A Laws.Africa project
2 February 1945

South Africa Government Gazette dated 1945-02-02 number 3443

Partners

Download PDF (58.7 MB)
Page 1
                                                ynus           peverree! “OS OCIATION,
                                                                                                     f4ir    LN    lee
                                                                                                                                 Ae   A      ee.


                                               psa
                                                      ~ iN     seas     ee          -wwas)
                                             Staatskoecrant
                                                   VAN      DIE         UNIE:             VAN          SUID-AFRIKA                          .
                                                    THE        UNION             OF          SOUTH           AFRICA
                        Government                                                                       Gasctte
                        { Geregistreer      by die Hoofposkantoor         as ‘n Nuusblad.j                            (Registered at the Genera!             Post Office as a Newspaper.)


                    You, CXXXIX.]                 PRYS 6d.        PRETORIA,               92 FEBRUARIE.
                                                                            prpruary !2%                               PRICE 6d.            (No. 3443

                                           INHOUD.                                          .                      CONTENTS.
  }                Alte Vroklamasies,          Goewerments-        en Algemene      Nennesgewings, | All                      Proclamutions,       Government and General Notices pub-
                     wat   vir  die    eerste    maal   gepubliseer    word,    is in die         linker-             lished   for    the   first  time, are indicated by a % in the
                     bohoek     met    'n  &   gemerh:.                                               left-hand    upper      corner.

                 2roklamasies   en  Goaewermentskennisgewings   in  ,, Bulten-  For purposes of refercnce,                                                   Proclamations ana Government
                gewone  Staatskoerante ’  gepubliseer, word  vir  verwysings- | Notices published in " Gazette’                                                  Extraordinary “ are tnciuded tn
              «Woeleicdes       in    die  weeklikss      Inhoudsopgawe     ingestuit.                         thy    weekly   .ndox.


