A Laws.Africa project
14 December 1945

South Africa Government Gazette dated 1945-12-14 number 3579

Partners

Download PDF (176.0 MB)
Page 1
                                       THE       UNION       OF SOUTH             AFRICA
» _ Government                                                                 Gasctte
                               Staatskocrant
                                       VAN      DIE    UNIE      VAN       SUID-AFRIKA
     {Registered       at  the    General      Post   Office as a Newspaper.}               {Geregistreer    by die Hoofposkantoor          as, ‘n Nuusblad.}


                         PRICEa 6d.               pope
                                             PRETORIA       14
                                                        14 DECEMBER
                                                         Drew 18 , ,-                      PRYS . 6d.                 [No. 3579

                          CONTENTS.                                                       INHOUD.
 All   Proclumations,  Government  and General  Notices pub-                           Alle   Proklamasies, Goewerments- en Algemene                    Kennisgewingss
    lished for the’ first time, are indicated bly a %*& in the                               wat vir die eerste maul gepubliseer word,                  is in die linker
    left-hand upper         corner.                                        bohoek    met   'n   *&   gemerk
  For purposes of reference, Proclamations and                          Government       Proklamasies  en  Goewermentskennisgewings  In ,, Buitens
 Notices published in ‘' Gazettes Extraordinary ''                         are Included     gewone  Staatskoerante '' gepubliseer, word  vir verwysingse
 in the weekly index.                                                  doeleindes in die weektikse inhoudsopgawe ingesluit.

