A Laws.Africa project
8 June 1945

South Africa Government Gazette dated 1945-06-08 number 3502

Partners

Download PDF (41.9 MB)
Page 1
                                              THE              UNION             OF       SOUTH             AFRICA

          ee overnment        Gasctte                                                                                                                          |
            Staat  skocrant.
             VAN DIE UNIE VAN SUID-AFRIKA
             (Registered at the General                Post Office as a Newspaper.)                                    CGeregistreer      by dio Hoofposkantoor             as 'n Nuusbiad.}


          Vou.OXL.]                  PRICE 64.                         PRETORIA,              8 Jone 194                           PRYS 64.                     [No. 3502
 -                                CONTENTS.                                                                            INHOUD.
 All        Proclemations,            Government            and      General’ Notices: pub-                       Alle Proklamasies,           Goewerments-        en Algemene Kennisgewings,
       :   lished   for    the    first      time,    are    indicated           by      a   *  im  the             wat  vir die  eerste maal          gepubliseer        word,    is in die      linker-’
          left-hand     upper        corner.                                ;                           bohoek   met ’n *& gemerk.
       -For     purposes    of       reference,       Proclamations              and        Government              Proklamasies      en       Goewermentskennisgewings                   in     ,, Buiten-
 Notices          published     in    ‘‘ Gazettes       Extraordinary ”               are     included   in | gewone             Staatskoerante'"’           gepubliseer,         word     vir    verwysings-
 rhe weekly           index.                                                                 dosleindes       In die    weektikse       inhoudsopgawe         ingestuit.


