A Laws.Africa project
19 January 1945

South Africa Government Gazette dated 1945-01-19 number 3439

Partners

Download PDF (95.1 MB)
Page 1
                                                                          Ines         : ny,      hk
                                          Staat skoecrant
         o                                              VAN           DIE          UNIE                 VAN           SUID-AFRIKA
           .                                             THE           UNION                   OF         SOUTH            AFRICA
                   Government                                                                                          Gasette
                  (Geregistreer by dia. Hootposkantoor                           as ‘'n Nuusblad.)              ,                  (Registered at the General             Post Offices as a Newspaper.)

                                                                                    19 JANUARIE                    1945
             Von. CXXX1X.]                    PRYS 6d.                    PRETORIA,                19 JANUARY                                       PRICE        6d.              [No. 3439

                                          INHOUD.                                                                                  CONTENTS.
                         !

       Alle      Proklamasies, Goewerments- en Algemene Kennisgewings,                                                           All    Proclamations, Government and General Notwea pub-
              wat vir die eerste maal gepubliseer word, is in die linker- .                                                            lished for the first time, are indicated by a *& in the
              bohock met ’n *& gemerh.                                                                              left-hand upper corner.


       f      Prokiamasies            en      Goewermentshennisgewings                        in      ,, Bulten-                 For     Purposes      of   referenea,      Proclamations          and       Government
         gewone          Staatskoerante’              gepubliseer,             word        vir     verwysings- | Notices published                            in “ Gazette:       Extraordinary"           ere included           is
         deeleindes        In   die    weeklikse       inhoudsopgawe               Ingestult.                               thy   weekly      index.