    No.                                                   PaGs   Nu.                                                    BLADSY
                   Additic#al        Royal     Warrant.                                Addisionele      Koninklike    Bevelskrif.
            The Medal for Long Service and Good ( Conduct                                - Die Medalje vir Langdurige                Diens     en     Goeie
             (Military) .     vee .                                          Gedrag (Militér)                     Lee      kee    nee        549
            The Efficiency | Medal 0. ee   ee   ee                       549          Die   Medalje      vir   Bekwaamheid ...       cee   tee      ee      549
                          Proclamations.                                                    Proklamasies,                .
      . Amendinents to the Regulations for the Coast                               *   257.   Wysiging   van die Regulasies vir                 die Kus-
         Garrison and Active ‘Citizen Forces (GEN.                                        garnisocns- en Aktiewe Burgermag                  (B.S. No.
         No, 3578).                                                       3578).
     58. Amendment of Cost of Living Allowance Regn-                                *   258.   Wvsiging      van   Regulasies     in  sake   Lewenskoste-
         lations (G.0.4%. No. 3578).                                           .   toelae (#.S. No. 3578).
                                                             %*  259.  Lntrekking  van Regulasies Betreffende die
     59. Withdrawal    of Regulations Concerning the                                      Bewaring van Ontplofbare Stowwe (B.S. No,
         Guarding of Explosives (G.G.E. No. 3578).                                        3578).
       . Regulations made under the Housing (Emer-                                 *   260.  Regnlasies Uitgevaardig ingevolge die Wet op
         gency  Powers)  Act,  No. 45 of 1945,  in                                     Behuising (Noodmagte) No. 45 van 1945, met
         Relation to the Natal Housing Board (G. ‘CE                                       betrekking  tot die Natalse Behuisingsraad
             No, 3878).                                                   (B.S. No. 3578).
                                                                                                                           i ere
         . Meat    Trade    Costs      Committee:       Special   Powers:        *   261.  Vleishandelkostekomitee :              Spesiale      Bevocegd-
    ow
             Amendment (G.G.18. No. 3378).                                          hede:  Wysiging (B.S. No. 3578).
 t
         .  Amendment to.Regulations made under Section                            *   262.  Wysiging   van   egulasies  Uitgevaardig in-
    oa
    %
             fwo of the Housing ({!mergency Powers) Act,                                   gevolye  Artikel  Twee  van  die Wet op
             1945 (Act No. 45 of 1945) (G.G.E. No. 3578),                                   Behuising   Noodinagte),  1945 (Wet No. 45
         .  Further Regulations made under the Housing                                     van 1945) (B .S. No. 3578).
             (Emergency Powers)’ Act, 1945 (G.G.8. No.                            *   263.  Verdere Regulasies Uitgevaardig Ingevolge die
                                                                     Wet op Behuising (Noodmagte), 1945 (BS.
             3578).
                                                                     No. 3578).
         .  Appointment of Members of the Income Tax                             *   264.  Aanstelling        van   Lede   van    die   Spesiale          In-
             Special Court ... ...                                              komstebelastinghof ... ... 0... 0...    we a.                        550
       5.    Livestock and Meat Control “Scheme see                              *   265,  Vee- en Vieisreélingskema bee tee tee nee nee tee eee                       850
                       Government          Notices.                               " Goewermentskennisgewings.
            DEPARTMENT         OF     THE     Prime     MUtnIsTerR  AND   OF          DepartTEMENT VAN pie Lerstgz MINtstER                      EN    VAN
             Extirnan Arras:                                                   BuItecanDse        Sake:
    2460.      Legation of the United   States of America:                          * 2460.    Gesantskap   van  die  Verenigde   State  van
             Cancellation of Diplomatic Immunity                                       Amerika:    Untrekking  van   Diplomatieke
            DeparTMENT OF DEFENCE:                                               Immnuniteit ...0 0. 1... bee nee neenee                             558
 * 2431,        Prohibition of Access to Military Areas (G.G.E.                                 Departement van VERDEDIGING:
             No. 3578).                                           * 2431.    Verbod op Toegang tot Militére Gebiede (B.S.
 “2442,        National Co-ordinating Committce for Volun-                                    No. 3578)
             tary  Aid     in  Military        Hospitals:    Amendment          * 2442.    Nasionale Ko-ordinasie-komitee     vir Vrywillige
 * 2.194,
                                                        =I
                                                        Or
                                                        co
           The Medal for Long              Scrvice   and   Good  Conduct                 hulp in AMilitére Hospitale: Wysiging ... ...                          507
             (Military).                                           %* 2494.    Dic Medalje van Langdurige Diens en Gocie
 & 2495.
                                                        orer
                                                        oro
                                                        ay
            Efticiency   Medal                                               Gedrag (Militér).         cee ee eee eee                        BST
            DerantMeNt       oF    Narive     Aveains    :                 ok   2495.  Die   Medalje      vir  Bekwaamheid                          ES 19
       31.    Control and Improvement    of Livestock, Dis-                            » DEPARTEMENT VAN NATURELLESAKE:
             tricts of Stanger, etc.: Assessment of Cattle                          2351. Belieor cor en Verbetering van Lewende Hawe:
             Units, ... .     Lees eee dee bee eee bee nee uae                           Distrikte  Stanger,  ens.:  Vasstelling  van
 * 2443,       Sonth   African ‘Native Trust: Statement      of                           Vee-eonhiede 2.00... kee cee cee eee ae ee te                             557
             ‘Expenditure       ...  .                               * 2443. Suid-Afrikaanse Naturelletrust; Staat van Uit-
 * 2480, Cancellation            of     Exemption “Certificate          No. “98 /             BAW   ee     ee ee cee cee tee cee cag tee tee                          509
                                                             * 2480.    Intrekking      9 van       Vrystellingsertifikaat              No.
 * 2481!       Betterment Areas ander ‘Proclamation ‘No. 31 of                                    QBfIBT                                        -...   860
             1939: District Kentani  ... 2 2.      oe                        * 24381.    Ver betoringseebicde. ‘ingevolge            ‘Proklamasie            No.      .
            DerartMent of Fixaxce                                                31 van 1939 + Distrik Nentani ... 0... 0.0 ...                          561
            Appointment   of Acting " Receiver of Revenue,                                DEPARTEMENT VAN ISINANSIES:
             Springs ...                                          %* 2482.    AanstcHing van Waarnemende Ontvanger van
           . Board of the Land and Agricultural Bank                      of                Inkomste, Springs...      ce ee    ee ee ee                       SEL
             South Africa: Appointment of Member                              * 2487.    Raad   van   di¢ Land- en Landboubank     wan
           . S.A. Reserve Bank: Statement ... ...                                        Suid-Afrika:    Aanstelling van Lid ... 0. 2...                       61
            Deearntaent      or     Union     vveyrion:                     %* 2496.   S.A. Reserwebank: Opgawe ...        .                            561
                                                                    DrvarteMENt VAN ONDERWYS:
     72, Wstablishment of a School of Industries for                                 * 2178.    Stigting   van  ’n Nywerheidskool   vir Seuns,
        Boys, Queenstown .                                        561            Queenstown              see nee tee eee                      OGL
     79. Mast London Technical College: ‘Amendment of                                %* 2479.    Oos-Londonse Tegniese ‘Kollege: Wysigitig van
        Scheme of Government ... 0.0 00. 0. 0. ee                            562           ’ Skema van Bestnue        Skee tae see nee eee                      §=©563
            G.G.8.=Government              Guzette    Extruordtnury.                        B.S. = Buitenyewone         Stautskoerunt,                     SG
                                                                                                                      a4
                                                                                                                      wR:

Page 2
Download full gazette PDF