A Laws.Africa project
12 June 1945

South Africa Government Gazette dated 1945-06-12 number 3505

Partners

Download PDF (47.2 MB)
Page 1
                                                      oe   arr
                                                                                                 le
         BUITENGEWONE                                                 EXTRAORDINARY
                                                                                                ete
                          Staat skocrant
             oe                  VAN      DIE    UNIE      VAN    SUID-AFRIKA
                                  THE     UNION      OF    SOUTH        AFRICA
       Government                                                 Gasette
                                                                                                Ml
                                                                                                Me
       (Geregistreer     by    die  Huoofposkantoor      as 'n  Nuusbiad.)     (Registered  at the  Genera!  Post  Office as a Newspaper.)
      :                                 CAPE TOWN, 12ra   JUNE, 1945.
    Vou. CXL]       PRICE 6d.                     KAAPSTAD, 12 - JUNIE 1945.                   PRYS 6d.       [No. 3505.
                                                                                              Fe
                                                                                              nantes nels cali ns
                   PROCLAMATION.                                           PROKLAMASIE.
   By His Excertency tHe Ricut HonovursaBie NicoLaas                           Van   Sy EXKSELLENSIE DIE HOOGEDELAGBARE           NICOLAAS
     Jacopus     pE    Wet,      a  Memper      or   His   Magesry’s         JacoBus DE Wet, Lip van pie Mres            HERVOLLE
                                                                                              Camas
     Most  Honovurasis Privy Councit, OrricreR AD-                          ‘    GeHeIme Raap  van Sy Masestreit; AMPTENAAR
     MINISTERING THE GovERNMENT  oF THE UNION oF                               BELAS MET DIE UITOEFENING VAN DIE UITVOERENDE            -
    . 3SouTH AFRICA.’                                              GEsAG VAN DIE Uniz van Surp-AFRIKA.     ¢
                                                                                               ra
         PROROGATION              OF PARLIAMENT.                       ' PROROGASIE VAN DIE PARLEMENT.
                                                                                               ee eee
                                                      No. 114, 1945.]     .     |
                                                                                               ee
   No. 114, 1945.]
wn
   Wuereas by section twenty of the South Africa Act,                            Napemaat by artikel twintig van die Zuid-Afrika Wet,
 ' 1909, it is provided that the Officer Administering the                         1909,   bepaal  word  dat  die  Amptenaar   Belas   met die
   Government     may    from      time    to  time,   by   Proclamation     Uitoefening van die Uitvoerende Gesag van tyd tot tyd,
   or otherwise,    prorogue         the Parliament       of the Union     of   by Proklamasie of andersins, die Parlement van die Unie
   South  Africa ;          ;                        .         van Suid-Afrika kan prorogeer;
    AXD WHEREAS         it is expedient         that    Parliament   shall     EN NADEMAAL dit wenslik is dat die Parlement geproro-
                                                                                                 "
   be prorogued ; °                                           geer word;

    Now, THEREFORE, under and by virtue of the power                          . So 1s pir dat ek, ingevolge en kragtens die bevoegdheid
   and authority in me vested, I do by this my Proclamation                       en gesag my verleen, genoemde Parlement van die. Unie

                                                                                                 ee
   prorogue the said Parliament of the Union until Wednesday,                      by hierdie Proklamasie  prorogeer        tot  Woensdag,   die
   the Twelfth   day      of December,        1945.                    Twaalfde dag van Desember 1945.                           ta
 #                 Gop Save THE King !                                    Gop   BrHorpE ‘DIE    Konine!

                                                       Gegee onder my Hand en die Grootseél] van die Unie
                                                                                              f
    Given under my Hand and the Great Seal of the Union
   of South Africa at Cape Town, on this the Twelfth day                         van Suid-Afrika te Kaapstad op hede die Twaalfde dag
   of June, One Thousand Nine Hundred and Forty-five.                          van Junie, Henduisend Negehonderd Vyf-en-veertig.

                                      N. J. DE WET,
                                                                                N. J. DE WET,
                                                                  Amptenaar Belas met die Uitoefening
             Officer         Administering      the Government.                       van die Uitvoerende Gesag.

    By Command of His Excellency the Officer Administering                         Op las van 8y Eksellensie die Amptenaar Belas met die
   the Government-in-Council.              ~                        Uitoefening van die Uitvoerende Gesag-in- -Rade.
                '       \
                                  JAN H. HOFMEYR.                                    JAN H. HOFMEYR?’
                                                                                              el
                         PRINTED IN THE UNION OF SOUTH AFRICA BY THE CAPE TIMES LIMITED, CAPE TOwN.—C2795,
                         GEDRUK IN DIF UNIE VAN SUID-AFRIKA DEUR CAPE TIMES LIMITED, KAAPSTAD.—C27956,

Page 2
Download full gazette PDF