           =       t          .                      *                                 BLADSY                 J
       “No        .                        Proklamasies.                                                        No.                       proclamations.                              page
         *        5. Oorlogsmaaiveél No. 110 van 1944:   Wysiging                                                        *         5. War Measure No. 110 of 1944: Amendment of
                 my van rdie Regulasies betreffende die Bovordering                                                           .        the Regulatians   regarding Promotion and.
                  t* on Terugstelling in Rang van    OBS. No.                                                                    Reversion in  Rank of Volunteer Members of
    .                 lede     van die Unie-Verdedigingsmag                             (B.         °                            the Union Defence Forces (G.G.E.                         No. 3437).
                                           Zipfel:          Wssiging          van      Seél-          15       *         6. Bastern Caprivi 7Zipfel:                 Stamp Duties         and Fees          -
         x        «6. Odsteltica          Caprivi
                         eto     en   Fooie     ... ..               Lene     eee eeg    eee vee tee                5
                 4G, Volkeraad            Tussenverkiesing:                    Port      Elizabeth                      *         7. House of Assembly By-Tlection                     “Port. Elizabeth
         z             (verskyn         in   B.S.   No.        8H40,     gedatcer        19    Janu-                               fpovearing        ie     G.G.E.      No.    8440,    dated       19th
                      arie     1945).                                                                                  anuary,         3
                                  Goewermentskennisgewings.                                                                             Government          Notices.
*                  DEPARTEMENT VAN pI Menste MINISTER EN VAN                                                                     DevARTMENT of THE Prive                      MINISTER          AND   QF
                   BuUITELANDSE SAkR: |                                                                                TextTerNaL Arrarrs.
  -      Mm       73. Wet op Diplomaticke | Immuniteit, 1982: _‘Regi-                                                 15      *        73. Diplomatic Immunities Act,                    1932:      Regiatration            75
                      strasic        ... ..                                      te  nee   eee                                  .
                                                                                                              DerantMent or Devence:
                 DeranteseNt VAN VERDEDIGING:         .                                                          %*       57.   Prohibition if  ‘Tngag emcut                    of      Toolsett
         %     «57. Verbod op Indiensneming van Gcreedskapsteller                                                                      .  (G.G.E. No. 3437).  g                              oolsetters
                  (BS No, 3435).
                                       VAN   NATURELLESARE:                                                         .  DErantatENT        or Native        ARFAIns :                       .         .
                     Devarrement
         %     «8665. Regulasies             vir     Naturelleboedels:                 KXonsepwysi-                        %*      G5. Native          Estates      Regulations:        Draft     Amendment             iq
.                     BINS oe ee             ce re eee             cy ee ee eee               ae ee,          75 |              70. Domestic Brewing             of Kaffir Beer...            ... ..              q
         *     70. Brow          ran      Kafferbier           vir     Huishoudelike               Ver-           76°      *        74."Control           Gait      Gas,       "xe     Si          ‘Agsess.
                        rauik    ..,                       cee    dee   ee   eee   eee    eee   eee        7                    ment       o    tattle      nits       el       outh     F&F        .
         *     74. Beheer en Verbetering | van Lewende HMawe:                                                                         Kentani        ... ... .            Dae                aw           7%
                 ¥Vassiclling van Vee- -eenhede,y Keimond-plase,
                 Kentani wn                 sees                                                 77                  DerantMent        ov    [INANcE:
                     DEPARTEMENT             van   FINANSTES:                ‘                                 t        29. Monthly          Returns       by      Commercial            Banks:
         ¢     29. Maandelixse Opgawes deur Elandelsbanke: Ver-                                                                      OTHECUION +...      .                                             7%
                  beterings ... +.     Soe uns use ves ese ae                                              = 677:« |            (66. Temporary  Duty Suspensicn  on “Pull "Cream
         *     G66. Tydelike Opskorting | ‘van “Reate op Volroom-                                                                           (
                                                                                                           Sweetened Condensed Milk Imported into the
                  ‘melk, Gekondensecr en Versoet, wat in die                                                                      MON ... ..                                                     78
                      Unie. Ingevoer             word     .                   ee        ee             78      x      67.    Bonded Warehouse,            ‘Port ‘Bi inabeth: ‘Revocation
       *       67. Docanepakhuis,                  Port        Flizabeth :           “Hlerroeping               .                      of Appointment.                       Let   eee wee ves ven ane            18
                .     van     ta      ssing                       wet  eee   tee   eee tee      eee        TB      *      75.    Tost Certificate No. 409              .        cocee   ces   see nee   ee      78  SS           -       DErantesreNd            VAN    Frawpee           ex     Nywerwnr:                                         " Deaurstens oF Conatnnee 1:AnD INDUSTRIES:
       *       55. Aanstelling              van Assistent-kontroleur van                            Letrol                  *      «55. Appointment             as Assistant           Petrol        Controller
                      (B.S, No. 3437).                                                                                 (G.G.E, No. 3437).
       * = =60. Maksimum                    Pryse     van       Tabak:          Wysiging          (8.8.                  x      «660.        oe       Prices     of    Tobeccos         (G4.G.h.        No.
                      No.     3437).                                                                                  37).
       *       61.  Voorwaardelilte \irystelling : Kledingstukke vir                                                        *      61. Conditional  Exemption:  Garments Manufac-
                  Distribueerders  op  ‘nn Sny-, Maak-  en                                                                  tured for Distributors on a Cut, Maxe and
                  Afwerkgrondslag  of ‘n Maak-   en Afwerk-                                                                  Trim or Make and Trim Basis (G.GLE. No.
                  grondslag Vervaardig (B.S. No. 3437).                                                                      3437).    .
       * =      =663. Maksimum   Prys van Kafferkoring (#.S. No,                                                          *x      63.1 oe     Price of Kaffr Corn (6.G.B. No.
                  3437).                                                                                        7              |
+o             G1. Maksimuim   Pryse van Bene, Beenmeel, Ont-                                                           *      Gd. Maximum Prices of Bones, Bone Meal, NDege-
                     lymde        Fynbeenmeel            en     Veelekstof            (B.S.       No.                             Rees         pone     Wlour and Stock Licks (@.G.8.
                     3137).                                                                                      No
                     DerarteaM ist           van    Laxpnov           «ex     Bossou:                                           DrranivMent        OF    AGRICULTURE        AND     [oRESTRY:
      ~ aK      5.      Boheer, ocr         Kunsmis        en      Bemestingstowwe                 (B.S.                  *x      359. Control of Fertilizer                and     Fertilizing        Materials
                      No.     3137).                                                                                iG.         No   37)
             O19 a7        sargenome Demarkasie: Branders-bosreserwe
                                     P   ars-bosreserwe,                                                       2112.    Proposed         Demarcation :            Branders           lorest
                         deling Stockenstroom ... 0.0 0.0 ck ke cee aes                                           79                   Reserve,       Division     of    Stockenstrom            ...      w       9
                         B.S. = Buitengewone                   Staatsiocrant.                                                 G.C..=Governinent              Gazette     Extraordinary,

Page 2
Download full gazette PDF