A Laws.Africa project
3 November 1922

South Africa Government Gazette dated 1922-11-03 number 1273

Partners

Download PDF (45.7 MB)
Page 1
                         THE           UNION             OF      SOUTH              AFRICA.

 Government                                                                  Gueette.
                                          PUBLISHED          BY  AUTHORITY.
           VAN
            Stau tsko eran t        DE         UNIE               VAN            ZUID-AFRIKA.
                                              UITGEGEVEN         OP   GEZAG.

   Vou. L.]              PRICE 64.                 PRETORIA,        38RD NOVEMBER,           1922.       PRIJS 6d.                  [No. 1273.
All   Proclamations, Government and General Notices, published                           Alle   Proklamaties, Goevernements            en Algemene Kennisgevingen,
   for the first time, are indicated by a in the left-hand upper                             gepubliceerd voor  de eerste            keer, worden gemerkt  met
   corner.                                                        een * in   de   linkerhoek   van   boven.

                 PROCLAMATIONS                                                     PROKLAMATIES
By   Masor-GeneraL  His Royan              Hieuness  Prince          ARTHUR       Van   GENERAAL-MAJOOR Z1JN KoNINKLIKE HoocHEip Prins                      ARTHUR
    FrepeRick Patrick ALBERT oF              CoNnNAUGHT, KNIGHT          OF THE          FREDERICK Patrick ALBERT VAN CONNAUGHT, RIDDER                       VAN DB
    Most     Nosite    OrpER   oF   THE    GarTER,     A  Memper     oF   His        Meest   Epverz OrpE     van DE KovusesanD,      Lip  van   Zin    MAJESTEITS
    Masgsty’s Most Honoursste Privy Councit, KNIGHT OF THE                                Merst EpELACHTBARE GEHEIME RAAD, RIDDER VAN DR ALOUDE EN
    Most Anocrent aND Most  Nosis ORDER OF THE THISTLE,                                 Mrest EpELE OrDE VAN DE DistTEL, GrooTtkRu:s RIDvER VAN
    Knieut GRAND Cross or THE Most DisTINGuISHED ORDER OF                                 pr Mrest ONDERSCHEIDEN OrDE VAN St. MrcHakt EN ST. GEORGE,
    Saint MicHaen        AND  Saint GeorGe,  Knigar             Granp     Cross        Groorkruis RippER VAN DE KoninKLIKE VICTORIA ORDE, RipDER
    oF THE Roy:L        VicrorRIAN ORDER,  COMPANION             OF THE     Most        VAN DE Megst EpELACHTBARE BatH ORDE, PERSOONLIKE AIDE-DE-
    HonovurastE ORDER OF THE Bato, PERSONAL AIDE-DE-CAMP TO                                Camp vAN Z1JN MAsEsTEIT DE Konine, Hoge KoMMISSARIS VOOR
    His Masesty  tHe Kine, Hico  ComMmissioNER FoR Soutu                                Zvuip-AFRIKA EN GOEVERNEUR-GENERAAL EN OPPERBEVELHEBBER IN
    AFBIOA, AND GOVERNOR-GENERAL AND COMMANDER-IN-CHIEF IN                                EN OVER DE UNIE VAN ZurIp-AFRIKA.
    AND OVER THE UNION oF SoutH AFRICA.

