A Laws.Africa project
9 February 1945

South Africa Government Gazette dated 1945-02-09 number 3446

Partners

Download PDF (170.4 MB)
Page 1
                                               SST         TI      Gone    EM


                                     .          INDUSTRIAL EMPLOYERS’ ASSOCIATION,
                                     .              (NATAL SECTION)
                               Staat skoerant
                                     VAN       DIE        UNIE         VAN        SUID-AFRIKA
ms
                               ~he .    «THE        UNION        OF        SOUTH          AFRICA

                Government                                                          Gasette
               (Gerogistreer  by  dio  Hoofposkantoor     as  'n Nuusblad.)                   (Registered at the General          Post Office as a Newspaper.]
       -


           Vou. CXXXIX.]            PRYS 6d.         PRETORIA, 9 EEBRVARID J o45                                 PRICE 6d.                     [No. 3448
                             INHOUD.                                                      CONTENTS.
         Alle   Proklamasies, Goewerments- en Algemene Kennisgewings,                          All     Proclamations, Government and General Notwces pub-
             wat vir die ecrste maal gepubliseer word, is in die linker-                             lished for the first time, are indicated by a in the
             bohoek met 'n *& gemerk.                                              left-hand upper corner,    .

          Proklamastes   en  Goewermentskennisgewings   tn  ,, Bulten-                       For purposes of reference,                 Proclamations and Government
          cwone  Staatskoerante‘’  gepubliseer, word vir  verwysings-                      Notices published In “ Gazettes                 Extraordinary’ are included in
         docieirdes In die weeklikse Inhoudsopgawe ingesiuit.                              th> weekly index.
         x
           No.                                           BLADSY          No.                                                      vaca
 rm                            Proklamasies.                                                -   Proclamations.
  my
     4        is. Oo skorting van Verpligte Bydraes tot die Koste                           *      «18. Suspension of Obligatory Contributions towards
     *           van Tuseenheinings in the Distrik Pietersburg                   221                Dividing Fences -in Pietersburg District ... ...                          221
     }       19, Stadsgebied Dullstroom, Transvaal:  Aandklok                    221      x      19.  Urban    Area   of     Dullstroom,        Transvaal:        Curfew     221
     z        20. Eerste Deel: Eerste Oostelike Rondgang, 1 1945                           x      «©6020. First Portion:        First     Eastérn Circuit, _ 1985.—
                —Transvaal.   .                                 224                  Transvaal oo.                ee cee cee aes  veces              221
                       Goewermentskennisgewings.                                                Government          Notices.
               DEvANtEMENT VAN Die TWersts Menister 8N van                                    Derartwent or tHe Prime Minister and oF
                 Burrecanpse Sake:                                                 EXtTernan AFPATES: °          .
         *   «191. Lervolle Vermelding.                                222      %*     191. Commendation ... ..             se see eae                        222
b        x   192, Aanstelling op   die Persoonlike Staf van " gy                        .  %     192. Appointment  to. the _ “Bargonal Staff of His
                Eksellensie die Amptenaar Belas met die Uit-                                    Excellency the  Officer  Administering    the
                ‘oefening van die Uitvoerende Gesar ... ... ...                  222               Gorernmont... .            ce see eee vee                        222
       %     «195. Konsul van Frankryk te Kaapstad: Voorlopige                             %&    195. Consul of France at “Cape ‘Town: Provisional                                .
       :          Erkenning ... ...                            wee  229                 Recognizion      wee  cee  dee  tee  bee  sae  tee  nee  nee  eee  dee  Q9B
                DEPARTEMENT VAN NATUREULESARE.: “s                                   :   Derautment og Native AFFains:
     ye       194.  Tntrekking van Vriystellingsertifikaat : Paul M.                         *   194. Cancellation of Exemption Certificate: Paul M.
                 Ngobeni ... ..                                 222              Ngobeni ... .
            225.  Wysigine van die Regulasies vir die Beheer van                          %&  /225. Amendment to “the. Regulations for the Control
                 Verblyfplekke vir Getroude Naturelle by Myne                          J          of  Native     Married ‘Quarters            on    Mines      and
                 en Bedryve ...                                 222               Works ... ..                                            223
       ye     227,  Naturelletrustgrondregulasies vir “Kaap, Natal                          *     297, Native Trust Land. Regulations for the Cape,
                 en Transvaal:   Werbeteringskennisgewing   ...               222               Natal and Transvaal: Correction Notice                               293
                DEPARTEMENT VAN IF iNANSIES:                                            Derantaent     or     Finance:
       *     185.  Opening van ’n Tnkomstekantoor te Naauw-                             *   185. Opening of a Rerenue Offco at Naauwpoort...                                298
                  poort ...                 ses   e              223      x   196. S.A. Reserve Bank: Monthly Statement ... ...                               223
