      Gop  Save   rae   Krveq.
                                                                                     Gop   Brnorpe   pr    Konrnca.
    Given     under   my     Hand  and   the   Great   Seal  of   the    Union of
South Africa at Capetown this Eleventh                 day
                                                                 _ Gegeven onder mijn Hand en het Grootzegel. van                       de Unie van
                                       of   May     One  thousand
Nine hundred and Twenty-two.                                                  Zuid-Afrika, te Kaapstad, deze Elfde dag van Mei                        Een duizend:
                                                         :     ' Negen      honderd       Twee   en  ‘T'wintig.

                            ARTHUR      FREDERICK,                                                   ARTHUR       FREDERIOK,
                                        Governor-General.                                                        Goeverneur-generaal,
            By   Command      of His   Royal   Highness      the                                Op  last van Ziin Koninklike Hoogheid             de»
                   Governor-General-in-Council,                                                   Goeverneur-generaal-in-Rade.
                                          B.S.     MALAN,                                                       VF. S)  MALAN.


                                                    SCHEDULE.—BIILAGE.
                                                                             |          .     ,
        District.              Farm,            Native    Location.        ‘Amount of Rate.            CalendarPayable.
                                                                                    Years in which | Date from        which Rate to be levied
                                                                                                        “and collected,
        Di edges bt             +S an Tn           Tho gar  cote            Bedrag van              Kalenderjaren waarin       | Datum    waarvan Belasting geheven
        Distrilt,             Higendum.           Naturellelokatie,            ' Belasting.                Betualbaar,                en ingerorderd wordt.

Kingwilliamstown
                                                                 ad,
                       My.W.E. Haynes’!      ‘Tyusha’s                        2   0                 1922         i ist July C1 Judie).
Masatiele ..,  ave         ws   |Hermitage  | ...]    Sibi’s                          0   9      |           1922         ||Ist Jnly (1 Judie).
                                                                                                          ;

       22                                                                                                              1

Page 2
Download full gazette PDF