* No. 173, 1922.]                                                   * No. 173, 1922.]
                                                             Nademaal door sektie twintig van de Zuid-Afrika Wet, 1909,
  Whereas by section twenty of the South Africa Act, 1909, it                            voorziening is gemaakt dat de Goeverneur-generaal zodanige tijd
is provided that the Governor-General may appoint such times for                           kan vaststellen voor het houden van de Zittingen van het Parle-
holding the Sessions of the Parliament of the Union of South                             ment van de Unie van Zuid-Afrika .als hij mocht goedvinden en
Africa as he thinks fit, and may also from time to time, by                              ook van tijd tot tijd bij Proklamatie of anderszins het genoemde
Proclamation or otherwise, prorogue the said Parliament;                               Pariement kan prorogeren;
  And whereas by Proclamation dated the fourth day of October,                             En nademaal het genoemde Parlement bij Proklamatie geda-
1922, the said Parliament was prorogued until Friday, the fifteenth                          teerd de vierde dag van Oktober 1922 geprorogeerd werd tot Vrij-
day of December, 1922;                                                dag, de vijftiende dag van Desember 1922;
  And whereas it is expedient that Parliament should be pro-                              En nademaal het wenselik is dat het Parlement voor een verder
rogued for a further period;                                             tijdperk geprorogeerd worde;
                                                             Zo is het derhalve dat ik, onder en krachtens de bevoegdheid
    Now  therefore    under   and   by  virtue    of the   power   and  authority       en macht mij verleend bij deze mijn Proklamatie, het genoemde
in me vested I do by this my Proclamation further prorogue the                            Parlement van de Unie prorogeer tot Vrijdag, de negentiende dag
Parliament of the Union until Friday, the nineteenth day of                              van Januarie 1923, en hiermede verklaar, proklameer en bekend-
January, 1923, and do hereby declare, proclaim and make known                             maak dat de Derde Zitting van het Vierde Parlement van de
that the Third Session of the Fourth Parliament of the Union of                            Unie van Zuid-Afrika, zoals ingesteld door de genoemde Zuid-
South Africa constituted as provided by the said South Africa                             Afrika Wet, 1909, gehouden zal worden te Kaapstad, om 12 uur
Act, 1909, will be held at Capetown at 12 o’clock noon, on the said                          ’s middags, op gezegde negentiende dag van Januarie 1923, ter
nineteenth day of January, 1923, for the dispatch of business.                            behandeling van werkzaamheden.
            Gop Save tHe Kine.
                                                                             Gop  BreHnorpE    pe Konina.
  Given under my Hand and the Great Seal of the Union of South
Africa at Pretoria, this Twenty-seventh day of October One                                Gegeven onder mijn Hand en het Grootzegel van de Unie van
thousand Nine hundred and Twenty-two.                                         Zuid-Afrika, te Pretoria, op deze de Zeven en twintigste dag van
                                                            Oktober Een duizend Negen honderd Twee en twintig.
                             ARTHUR       FREDERICK,                                 ARTHUR FREDERICK,
                                          Governor-General.
                                                                                  Goeverneur-generaal.
           By   Command of His Royal Highness the                                      In  opdracht van Zijn Koninklike Hoogheid
                Governor-General-in-Council.       “                                    de Goeverneur-generaal-in-Rade.
                              J. C. SMUTS.                                                              J.  C.   SMUTS.


 * No. 174, 1922.]                                                   * No. 174, 1922.]
   Whereas by Cape of Good Hope Proclamation No. 147 of the                                Nademaal by Kaap        die Goede Hoop Proklamasie No. 147 van die
 29th day of March 1909 a certain portion of the farm H.V. 3 in                            29ste   dag   van   Maart    1909,   een   seker   gedeelte      van  die   plaas
 the Division of Barkly West, Province of the Cape of Good Hope                            H.V. 3, in die Afdeling Barkly West, Provinsie Kaap die Goede
 was proclaimed an alluvial diamond digging under the name of                             Hoop, geproklameer werd as een alluwiale diamant delwery onder
 Rosalind;                                                       die   naam   van   Rosalind;
    And   whereas    it  has  been   shown    to  my   satisfaction    that   there
                                                              En nademaal dit naar my genoege bewys werd dat er redelike
 are reasonable prospects for believing that diamonds exist in                             vooruitsigtes is om te geloof dat diamante in betaalbare kwanti-
 payable quantities in a portion of the Vaal River bed forming                             teite bestaan in die gedeelte van die Vaalrivier-bedding, wat ren
                                                            gedeelte uitmaak van die plaas Rosalind;
 part of the farm Rosalind;
                                                               En   nademaal     dit  wenselik   is  om   daardie    gedeelte    van   die
   And whereas it is desirable to proclaim that portion of the Vaal                         Vaalrivier-bedding te proklameer;
 River    hed;                                                     So it dit dat ek, onder en kragtens die mag en gesag wat my
    Now     therefore    under    and   by   virtue    of  the   powers     and     verleen  word  by  artiekel sewe-en-twintig soas toegepas aan
 authorities vested in me by section twenty-seven, as applied to                            alluwiale delwerye by artiekel honderd-en-een van die Edelge-
 alluvial diggings by section one hundred and one of the Precious                           steenteswet, 1899, van die Kaap die Goede Hoop (Wet No. 11 van
 Stones Act 1899 of the Cape of Good Hope (Act No. 11 of 1899), I                           1899), hierby verklaar, proklameer en bekendmaak dat daardie


       14                                                                                                        1

Page 2
Download full gazette PDF