A Laws.Africa project
1 April 1946

South Africa Government Gazette dated 1946-04-01 number 3626

Partners

Download PDF (125.0 MB)
Page 1
     -                                ol.        An EMPLOYERS ASSOCIATION,
                                                                                        L~                    iv
                                                                                                          Y
                   BUITEN                                                        EXTRAORDINARY
         7 LD
     | ~ RECEIV
            pate...      px    C1 ane

                                         THE        UNION     OF     SOUTH          AFRICA
                                           nmiment                             Gasectte
                 (Geregistreer   by  die    Hoofpofkantoor       as  'n Nuusblad.)       [Registered      at the  General     Post  Office as a Newspaper.)
                                                                                                A
       :                                             :                                         —                ——
haw
=
          Vor. CXLIV.] PRICE 6d.                              OAAPSTAD, 1 APRIP 1946
                                                  APE   TOWN,   Ist     AP        1946.
                                                                                             PRYS 6d. [No. 3626.

                          PROCLAMATION                                                    PROKLAMASIE
      By His ExcELLENCY THE Rieur HonovurRaBLE GIDEON BRranv VAN                             Van   Sy EXSELLENSIE Din Hoocepets Groron Branp vAN ZYL,
        Zyu, A MEMBER oF His Masesty’s Most Honovurasie Privy                                 Lm  van pie Mres  Exrvortre Genere Raap  van Sy
        Counom,, GOVERNOR-GENERAL  OF THE UNION  oF SovurTH                               MAJESTEIT,  GOEWERNEUR-GENERAAL  VAN DIE  UNIE  VAN
        AFRIOA.                                                        Surp-ArRika.

 1 No. 70, 1946.]                                                      No.  70,  1946.]

            HEREAS—                                                  NapEMAaL—

              (1)  On the twenty-first day of February,             1941, an amendment          {1) Op die een-en-twintigste dag van Februarie 1941 'n wysiging
                 to the Constitution of the Mine Workers’ Union was                            van die    Konstitusie      van   die    ,,Mine  Workers’   Union’?
                 effected which postponed all elections under the Constitu-                        aangebring is wat alle verkiesings onder die Konstitusie
                 tion until six months after the cessation of hostilities                         uitgestel het tot ses maande na die staking van vyande-
                 between the Government of the Union of South Africa and                          likhede tussen die Regering van die Unie van Suid-Afrika
                 any enemy    Government      :       .                           en enige vyandelike Regering:
              (2)  The said amendment was on the fifth day of June, 1942,                       (2) Genoemde wysiging op die vyfde                dag van Junie 1942
                 replaced by provisions postponing            the said elections until             vervang is deur bepalings wat die              genoemde verkiesings
                 the expiry of six months after the date of termination of                        uitgestel het tot na die verloop van ses maande na die
                 the war in terms of section one of Act No. 29 of 1940:                         datum van die beéindiging van die oorlog ooreencomstig
            (3)    It is uncertain when a proclamation fixing the said date                        artikel een van Wet No. 29 van 1940:
                 will be issued :                                          (3) Dit onseker is wanneer ’n proklamasie wat die genoomde
            (4)    The Executive Committee of the said Union have refused                          datum    vasstel,    uitgevaardig   sal word:
                 to amend the Constitution of the Union so as to provide                       (4) Die Uitvoerende Komitee van                 genoemde Unie geweier
                 for early elections, and a substantial majority of the                         het om die Konstitusie van die               Unie te wysig om voor-
                 members of the Union ceased _work as @ protest against                         siening te maak vir vroegtydige              verkiesings en ’n eansien-
                 such refusal :                     .                        like meerderheid van die Unie               se lede werk gestaak het
              (5)  The agreement set forth in Annexure “ A” to this procla-                         as  ’n  protes    teen   genoemde    weiering:
                 mation has been jentered into bétween representatives of                      (5) Die ooreenkoms uiteengesit in aanhangsel ,,A” by hierdie
                 the Government and representatives of the members of the                         proklamasie aangegaan is tussen              verteenwoordigers van
                 Union  who   have  so ceased      work,    and  the  said  members            die Regering en verteenwoordigers             van lede van die Unie
                 have complied with the terms of the said agreement :                           wat werk gestaak het en genoemde lede voldoen het aan
                                                                      die vereistes van genoemde ooreenkoms:
       . Now,       THEREFORE,    I make      the regulations set forth in Annexure
  **B” to this proclamation under the powers vested in me by section                              So 1s prt dat ek kragtens die bevoegdheid my verleen by artike
  one bis of the War Measures Act, 1940 (Act No. 13 of 1940), as,                              een bis van die Wet op Oorlogsmaatreéls 1940 (Wet No. 13 van 1940),
  inserted by section one of the War Measures (Amendment) Act                                soos ingevoeg by artikel een van die Oorlogsmaatreéls-Wysigings-
 . 1940 (Act No. 32 of 1940).                                                 wet,  1940    (Wet  No.    32   van  1940),  die    regulasies  uiteengesit  in
         This Proclamation shall be called War Measure No.                  13 of 1946.      aanhangsel ,,B” by hierdie proklamasie uitvaardig.
                                                                Hierdie Proklamasie staan bekend as Oorlogsmaatre’l                   No.  13
                          Gop   Savr tae     Kine!                      van 1946.                                                ,
                                                                             Gop     BEHoEDE    pir Konine!
  Given under my Hand and the Great Seal of the Union of South
man’ at Cape Town on this the First day of April, One Thousand                                  Gegee onder my Hand en die Grootseél van die Unie van Suid-
     Nike. Hundred         and Forty-six.                                    Afrika te Kaapstad, op hede die Eerste dag van Apri] Eenduisend
Le           ‘                    ‘   @. BRAND        VAN   ZYL,
                                                               Negehonderd Ses-en-veertig.

