A Laws.Africa project
7 September 1945

South Africa Government Gazette dated 1945-09-07 number 3543

Partners

Download PDF (82.5 MB)
Page 1
                                     :                             INDUSTRIAL
                                                                         QNATAL
                                                                            EMPLOYERS’ ASSOCIATION,
                                                                                        SECTION           .             [=                    6 SA
                ,                                                                                                    7                         ge Zz
                                                                                                                                                       semen    ne    ae


                                                                                                    |                                          a
                           BUITENGEWONE                  —. RReBS   EXTRAORDINARY 3577-
                                                                 3S 4S
>
                  Cine              *
                                               Staatskoerant!
                                               ”~
                                               VAN DIE UNIE VAN SUID-AFRIKA———
                                                              ~*~
                                                    ~      ‘THE’ UNION            OF       SOUTH             AFRICA                             ,
                     & overnm                                                  ent                    Gasette
                      [Geregistreer      by die Hoofposkan ‘oor as 'n Nuusblad.]                                    {Registered      at the General          Post     Office as a Newspaper.]                  .


                  Vou.     CXLI.]              PRYS 6d,                    PRETORIA       7 SEPTEMBER             1945                    VREICE          of                    3543, .
                                                      ~~                     7 SEPTEMBER                                             ode              DS
               Alle     Proklamasies, ,Goewerments-                   en    Algemene     Kennisgewings,         All    Proclamations,  Government and General  Notices pub-
                    wat   vir die eei'ste maal gepubliseer                     word, is in die linker-               lished for the first time, ure indicated by a ® in the
                     bohoek   met   on    *x      gemerk..                                         left-hand upper corner.           :


                                  - PROKLAMASIES                              .                                 PROCLAMATIONS
               Van     Sy   EXSELiensie           E      OOGEDELAGBARE           Nicoiaas     JAcoBes      By    His     Exce.nency            tae Ricat             Honovura3ste  Nicovaags
                  pe   Wer,    Lin   van pie          Mers      Eervoitie       Geusrme     Raap   VAN    *     Jacopus     bE Wert,          a   Messer  or            His  Marsty’s  Most
      ‘
                  Sy oe
                    Masesteat,       AMPTENAAR             BELAS     MET    DIE   UITOEFENING    VAN       ‘ Honouraste           Privy      CounctL,         OFFICER           ADMINISTERING THe
                   [e2eGITVOFRENDE          Gesac       vaN      bvIE     Unre   van   Suip-Arrika.             GovVERNMENT         OF    THE     UNION     oF .SouTH            AFRICa.

Py               ne       187, 1945.)                           .                          * No. 187, 1945.)                           os
                  ‘Kragtens     die  bevoegdheid             my  veriecen      by artikel    een  bis van         Under     the    powers      vested     in    me    by    section       one   bis   of     the
               die Wet op Oorlogsmaatreéls,   1940 (Wet No. 13 van 1940),                                     War Measures Act, 1940 (Act No. 13 of 1940), as inserted by
               soos ingevoeg  by artikel  een  van die Oorlogsmaatreéls                                    section one of the War Measures Amendment Act, 1940 (Act
               Wysigingswet,  1940 (Wet No. 32 van 1940), vaardig ek                                        No. 32 of 1940), I do hereby make the regulasion” set out in
    ,           hierby die regulasie wat in die Bylae van hierdie Proklamasie-                                     the Annexure to this Proclamation.
               uiteengesit       is,  uit.
                                                                                   gus’ Proclamation shall be called War Measure No. 42 of
                Hierdie Proklamasie heet Oorlogsmaatreél No. 42 yan 1945.                                      194 5                                               -
                        Gop Benoeve viz Konina.                                                        - Gop-Save rne Kine.
                Gegee onder my Hand en die Grootseél van die Unie van                                          Given under my-Hand and the Great Seal of the Union
               Suid-Afrika te Pretoria, op .hede die Dertiende dag van Julie                                     of South Afriea at -Pretoria on this the Thirteenth day of
               Henduisend Negehonderd Vy f-en-veertig.                                                July One thousand Nine hundred and Forty-five.
                                  joan           og N.S.
                                                 DE WET,
                                                                            my
                                                                                                    N. J. DE WET,
    D>       -
                              Amptenaar Belas met die Uitoefening
                                 van die Uitvocrende Gesag..,
                                                                                       ”     *  Officer Administering the Government.
                                                                                    By Command of His Excellency the Officer Administering
                     Op las van sy Eksellensie die Amptenaar Belas met                                              the Government-in-Council.
                     die Uitoefening van die vives    Gesag-in-rade.
                                                                                                                           F.    CLAUD           3TURROCK.
                                                          . CLAUD     STURROCK.

