A Laws.Africa project
29 June 1945

South Africa Government Gazette dated 1945-06-29 number 3515

Partners

Download PDF (49.2 MB)
Page 1
                                                            INDUSTRIAL                       EMPLU         {lmyv    brewer     wwedy

                                                                                        TAL SECCLION)                       ’
                                                           THE             UNION                OF        SOUTH          AFRICA

  £                    Gove                       ernment Gasette
                                              Staatskocrant  .
                                                        VAN              DIE          UNIE               VAN        SUID-AFRIKA                       .            -
                    * -{Registerea       at the General           Post Office as a Mewspaper.)                                          (Geregisireer   by    die  Hoofposkantoor         as ‘n Nuusblad.)

                                                                                                29   JUNE
                   Vou.    CXL.)              PRICE 64.                            PRETORIA.                   29   JUNIE ° 1945"                  “PRYS 6d                   [No. 8515

                          *               CONTENTS.                                                                                 INHOUD.
                All   Proclamations,           Government             and      General            Notices          pub-       Alle Proklumasies, Goewerments- en Algemene Keantsgewings,
                    lished for the first time,                  are indicated                   by a %* in the                    wat vir die cerste maal gepubliseer word, is in die linker-
                    left-hand       wjrper    corner.                                                              bohock met ’ x yemerk.
             ra
                 For purposes of reference,  Proclamations                                     and      Government.              Proklamasies  en  Goewermentskennisgewings   in  » Buiten-                            -
                Notices published in ‘“ Gazettes Extraordinary                                   :*   are     included in             gewone   Staatskoerante'' gepubliseer,  word vir  verwysings-
                the weekly index.                                                                             doeleindes in die weeklikse inhoudsopgawe ingesluit.

                                                      .                                     eaGs       No.                                                   BLADSY,
                              Proclamation.                                                                                  Prokiamasie.         .
      .f/        *   127. War Measure No. 19 of 1945: Control of Rents                                                         *    127.  Oorlogsmaatreél No. 19 van 1945: Beheer. van
         :           -  of  Business  Premises—Licensed Hetels                                                                  Huur  van  Besigheidspersele, . Geliseusieerde
                       (G.G.H. No. 2512).             :                                                                 Hotelle (B.S. No. 3512).
                                       Government           Notices.                                                             Goewermentskennisgewings.
                         DerartMeNT of tow Prime MinisTzR AND ov                                                      ~ Departement van diz Eenstp MINIsTER  EN VAN
             :            Extennat: Aprains.  .                                                        .   .   . Burrtnanpse Sake: *
   ,             %* 1089.     Diplomatic Immunities Act, 1932: Cancellation                                             -495 | 4 1089. Wet  op Diplomatieke  Tmmuniteit,  1933 :                                   .
  ]                      Dinector-Genenat of SUPPLIFS:                                                             Intrekking 2.0. 0. 0. Be         ee                                  495.              ‘
                * 1063. Appointment              of Controller              of Textiles               (G. @. is.                         DinERTEUR-GENERAAL            VAN   Voonnape:                                   :
                mo            o. 3512).                                                .                    * 1063. Aanstelling          oat). Kontreleur           van     Weefstowwe
                   1064         i              f Controller of               Tron and Steel                                        8. No. 35
                * 1064. Appoinigent                “fei ren                OF     ron          ange          nie’           %* 1064. Aanstelling van Wontroleur van Yster’en Staal
"aC            x     1065.    Control     of Motor         Vehicles :          Consolidated                Regu-                * 1065.     noes:   No. 3512). srvoertuie:              , Gekonsolideerde
                          lations    (G4,           No.   3518).                                 '                        Regulasies      (B. 8.    No.   3518).

                  "_ Derantatent of Drrence:     .     .                                                       .     Derantement van VERveEnicine:
                * 1078. Award of the Efficiency Decoration ... ..1 .. ...                                                  495 | y 1078, Toekenning van die Dekorasie vir Bekwaamleid                                 495
                %* 1079. Award          of the Efficiency Medal                      ... ... ...                        495 | * 1079..Toekenning               van    die Medalje        vir Bekwaamheid         495
                %* 1080. Award of the:Medal for Long                              Service and ‘Good                             %* 1080.     Toekenning van die Medalje vir Langdurige                                          ‘
                     Conduct (Military).                                                                498              _Diens en Goeie Gedrag (Militér).                              498               3
                                off ththe.         1 Good“Decoration
                                        Servi “Officers?
                                      Volunteer                                                    499 | % 108}. Toekenning    .. die
                                                                                                      offisiere ... van.                   Dekorasie       vir Vrywilliger-                      i
                   39 Award
                %* 1081.                e Lone             Conduct                                                                                                     499
                oe         etedal .
                         a Medal        tne      Lon Servieos and                     Good!        bones          499     * 1082.     Toekenning       van die       “Medalje     ‘vir " Langdurige
                                           -                                                           .       Diens on Gocie Gedrag ...                       se cee eee eee   490
                *   1083.    Award     of ‘the      Long       Service       and        Good       Conduct:                   *    1083.  Toekenning       van     die   Heda         virr Langdurige
                          Medal             bee ce          tee ee ree           tee te        e ee ae           499               Dions eu Goeio Gedrag.                     dee  te eee tee ee    499
                         Devartment of Native APFaius:                                                                    DEPaRTEMEN. VAN NATURELLESAKE;
                   996.    Sprouted Grain: Control by the Town                                      Couneil                      996. Uitgeloopte Graan: Beheer deur die Stadsraad
                          of Fistcaurt         0.0 0. ec              cee     ee eee er ee ee                     499 fF             van Estcourt.                                       499
                % 1086. Cancellation               of "fxemption                  Certificate                 No.            %* 1086. Intrekking             van     Vrystellingsertifikaas           "No.   .
    .                  1266/1883 oe                     ee               ce ee te ee oe                      500     x 1087      i266 {188        ST Hevdbelii    ik                    ye   500
      J            1087. Cancellation of                 ‘Exemption              Certificate No.                      :              . ng           ‘van  Vrystellingsertifikaat                 No.  500
                          10593 /188        Peeper      tee   nee    tee   gee    a       Ree   ee     ee     aes    500     *    1088.  Intrekking         van  * “Viystellingsertifi¢ant            No.               f

