A Laws.Africa project
1 January 1946

South Africa Government Gazette dated 1946-01-01 number 3587

Partners

Download PDF (40.1 MB)
Page 1
                                     INDUSTRIAL Exrtoyé ns       | *                                   .         oa
                                         (NATAiv L gitERS’ASSOCIATIBN}                                                     7
 >      BUITENGEWONE                                                EXTRAORDINARY .                                        +

                    Staat skocrant
                           VAN    DIE   UNIE     VAN      SUID-AFRIKA
                           THE     UNION     OF    SOUTH        AFRICA
      Government                                            Gasette
      (Geregistreer   by die Hoofposkantoor    as ’n Nuusblad.}         [Registered    at the    General      Post  Office as a Newspaper.)
           —— »Ko Vou.    :
       CXLUI]       _ PRYS   6d.
                                 ;
                               PRETORIA
                                        1 JANUARIB
                                        1 JANUARY        2946
                                                                oyPRICE        6d.         ,
                                                                                           .
                                                                                         MN, aner
                                                                                        [No. 3587.

                  —a                      —           a                    ——                     —e        ™  =              .                                                                       ,
 Alle Proklamasies, Goewerments- en Algemene Kennisgewings, | All                Proclamations, Government and General Notices pith-
    wat vir die cerste maal gepubliscer word, is in die linker-                lished for the first time, are indicated by a & in the
    bohock met ’n *& gemerk.                                 left-hand upper corner.


            .     PROKLAMASIE                                        PROCLAMATION
 Vax Sy Exsestexsi: pir Hoogeperx Gipeox Braxp | By His Excenrency rites Riaur Hoxovursapte Given
 van Zyxt, Lip van pit Mees ervorre Genetwe Risap | Braxp van Zyt, a Memper or His Masusry’s Mosr                                                             y
                                                                                                                4
 van Sy Muasnsrerr, GoEWERNEUR-GENERAAL: VAN DIE | Honouranin Privy Councry., Governor-GrexERiL OF
         Unsts van Surp-AFRik, -            rite Union or Sourn Arrica.                                                                 .
      ;      ,
                                                                                                 -             -
“x No.    1 van  1946.]          .      oo              * No. 1 of 1946.]
   Nademaal dit Sy Majesteit Koning George die Sesde                   “Whereas      His    Majesty “King         George    the Sixth        by-a
 goedpunstighi~behaag het om my, by wyse van ’n                     Commission under His Roy al} Sign Manual and Sienet
 Bevelskrif onder Sy ‘Koninkhke Hardtekening en                     for the Union         of South       Africa beari ing        date    the  six-
 Kleinseél vin die Unie van Suid-Afrika, eedateer die                teenth day of November, 1945, in the Ninth Year of Mis                                        ~
 Sestiende dag van November 1945 in die Negende                   Reign and given at His Court at Saint James has, been
 Jaar van Sy Regering en gegee op Sy Hof te St. James,                  graciously pleased to appoint-me to be His Governor-
 as Sy Goewerneur- -generaal van die Unie van Suid-                   General of the Union of South Africa during His
 Afrika aan te stel vir solank dit hom behaag, met alle                 pleasure      with     all     and    singular    the      powers      and
 en elk van die bevoegdhede en voorskrifte vervat in ’n                 directions     contained        in certain      Letters      Patent    under              -
 sekere Ope, Brief onder die Koninklike Grootseé] van                  the Royal Great Seal of the Union bearing date at                                     :
 die Unie en gedateer te Westminster op die 15de dag                   Westminster the 15th day of February, 1937, or in
 van Februarie 1937 of in enige ander Ope Brief waar-                  any other Letters Patent adding to, amending                          cr sub-
 deur dit aangeyul, gewysig of very ang word.                      stituted for the same; ~*

  So is dit dat ek hierhy verklaar, proklameer en    Now, therefore, I do hereby declare, proclaim and
 bekendmaak dat ek op die 31st dag van Desember 1945 ‘ make known that I have on the 31st day of December,
 die voorgeskrewe ede in die teenwoordigheid van ’n                   1945,    taken the prescribed              oaths in the presence           of a
 Reeter van die Hoogreregshof van die Unie van Suid-                 Judge of the Supreme Court of the Union of South
 Afrika afgelé het en 1 dat ek, kragtens-genoemde Bevel-               Afvica and. that I have by virtue of His Majesty's
D\skrif    van   Sy    Majesteit,     gencemde     amp   van  said Commission assumed the said Office of Governor-
 (Goewerneur-generaal        van  die    Unie   van  Suid-Afrika   ‘General of the Union of South Africa of which notice                                         .
 aanvaat het, waarvan hierby kennis gegee word aan-al                is hereby given to all His Majesty’s Officers, Ministers
 Sy Majesteit se amptenare, ministers en toegewyde                  and loving subjects in the said Union and all others
 onderdane in genoemde Unie en alle ander persone wat                whom it may concern who ave hereby required to take
 dit mag aangaan en van wie dit hiervoleens vereis                    due, notice thereof            and    to give their ready          obedience
 word dat hulle daarvan kennis neem en hul bereid-                    accordingly.                  .
 willige onderdanigheid dienooreenkomstig betoon.                  y         .           .

           Gop    Brenornr   pre   Konixc.                              Gov     Save wm:       Rive.   .                       4
   Gegee onder my Hand en die Grootseél van die Unie                   Given under my Hand and the Great Seal of the
 van Suid-Afrika te Pretoria, op hede die Herste dag                   Union of South Africa at Pretoria this First day of                             +  -——
 van Januarie Kenduisend Negehouderd Ses-en-veertig.                   January One thousand Nine hundred and Forty-six.                                   “
                    G. BRAND       VAN   4YQ,                                  G. BRAND VAN ZYL,
                           Goewerneur-gener ral.            ,         ,                     Governor-General.
          Op las van Sy Eksellensie ‘die                           By “Command of His Excellency .the
           Goewerneur-generaal-in-Rade.                      ‘      * Governor-General-in-Council.
                              oJ. C. SMUTS.                    ;                       J.C.      SMU'TS:

Page 2
Download full gazette PDF