          y                                     Governor-General.                         G. BRAND VAN ZYL,
                                                                                    Goewerneur-generaal,
         By Command of His Excellency the Governor-General-in-Council:                         Op las van Sy Eksellensie die Goewerneur-generaal-in-rade,
                       COLIN F. STEYN.        ,
                                                                                                COLIN F. STEYN.
                          ANNEXURE         “A.”
                                                                                 AANHANGSEL         ,,A”.
                                                                    VooRWAARDES  VAN SKIXKING VAN GoUDMYNSTAKING.
          Terms oF SETTLEMENT or Gop Mryine Srrike.
       1. All strikers to return to work immediately without any penalty                          1, Alle stakers keer onmiddellik na hul werk te:      >  eni
     or break in employment.                                               pene of breuk in hulle diens.   |
                                                                                         Tug Sonde? enigo
         2. Mr. L. A. Hattingh will upon paying his arrear dues to the                         2. Mor. L. A. Hattingh sal by betaling van sy    agterstalli
     Union be reinstated in his employment                 and any effect of the closed         skulde aan die Unie in sy werk teruggeneem word, en oniga offcle
     shop agreement to the contrary will be overridden by a War Measure.                         van die geslote geledere ooreenkoms wat hiermeo strydig is, sal
                                                               deur ’n Oorlogsmaatreél tersy gestel word.         ,
      3. Upon 1 being complied with, the Government shall appoint a                            3. By voldoening aan 1 sal die Goewerment ‘n Kommisaie van
     Commission of Enquiry composed of three                      independent   persons,
     with the following terms of reference :—
                                                               Ondersoek aanstel bestaande uit drie onafhanklike persons, met
                                                               die volgende opdrag :—                                    ,
            (a)    toinvestigate and report on the affairs of the Mine Workers’                    (2) om   ondersoek     in te stel en verslag        te doen   in
                 Union and its administration by its officers, office-bearers                       met die sake van die ,,Mine Workers’ Unicn™ en die sina
                 and officials from the 7th January, 1941, to 3lst March,                         strasie daarvan deur sy amptenare, ampsdraers en beamptes
                 1946 ;                                                  vanaf 7 Januarie 194] tot 31 Maart 1946;
              (b)  to exercise supervision over the Union and the performance                     (6) om toesig uit te oefen oor die Unie en die uitvoering van
                 of their functions and duties by the officers, office-bearers                      hulle ampspligte deur amptenare, ampsdraers en beamptes,                     -
                 and officials, for which purpose it shall have the power to                       vir welke doel dit die mag sal hé tot by die datum van
                 disallow any action by such officers, office-bearers and                        voorlegging van sy verslag, om enige daad deur so Janige
                 officials which is unconstitutional or improper, until the                        amptenare,  ampsdraers  en beamptes,             wat   onkonstitu-
                 date of presentation of its report ;                                   sioneel of onbehoorlik is, te verbied ;
                       ‘
7”

Page 2
Download full gazette PDF