                %* 1088. Cancellation               of     Exemption               Certificate                 No.   .                  2143 /188.           bite tee tee te te te ee ee eee              BOO             7
                          QIAB ARS                ee       ee   cee    ee    ee      tee   te    ee     eee  = 500                                              ‘                  .            .
                       ,             :       .                                                                 Depanrement         van   Winansius:
                         DerantMent oF [Ixance:                                                                 % 1067. Gewetensgeld.                   bite   tee tee tee tee cee tee ee        500
                % 1067. Conscicnce Money ... -           + +++                                                   500 | x 1076. Spesiale Bolastinaawot, “No.  40 van  1942:
                % 1076. Special, Taxation Act, No. “40 of 1942: Amend-                                                    .        Wysiging van Regulasie ... 0.0... 0... we ve                                500           '
                          ment of Regulation ... ...                                                        500 | 4 1077. Spesiale Belastingswet,                      No,      40   van  1042:
                %* 1077. Special Taxation Act, No. 40 ‘of 1912: Regula-                                                 .         Regulasies ... ... ..   te    ee te 8000  $
                     tions ... ...      .    .                                                      500   %* 1090. Sluiting van Oordragboeke tes   wee ee ee SOL 7
                % 1090. Closing of Transfer Books feet tee                                                        501 | x 1091.. Regulasies van die Unieraad | vir "Tenders en”
                %* 1091. Union Tender and Supplies Board Regulations                                                     oe      Leweransies : Wysiging ... ...       5S
                          Amendments             ... ...                                                201 fT 4% 1092. Intrekking             van     die   Tydelike       Opskorting | van              }
           _ * 1092.         Withdrawal         of the        ‘Femporary “Suspens ion of                                                Regte op Sout-beasvleis en Bevrore Skaapr leis                                 /
                          Duty on         Corned         Beef and frozen Mutton                                  .                wat in die Unie ingevoer word .                              HUQ       |
                          Imported into the Union ... ... .                                                    502       1098. Raad van die Land- en Landboubank van S. Ae
                %* 1093. Board of the Land and Agricultural Rank                                                 of     :               - Aanstelling ..        tet     ee ae                      SOD   *
                     S.A.: Appointment ... ...                                                       ...    502 | y 1107.         Staat van Provinsiale Inkomste see        ..                     603  3
                % 1107. Statement of Provincial- Revenue Collections                                               -     502 |. 1109.         Staat van Inkomste en Loningster ughetalings ..                       BOS:
                % 1109. Statement of Revenuc and Toan Recoveries                                                 ...    503 |-% 1110.         Raad.van die Land- en Landhoubank van S.A.:                           _
                %* 1110. Board of the Land and Age icutturalal Bank <                                               of       .              Aanstelling ..         cokes tee tee                       504
             if            8.A.:     Appointment             ... ...             .                           504 | 4 1113. S.A.          Resetwebank :          Opaawe                       Hol
_           ~
            Me      1113.    S.A.     Reserve      Bank
                                               .
                                               :   Statement            vee      tee   ee     eee     eee
                                                                                              mrs
                                                                                              BOA              Derantement         van  Onie     Onptrwys.                  wor

  ,                      _ Department        op    Uxios     Epucation:                                             *    1068.  Aanstelling- van         Komitee     om    Ondersoek     in   ta  My
                * 1068.      Appointment         of Committee to [nvestigate the                                                        stel in .verband met dio wyse | waarop gold
                         . Manner in         which Moneys have been Used for                                                        bestee is vir lie ‘Opstel van ?n Afrikanggt                        4
                          the     Compilation          of an        Afrikaans               Dictionary             504               Woordeboek ... ... .               .       Loe
                            ’ BS. sBuitengewone Stantskoerant.                                                                 G.G.H.=Goverameat Guzette Uxtracrdinary.                       .3@      3
                                                                      .

Page 2
Download full gazette PDF