A Laws.Africa project
7 December 1922

South Africa Government Gazette dated 1922-12-07 number 1279

Partners

Download PDF (15.6 MB)
Page 1
                                                                                        Ss
                  THE      UNION            OF      SOUTH          AFRICA

Government Gazette Extraordinary,
                              PUBLISHED         BY   AUTHORITY.
      Auitengewone                                  Staatshoerant
                VAN       DE     UNIE           VAN      ZUID-AFRIKA.
                              UITGEGEVEN           OP   GEZAG.


 Vol. LJ            PRICE 6d.          CAPE      TOWN,   7ra  DECEMBER,    1922.          PRIJS 6d.      [No. 1279.                                              GOEVERNEMENTSKENNISGEVING               No.1946 VAN     1922.
   GOVERNMENT      NOTICE    No.  1946  OF   1922.


                                              Hq";  hiernagenoemde en aangetoonde Wetsentwerp, hetwelk
 HE Bill specified and set out hereunder, which the Govern-                   het Goevernement voornemens is bij het Parlement in
T  ment proposes to submit to Parliament during the forth-                te dienen gedurende de aanstaande Zitting, wordt bij deze
coming Session  thereof is hereby published for general                  ter algemene kennisnéming gepubliceerd :—
information :—
                                       Page                                          Bladz.
  The Public Service and     Pensions  Bill, 1923     we      ii         Het Staatsdienst en Pensioen Wetsontwerp,        1923     ul

                                                                        E. F. C. LANE.
                        E. F. C. LANE,
                                                                  Sekretaris van de Eerste Minister.
                Secretary to the Prime Minister.
                                              Kantoor  van de Eerste Minister,
Prime Minister’s Office,
                                                    Pretoria, 4 Desember       1922.
   Pretoria, 4th December, 1922.


                                       PAGEI                                          BLADZ.
 Apprenticeship  Act  1922  Amendment    Act  1923       .  XXXVil        Vakleerlingen Wet   1922 Wijzigingswet     1923      . XXXviii
 Magistrates Court   ct 1917  Further Amendment       Act              Magistraatshoven   Wet    1917  Verdere Wijzigings  Wet,
     1923...      was    ise  vee wee         . X¥XxXviii             1923...       .      vee  we   wee    . XXXvill

Page 2
Download full gazette PDF