                  - No.                                                      RLADSY             No.                          ;                      paqae
                   .                     ” Wetsontwerp.                             ‘.                                       Bill.
                  4       Instelling an Suid-Afrikaause                Buro    vir    Stan-                  .       Hstablishment of South  African                 Bureau      of
                          daarde (BLS, No. 3488).                                                   *       Standards (6.0.2. No, 3438).
                             >              Proklamastes.                     .                                         Proclamations.
       »           %    9. Oorlogsmaatreé. No. 2 van 1945: Bewys in on                                      ok          9. War Measure No. 2 of 1945: Proof in Criminal
    3"                    Strafgeding pangaande Dokumente wat in die                                      :             Proceedings of Documents intercepted in the
    i                    Pos onderskep is (73.8. No. 3442).                                                       Post (@.G.H, No. 3442).
       +         %&    10. Proklamasie van Gedeelte van die Plaas Doorn-                                        *      10. Proclamation of Portion of the Farm Doorn-
    i                    laagte, Afdeling Rarkly-Wes, as ’r Alluviale                                                langte, Division of Barkly West as an Alluvial
    U                      Delwery       ...   .                 Pp         .        159                  ‘Digging      :     .                             159
                %     11. Proklamasio’ van Gedeclte van die Pans “Spits-                                       *      11. Proclamation of Portion of the Farm. Spitskop,
              "          -kop, Afdeling Barkly-Wes, as 'n Alluviale                                                  Division of Barkly West as an Alluvial Dig-                         .
                          De wery whe eee             :                               159 |                  DEcee cee ces tee nee cee nee ete eee ee tee              ee aes     159
                ‘ge    12, Naturelletr ustgrondregulasies vir Kaap en Natal                              160       *     12.   Notice Trust “Lana “Regulations, for the                  Cape
                *     «6:13. Naturelletrustgrondregulasies vir Transvaal- .                             167                  and Natal ... .                                     160
                x     «14. Rondgaande           Hof:   Springs ..                        -    173]     y&         13..Native Trust Land Regulations for the Prarsvaal                     167
                * «215. Toepassing van Artikel fvaalf (4), van die                                     -  x           14. Circnit Court: Springs ...                                  173
                     Drankwet, 1£28, op dio Distrik Durban ... ...                                  173 | y&           13. Application of Section 12 (4) of the Liqaor ‘Act,
}             -.* ° 16. Toepassing van dic Bepalings van Deel J! van                                                      TDS, to the District of Purban ... .                            173
                          dio Police OFences Act, 1882.(Kaap), op die                                    %*       16. Application of Part I of the Police Offences Act,
                         Pinelands Garden CCity se Plaaslike Bestuur   174                                            1882 (Cape), to the Pinelands Garden City
;                %&    617. Instelling van ’n ,,   7’ Hof oP _Naauwpoort, -                                              Local Board ..                                       174
                         Distrik Colesberg.       :       - Vd                                    yx     47. Establishment. of “EH Gourt. at. ‘Na auwnoort,
                                      .   .                                                     District of Colesberg . coke cee cee tee nee e                       17
                             Goewertientskennisgewings.
                         Derarntement          van   pik   Merste    Minister      &N   VAN                                      Government       Notices.              .
                          BuIteLanDse         Sake:                                                    DevartMEN?        of    THE   Prime   MINISTER   AND   OF
                %     153. Wet op Diploiaticke 1 Immuniteit, 1992:                      Tatrek-                          EXTERNAL Agvarrs.
                        king ....,                                               175 | x&          153. Diplomatic Immunities Act, 1932:                   Cancellation       173
                         Dinee TEU       GENERAL        VAN ~ Yoornane:                                        Dinecron-Gexerat           or   Sorrtiss:             .
                % 123. Beheer van Kinien (2S. No. 3412),                                                %* 123. Control of Quinine (G.G.E. No, 342).
                *    «124. Vervaardiging           van   Seep    wat   Gliserien        bevat             ‘%&      124, Manufacture            of   Soap     containing    Glycerine
                          (B:S. No. 3442).                            .              *                   (G.:G.B. No. 3442).
                %*    76. (Algemene          Kennisgewing)        Invoer   van Pafelsout                     * = =76. (General Notice) Importation of Table Salt from
                        uit die Verenigde Koninkryk (B.S No. 3442).                                                 the United Kingdom (G.@.. No, 3442).
                       Departement van VinpeDIGING:                                                        DevanrtMent op Derence:
                &    122. Verbode  Gelicd, ‘Tsumeb:   Tutrekking van                                     %       122. Prohibited  Area, Lsumeb:  Cancellation  of
  .                     Goewermontskennisgewing No. 699 van 1943                                                  Government Notice, }No. 699 of 1943 (4.4.24.
                        (B.S. No. 3442).                                                            ;  No. 3442).
                %    133. Wysiging van. die Regulasies vir die Kusgarni-                                  _ |    *®    133. Amendment to the Regulations for the Coast
                          soens- on Axticwe Burgermag...                  ..           ve     15                   Garrison and           Active Citizen Forces      ... ... ...      V5
                *    134.   Wysiging        van   die Reglement       van. ‘Tissipline         ..     173 |       4x    184. Amendment          to the Military        Discipline  Code   ...    176
    =                    DeEVARTEMENT          VAN   NATURELLESAKE:                                            Deranraent        or    Native   AFFAIRS:                .
wax                   1st. Intrekking          van     Vrystellingsertifikast        uifgereik             ==)   x       144. Cancellation of Exemption. Certificate issued to
              .            aan Albert Radebe ... ..                                       15                 Albert Radebo ...                                     175
                #    145.   Intrekking van Vrystellingser tifikaat                  witgereik                   %*    #145. Cancellation of Exemption                Certificate issued    to
                          aan Caiphas Lctoaba... ..                                      175                 Caiphas Letoaba ... ..                                   175
                %    146. Intrekking          van Vrystellingsertifikaat            ‘uisgereik                 %*      146. Cancellation of Exemption Certificate | issued to
       .                   aan    Amos Fwala ...                                      178              .    Amos    Twala      oo. 0c ccc cee eel cee cee ce       cee eee     175
         ._           151.   Voorbeeld       van Ver bandakte vir Sekere Naturelle-                            ‘«       «151.  Specimen      Mortgage        Bond. for ‘Certain    Property
                         eiendom in Stadsgobiede ... .                                     176                  owned by Natives in Urban Areas ... .                          178
                a»    «154. Introkking vin Vrystellingsertifilwat: uitgereik                              :      *       154.   Cancellation of Exemption Certificate issued to
ot                        aan Jolin Letsoalo ... ... 2.    .  see                             SL                   John Letsoalo 0.     ce     ce ee ee ee                    UBT
                        DcvranTBMENT VAN inaNstes :                                                       .   DerartMent or Finance:
           ao        735. Aanstelling van Plaasvervangende Lid op die                                       x       #135.  Alternate Appointment ta the Union Tender
                      ;   Unieraad vir Tenders en Teweransiers ... ...                              lt.                  and Supplies Board o.oo           ee                     181
                    136. Docanepakhuis,   Port ‘lizabeth: - Herrocping’                                    ‘x       136.   Borided Warehouse, Port Blizabeth, “Revocation
                         van Aanwysing... .        bee nee                               181                  ot Appointment.     tee cep cee tee cee eee eee                   LST
                %*    «6187. Maandelikse Bankopgawes                                         182.1     ox      137.   Monthly Bank Statements cee tee ten tee cee cee eee                    182
                               B.G.= Buitengewone           Stautskocrant.                                     G.G.H.=Government              Gazette   Extraordinary.
                                                                                                   .

Page 2
Download full gazette PDF