                                             BYLAE.                                                                 ANNEXURE.
                   ONTEIENING VAN GROND WAT Di STAAT
                     -      OKKUPEER.
                                              ‘                                    EXPROPRIATION OF LAND OCCUPIED BY THE STATE.
                 1. Indien daar in die loop van die okkupering van grond,                                         1.   If, in the course           of occupation            of any       land      described       in
               in subregulasie 2 hiervan omskryf, verbeterings van ‘'n duur-                                     sub-regulation          2 hereof,       improvements            of     a permanent         nature
               same     aard   daarop      aangebring           is en     indien    die  Minister   van      have     been   erected        thereon       and    if the           Minister      of Defence
               Verdediging onder sy hand verklaar dat, ten einde geldelike                                      certifies    under      his    hand    hat    it is necessary             in    order   to    avoid
               verlies te voorkom of tot ’n minimum te beperk, dit nodig                                       or minimise financial loss in respect of such. improvements,
               is dat sodanige grond onteien moet word, kan die Goewer-                                        that such land: be’ expropriated, the Governor-General’ may
               neur-generaal die onteiening van. die grond of ’n_ belang                                       authorise the expropriation of such land cr any interest
               daarin, onderworpe aan ’n vexbintenis van die betaling van                                       therein, subject to an obligation to pay compensation.
               vergoeding, magtig.                                                           2. The land. referred to in sub-regulation 1 is any land
                 2. Die grond in subregulasie 1 yermeld, is grond ‘vat die|                                     which he Government is entitled to occupy under a lease or
               regering mag okkupeer ingevolge ’n huur “of ’n okkuperings-                                      right ot occupation which was acquired by it’on‘or after the
               reg wat die regering op of na die sésde dag van September                                       sixth day of September, 1939, for or in connection with the
               1939 verkry het vir of in verband met die verdediging van                                       defence of        the     Union      or  any      other      activity         in   which       the
               ‘die Unie of ‘n bedrywigheid waarin die Departement van                                         Department        of     Defence     engaged,       on or after            the said date.
                ,erdediging op of na .voormelde, datum betrokke was.
  '              3. Die bepalings van enige wet in sake die onteiening deur                                      3. The provisions of any law                       governing the expropriation
               dic Staat van grond vir publieke doeleindes, wat van tyd                                        by the State of land for public                       purposes, for the time being
               tot tyd van krag is in die gedeelte van die Unie waarin die                                      in force in that portion of the Union wherein is situate any
               grond of die belang geleé is wat kragtens hierdie regulasie                                      Jand or interest to be expropriated  under this regulation,
               onteien      moet    word,      is    van     toepassing,       op   enige   onteiening       shall apply to any expropriation  thereunder  in so fargas
               uit kragte daapvan virzsoyer_dit hbetref die metode en die                                       concerns the method of and procedure for carrying out the
                 Osedure vir dic onteiening en vir die .vasstelling van die                                     expropriation and for determining the sum to be paid to
               som wat aan die eienaar van-die grond of die belang betaal                                       the owner of the land or interest to be expropriated and
        e       moet word en die koste van arbitrasie (indien daar aangegaan                                      the     expenses      (if    any)    of  arbitration;              but     if  in   any,     place
               word); maar, indien’ daar in enige  plek binne die Unie                                      within     the    Union       there      be    no    such        expropriation          law     in
               geen sodanige onteieningswet van krag is nie, dan is die                                        force,    then     the     laws      for  the      time      being      m     force    in     the
              * wette wat van tyd tot tyd in die Provinsie van die Transvaal                                      Province of the Transvaal shall, for the purpose of an expro-
               yan krag is vir die doel van onteiening kragtens hierdie                                        priation under this regulation, extend to thet place.
               regulasie, ook op dié plek van toepassing.                                                  4.   In determining the amount of compensation                                   to. he     paid
                 4° By die bepaling van die bedrag van die vergoeding wat                                      to     the owner of the land or interest in land—
               aan die eienaar van die grond of belang in die grond betaal
               moet word, word—                                                                -(a) no improvements on the land made after the date
                                                                                      when the Government first acquired the right to occupy
                  (a). nog die verbeterings wat na die datum van die eerste                                       the same shall be taken into account, nor,
               . verkryging, van die okkuperingsreg denr die regering, op                                   |
                «die grond aangebring is, bygereken, nog,                                                  (b) where the value of the land has been increased by
                  (b) indien dic waarde van die grond gestyg het weens                                          reason of the use to which it has been put by the Govern-
          :       die   doel   waarvoor_die           regering        dit   gebruik    het,  die bedrag           ment, shall the amount of, that increase be taken into                                                -
        ,         van     dié  styging’ bygereken.                €                                  account.   ‘      °               -
                  .      A       .

Page 2
Download full gazette PDF