A Laws.Africa project
31 January 1946

South Africa Government Gazette dated 1946-01-31 number 3600

Partners

Download PDF (2.4 MB)
Page 1
                                                                       NDUSTRIAL EMPLOYERS’ ASS@GIATION
                                                                              (INATAL        SECTION)           BUITENGEWONE                      coat
                                       oe ge,      ee    oe                EXTRAORDINARY                         |
»
                        Staatskocrant
                           - VAN      DIE     UNIE         VAN      SUID-AFRIKA
                              THE       UNION        OF      SOUTH         AFRICA
        Government                                                      Gasette
        (Geregistreer    by die  Hocfposkantoor     as   ‘n Nuusblad.}           (Registered     at the  General   Post   Office as a Newspaper.)
                                   CAPE TOWN, 3lsr JANUARY, 1946.
    Vor. CXLIIH.]         PRICE 6d.             KAAPSTAD, 31 JANUARIE 1946.                                    PRYS 6d. [No. 3600.
Fre
             DEPARTMENT       OF  AGRICULTURE.                                  DEPARTEMENT         VAN   LANDBOU.   The following      Government     Notices   are   published    for   general     _ Onderstaande  Goewermentskennisgewings              word     vir   algemene
  information :—                                               informasie gepubliseer :—

  No.   207.]                          (3lst  January,     1946.     No.  207.]                                [31 Januarie     1946.

        SPECIAL    LEVY ON CREAMERY BUTTER               AND                 SPESIALE       HEFFING OP FABRIEKSBOTTER                  EN
                 FACTORY CHEESE.                                                FABRIEKSKAAS.

    In terms of sub-section (1) of section twenty-nine of the Marketing                    Ooreenkomstig sub-artikel (1) van artikel nege-en-twinti
  Act, 1937 (Act No. 26 of 1937), as amended, I, JACOBUS GIDEON                       die Bemarkingswet, 1937 (Wet No. 26 van 1937), soos gewysig,
  NEL   STRAUSS,   Minister of Agriculture and Forestry, hereby                     maak ek, JACOBUS GIDEON NEL STRAUSS, Minister’ van
  make known that the Dairy Industry Control Board referred to                        Landbou    en  Bosbou,   hierby   bekend     dat  die   Raad     van Toesig
   in section 3 of the Dairy Products Marketing              Scheme,     published      op die Suiwelnywerheid,        waarna    in artikel   3 van     die Suiwelpro-
   by Proclamation No. 199 of 1940, as amended, has, in terms of                       duktebemarkingskema, gepubliseer by Proklamasie No. 199 van
   section 8bis of that Scheme, imposed special levies as specified in                    1940, soos gewysig, verwys word, kragtens artikel 8bis van daardie
   the Schedule hereto.                                           Skema, spesiale heffings soos in die Bylae hierby uiteengesit, opgelé
                                                         ot.
    And I do hereby further make known that the said special levies                       En ek maak hierby verder bekend dat genoemde spesiale heffings
   shall  become   operative   on   the*first  day   of February,    1946.
                                                        op die eerste dag van Februarie 1946, van krag word.
                           J. G. N. STRAUSS,
                                                                                     J. G. N. STRAUSS,
                      Minister of Agriculture and Forestry.
                                                                    '         Minister    van  Landbou     en  Bosbou.                      SCHEDULE.                                                   BYLAE.,

   1, There is hereby imposed, in substitution for the special levy                       1. Hierby word, ter vervanging van die spesiale heffin:
  on creamery butter, as made known by Government Notice No.                         fabrieksbotter, soos bekendgemaak by Goewermentskennisgewing
   2083 of 26th October, 1945, a special levy on creamery                 butter  at     No. 2083 van 26 Oktober 1945. ’n spesiale heffing op fabrieksbotter
   the rate of nine-twentieth penny per pound.                                opgelé teen nege-twintigste van een pennie per pond.
     2. There is hereby imposed, in substitution for the special levy                     2. Hierby word, ter vervanging van die spesiale heffing op
   on factory cheese, as made        known  by Government      Notice No.    2083      fabrickskaas, soos bekendgemask by Goewermentskennisgewing
   of 26th October, 1945, a special levy on factory cheese at the rate                    No. 2083 van 26 Oktober 1945, ’n spesiale heffing op fabriekskaas
   of twojand quarterfpence per pound.                                    opgelé teen twee-en-’n-kwart pennie per pond.   No.   208.]                           [8lst January,      1946.     No.  208.] -                              [31 Januarie      1946.
           LEVIES   ON   CERTAIN      DAIRY   PRODUCTS.                      HEFFINGS       OP   SEKERE      SUIWELPRODUKETE.
   In terms of sub-section (1) of section twenty-nine of the Marketing                       Ooreenkomstig      sub-artikel   (1)   van   artikel   nege-en-twintig     van
 Act, 1937 (Act No. 26 of 1987), as amended, I, JACOBUS GIDEON                         die Bemarkingswet,       1937  (Wet    No.   26 van    1937),  soos gewysig,
 “NEL STRAUSS, Minister of Agriculture and Forestry, hereby                           mask   ek,    JACOBUS     GIDEON     NEL     STRAUSS,      Minister   van
   make known that the Dairy Industry Control Board, referred to                       Landbou en Bosbqu, hierby bekend dat die Raad van Toesig op
   in section 3 of the Dairy Products Marketing Scheme, published                       die Suiwelnywerheid, waarna in artikel 3 van die Suiwelprodukte-
   by Proclamation No. 199 of 1940, as amended, has in terms’ of                       bemarkingskema,       gepubliseer   by   Proklamasie      No.   199   van  1940,
   section 8 of that Scheme, imposed the levies mentioned in the                       soos gewysig, verwys word, kragtens artikel 8 van daardie Skema,
   Schedule hereto.            :                                 die heffings gemeld in die Bylae hierby opgelé het.
    And I do hereby further make known that the said levies shall                       En ek maak hierby verder bekend dat genoemde heffings op
   become operative on the first day of February, 1946.                            die eerste dag van Februarie 1946, van krag word.
                    J. G. N. STRAUSS,
                                                                                     J. G. N. STRAUSS,
              Minister of~Agriculture and Forestry.
                                                                            Minister     van Landbou en Bosbou.                       SCHEDULE.                                                  BYLAE.

      There is hereby imposed, in substitution for the levies‘on creamery                   Hierby word, ter vervanging van die heffings op fabrieksbotter,
  ~ butter, factory cheese and condensing milk, made known in Govern-                     fabriekskaas en kondenseermelk soos bekend gemaak by Goewer-
   menf™Notice No. 1495 of 24th October, 1941, a levy—                             mentskennisgewing No. 1495 van 24 Oktober 1941, ’n heffing
                                                         opgelé—           .
       (a) in the case  of creamery      butter, at the rate of one twenty-
                                                            (2) in die geval van fabrieksbotter,           teen een-vyf-en-twintigste
           fifth of a penny per pound ;
                                                              van een pennie per pond;
       - (b) in the case of factory cheese, at the rate of one-twentieth                     (6) in die geval van fabriekskaas van een-twintigste van een
          of a penny per pound; and                                        Pennie per pond; en
       (c) in the case of condensing milk, at the rate of one halfpenny                     (c) in die gevel van kondenseermelk van een half-pennie op
          for every ten gallons or part thereof.                                  elke tien gallon of gedeelte daarvan.

Page 2
Download full gazette PDF