     %       196.  S.A. Reserwebank: Maandelikso ‘Opzawe kee eee                   23       *   211. Statement of Hxchequer Receipts, and Issues ...                              223
     m       «211.  Staat van Skatkisontvangste en -uitbetalings                   223      ak   215. S.A. Reserve Bank: Weekly’ StAtement ... ...                               225
     %       «215.  S.A. Reserwebank: Weeklikse Opgawe ... ... ...                  225      x   228. Closing of Transfer Books: 2 Per Cent. Jocal
     %*       228.  Sluiting van Oordragboeke: Plaaslik Geregis-                                  Registered Stock, 1951 2.0. 00. 0. ee                                  285
                 treerde Wffekte teen 2.Persent, 1951 ... ... ...                225
                DevarntemMEent vaN Hanptun en Nywerueriv:                                     DevartMENT oF Coxmence 1 anv [NpusTRiEs:
     *       173.  Maksimum Pryse van Verkoelde Wiers (H.S.                             *     «173. avi    Prices of Chilled Eggs (G.G.B. Ne.
                 No. 3444).                                           *     174.  Conditional Exemption:  Garments Manufac-
            174. Voorwaardelike Vrystelling : Kledingstukke vir                       .
                Distribueerders op ’n Sny-, Maak- en Afwerk-                                      tured for Distributors on a Cut, Make and
                grondslag of ’n Maak- en Afwerkgrondslag                                        Trim oz Make aud Trim Basis (@. Gils, No.
                Vervaardig (B.S. No. 3444).                                              3444),
         *   175. Maksimum   Pryse van Kosmoetiek, -Toilet- en                           *     #175. Maximum Priccs of Cosmetic, Toilet and Phar-
                 Farmaseutiese       Preparate     (Wysiging       No.   4)
                                                                          maceutical Preparations (Amendment No. 4)
                 (B.S. No. 3444).                                        *     176.
                                                                           iG: Go.
                                                                          Officers
                                                                                 No.
                                                                                authorised
                                                                                       3444).
                                                                                             to   grant     Permits      for     the
         x   176. Persone gemagtig om Permitte uit te reik vir                                     Export of Sugar (Cee. No. 3444).
       ‘         die Uitvoer van Suiker (3.8. No. 3444).
                                                                 *     177. Maximum Prices of Meltonian Products (4.4.28
         %*   #177. Maksimum Pryse van ,, Meltonian ’’-produkte                                     No. 8444).
                (B.S. No. 3444).
         vx   6178. Maksimum Pryse van Merwax-vloerpolitoer (73.8.                           *     178. Maximum .Prices   of  Merwax. Floor  Polish
                                                                          (C.GLB. No. 3444).
         %   179, Maksimum Pryse van Tweedchandse (Gebruikte)
                Seemag-, Militére- en Lugmagklere (B.S. No,                           *     179. Maximum Prices of Second Hand (Used) Naval,
BP!
                 8444).
                                                                          aaa    and Air Force Clothing (@4.G.F. No.
                                                                           (Sid
            180.  Maksimum    Pryse    van  Horrocks-kaliko         (B.S.  No.
                3444                                               *     180. Maximum Prices of Horveckse’s Calico (4.¢.2
                                                                          No. 3444).
            181. Maksimum       Pryse   van   Wiers  (B.S.     No.  3444).
                                                                 %*     181. Maxinium, Prices of Eggs (¢.G.B. No. 3444).
     HHHK
                DEPAnTEMENT     vAN   LAaNDROU     EN  Bosnovu:
                                                                          DerantMeEst     oF     AG&ICULTURE        AND   {oREsTRY:
              2, Maksimam   Pryse  van  Miclies en  Mielie-
            as
                produkte:  Wysiging (B.S. No. 8444).                              *&    172. Maximum Prices of Mealics and Mealie Pro-
            193. Aanstelling van Superintendent van die Staats-                                     ducts: Amendment (¢.G.7. No. 3444).
                ghwano- eilande ...                                225      *     193. Appointment of Superintendent of Governmen?
           "197. Invoer_van Beeste, Skape, ‘Bokke. en Varke na                                    - . Guano Islands ...                                         225
\-He
                die Unie uit -Groot-Brittanje en Icrland ...                   225      me     #197. Introduction of Cattle, “Sheep, “Goats and Pigs
                                                                          into the Union from Great Britain and ireland                           225
                DerautexeENnt     vAN   BINNELANDSE        SAKE:
            198.  Persone   gemagtig     om   Permitte     te   onderteken     225                DeranrMent     or   tug    Intentor:            *
                  e.
     *
                                                                 x     198.  Officers authorised to sign Permits...                   ... 0.0 ......     225
                   B.S.= Buitengewone         Stuutskoerant.                               G.U.E.<Governament           Gazette      Kxtraordinary,
                                                                                                                               oh,

Page 2
Download full gazette PDF