        ; No.                                                                   paca |       No.                                                          BLADSY,
                                   Proclamations.                                                                       Proklamasies.
             7. War Measure No.'19 of 1945: Contrel of Rents                                                  %*    107. Oorlogsinaatreél No. 19 van 1945:° Belieer van
               of  Business _ Premises (Licensed Hotels)                                                           Huur  van  Besigheidspersele -(Gelisensieerde
               (G.G.E. No. 3498).                                                                       Hotelle) (B.S. No. 3498),
              . Proclamation            of     Trrigation            District:            Brak              x     108.  Proklamasie         van     Besprociingsdistrik:                Brak-
                River *                                                          397                  rivier    ..,                                               397
             ).. Suspension        of section         two “of the. Mealie                  Control              *     109.  Opskorting         van “artikel        twee     van    “die. "Mielie-        .
                Act, 1931 ...                                                       397                reélingswet,           1931.                                   . 397,
              . Deproclamation             as   an Alluvial             Digging : Viak-                      *     110. Deproklamasie            as Alluviale.           Delwery :        Valk           .
                plaats   No.       100,      District     Lichtenburg.                   .     397             .    plaats    No.     100,    Distrik     Lichtenburg           ... Tor   oes     307.
                              Government           Notices.                                                      Goewermentskennisgewings.
             . DepaRTMENT oF THE                   Prime        MINISTER             AND    OF                   DEPAnTEMRNT VAN pie Eerstg                       MIntsTER 1 EN         VAN
               MsteERNAL AFFAIRS,                                                                       BurrivanpsE Saks:
              Commendations ...                                Les                     398 |       *&    956. Aanhbevelings ... ,                                       see  ane     893
              Tartcron-Gexerat or Surriies: -                                                                Diner riur-GENERaaL VAN VooRrape:
             9, Control of Imports (G.G.#. No. 3498).                                                      *     919. Beheer van Invoer.(B.8. No. 3498).
              . Appointment            of    Controller        of      Motor          Vehicles              *     920. Aanstelling          van   Kontroleur         van     Motorvoertule
                (G.G.1e. No. 3498).                                                                      (BS.     No. 349 8).
              . Control of Shellac (G4.G.H.. No. .3498).                                                    %*&    921. Beheer     van Skellak          (B.S.     No.     3498).
               Depanrtséxt          or    DEFENCE:                                                     _   Dgparnreenr         van    VsRDEDIGING:
          ge Aniendments to the Regulations ac Cadet Corps                                           398        *     935. Wysiging van die Regulasies vir Kadet                            Kor pse        398
           36. Detention Barracks   aI Twoo     os                                                     %*    936. Detensie Kaserne: Clairwood.                                soc ee         899
           _    TreParrment          oF    Native      AFFAIRS:                                                Dmranresent         VAN     NATURELLESANE           ;
           Qe                ’                >           ’                                           3   SL     ED                L.
   %       937. B ces and on Howances Payable ‘to                                Members         of   399 | *           937. Gelde en Toclaes Betaalbaar                    aan Lede van die
     .              ,                -_                verre       see ses                    .            Distriksraad         Glen   Grey ... ... “AWe can oe eee               ee     899
        .       Geeanimant          or    Finance:                          °
   %*       938. Statement of Exchequer Receipts and Issues ...                                          399                 DaranteMEnT         VAN     FINANSIES:
 %*&        947. S.A. Reserve Bank: Appointment... .                                               400 | * 988. Staat vun Skatkisontvangste en -uitbetalings ...                                            399
  *        918. &.A. Reserve Bank: Appointment of Governor                                               * 947..S.A. Reserwebank: “Aanstelling .  eee coe aey rex                                           400
              and Deputy-Governor ...                                                    401 | >’ 948. S.A. Reserwebank: Aanstelling van President
fr VA, FA, Reserve Rank: Monthly Statement .......                                                    401    74.              9.0 Vise-President.                                    on        401
 % 975, &.A. Reserve Bank: Weekly Statement... ...                                                    dol | #974.             S.A. Reserwebank: Maandelikse Opgawe                             .. 1.       401
                     a              a                                          .        *«    «975, S.A.    Reserwebank:           Weeklikse         Opgawe       ... ... ..       40t
               DeraRni MENT         or    COMMERCE          axb       Lxpustries :
   me       922. Maximum             Prices      of   ‘Fray           Bentos”             Brand                      Devartemest           van   Hanpen        EN   NywErgerp:
                Corned        Beef      (G4.G.H.       No.   3498).                                  *    922,   Maksimum          Pryse    van ,,       Fray   Bentos ’’-merk
   *       923. Maximum             Prices       of      Imported           Unsweetened                               Ingemaakte         Beesvleis      (B. 8, No.          8498).
                Condeused          Milk      (G@.G..       No.        3498).                          *     923.   Maksimum         Pryse     van    Ingevoerde           Onversoete
   se       O24.   Bfaxitham       Prices        of Blue      Mottled           Soap      (G@. @.E.                        Gekondenseerde            Melk   (B. 5. No.        34.98).
                No.    3498).                                                              *     924.  Maksimum          Pryse    van  Blou- gevlékte           Seep    (B.S,
   wm «925. Massnnan Prices of Curry Powder (Chef Label)                                                                    No. 3498).
   we      (G4.GE, No. 3498).                                                                    *     925,   Maksimum    Pryse van  Kerriepoeier  (Chef-
   *  926. Rlaximum   Producer’s   Prices of Groundnuts                                                                  Etiket) (B.S. No. 3498).
    .     (G.G.H. No. 8498).             :                                                     tx      926.   Maksimmum Produsentepryse van 1 Grondboontjics .
   tk «932. Appointinent of Controller of Petrol (@.G.E.                                                            .        (B.8. No. 3498).
        . No. 3498).                                                                        *     932.   Aanstelling van Kontroleurs van Petrol (B.S.
   * 930. Maintenance of Records of Costs and Selling                                                                      No. 3498).
         Prices by Clothing Manufacturers (4.G.2. No                                                        *     930.   Hou van Registers van IXoste en “Verkoopprysa
         3498).                                                                                      deur Klerasiefabrikante (B.S.-No. 3498).
         JEPARTMENT OF AGRICULTURE AND TForestry:                                                    -               . DerantementT van Laxpzbou en Bosnou:
  mm 927. Control of Livestock and Méat:       Amendment                                                      *    927.   Beheer oor Vee en Vleis: Wysiging (B.S. No.
 oO       (G4.G.E. No.  3498).   .          ,                                                                3498).
   * 928.. Sontrol of Prunes (G.GLE. No. 3498).                                                        %           928.    Beheer van Pruimedante (B.S. No. 3498).        :
   %& 9397 Protected Trees: Amendment ... 0.00... cue                                                 402 | *           939.    Beskermde Bome: Wysiging              402
   *& 940. Demarcation    of  Sub-reserve  (c) Bainsbere,                                               x           940.   Demarkasie   van Subreserwe  (c) _Bainsberg,
                Worcester          Forest        Reserve        ...     .         .          402                  Worcester-bosreserwe             ...          veg ees                 402
  *        964.   Infected Area: pumps Skin Disease |. 1+                                       1,   402    |    &     964.  Besmette Gebied: Knopv elsiekte ... ws.                         vw     2,     402
  %        965.   Infected Area:: Mast Coast Fever ... 0. 1.                                      4.   4038   |    x     965.  Besmette Gebied: Ooskuskoors ... ...                          1...     6.     408
  *        966.   Compulsory Dipping of Cattle ... 1,                                         ..   403    |    *&    966.  Verpligte Dip van Beeste ... ... FOU BIT                        Wed kee   oe     403
  *        967.   Branding of Cattle: Letaba ... 0. 0. wee                                       vee  403    |    x     967.  Brand van Beeste : Letaba ... .. eben                          Bek nee   vee    4033
 sx.        968.   Infected Area: Bast Coast Fever ... ..°...                                      a.   404    |         +968.  Besmette Gebied: Ooskuskoors ... 1.                           44.          404,
S:            f). Compulsory           Dipping        of    Cattle         ...  ...            «.  404 "|       x     969.  Verpligte      Dip.van Beeste ... ...                                  404,
       ¥*   GVi0.  Registration of Brands: Orange Pree                                State |.         404        *     970.  Registrasie van Brandmerke: Oranje Veystaat                                   A404
          971.   Branding of Cattle: Paulpietersburg                                vec eve eae       405 }       9     971.  Brand van Beeste: Paulpietersburg ... ... ...                                  405
   *       972.   Infected Area: Bast Coast Fever ...                                ... ... «.        405 |       x     972.  Besmette Gebied: Ooskuskoors ... 0.0... i. ...                                 405
   *       973,   Compulsory Dipping of Cattle 0.0...                                ... use ase       405 |       2     978.  Verpligte Dip van’ Beeste ... 0.0. 6. cc. cee cee wee                              408
                G.G.L.=Government                 Gazette        Hxtraordinary.                                         B.S. = Buitengewone              Staatskoerant,
                                                                                                 =,

Page 2
Download full gazette PDF