A Laws.Africa project
13 April 1946

South Africa Government Gazette dated 1946-04-13 number 3633

Partners

Download PDF (111.6 MB)
Page 1
       \"

         ,       wears © EN VERS!            sy as
                                           sorgh
                                             aye
                                                      itt:


               __BUITENGEWONE                                                                “EXTRAORDINARY
    RO CORIVE
             23/ufub
                 ° 'Sta atskocrant     pees           VAN          DIE        UNIE       VAN.     SUID-AFRIKA
 b


                                           THE: UNION OF SOUTH                                  AFRICA
    or
             a,    roOMmerniment                                                           Gasctte
               (Geregistreer        by die “Huofposkantoor as               'n  Nuusblad.]          (Registered    at the      General Post       Office as a Newsparer.]
                                                                                                   f
       Vou. CXLIV.] PRICE 6d.                                     CAPE
                                                       KAAPBIAD , aa13mzAPRIL.
                                                                 APRIL, toda1946.                             PRYS Gd.            _—[No. 3633.

                              PROCLAMATION                                       '                   PROKLAMASIE
    By      His    Excuiiency         toe   Riosr     Honovrkasre          Gipzon     Branp       Van   Sy EXsSELLENSIE DIE HooGEDELE GIDEON BRANr VAN ZYL,
           van Zyu,. A Meweer or His Masusty’s Most HonovuraBiE                                         Lip van   DIE Mzes  ExrrvoLtE Gesemme Raap  van Sy
           Privy  Councin, GOVERNOR-GENERAL OF THE UNION  OF                                        MasestzeiT,  GOEWERNEUR-GENERAAL  VAN DIE  UNIE  VAN
           Sours    AFrica.                                            Lo            Surp-AFRika.   —


8... 78, 1946.]                                                                  No. 78, 1946.]
  CONTROL OF CONSUMPTION OF CERTAIN                                             WINTER         ‘BEHEER  OOR DIE                -VERBRUIK VAN  fEKERE
       CEREALS AND CEREAL PRODUCTS.                                                        WINTERGRANE                EN GRAANPRODUKTE.
    -r7 UNDER the powers vested in me by section one bis of the War                                        Kraatens die bevoegdheid my verleen by artikel een bis van die
     Measures Act, 1940 (Act No. 13 of 1940), as inserted by section one                                    Wet op Oorlogsmaatreéls, 1940 (Wet No. 13 van 1940). soos inge-
     of the War Measures Amendment Act, 1940 (Act No. 32 of 1940),                                       voeg  by  artikel     een  van   die   Oorlogsmaatreélswysigingswet,           1940
     Ido hereby make the regulations set out in the Annexure to this                                      (Wet No. 32 van 1940), vaardig ek hierby die regulasies uit wat in
     Proclamation.                                                               die Aanhangsel van hierdie Proklamasie uiteengesit is.
       This Proclamation shall be called War Measure No. 19 of 1946.                                      Hierdie Proklamasie heet Oorlogsmaatreé] No. 19 van. 1946.
                              Gop   Save THE     Kine!                                            .Gop    Brsorps      pre Konime!
       Given under my Hand                 end the Great Seal of the Union of South                      GrcEE onder my Hand en die Grootseél van die Unie van Suid.
    Africa at Cape Town on this'the Twelfth                              day    of April,    One   ’ Afrika, te Kaapstad,         op hede die Twaslfde         dag  van   Arril   Eendui-
    Thousand Nine Hundred and Forty-six.                              ,                    send Negehonderd Ses-en-veertig.
                                       G. BRAND           VAN     ZYL,                                       G.  BRAND     VAN    -.ZYL,
                      .                  .           GovERNOR-GENERAL.                                               GoEWERNEUR-GEDERAAL.

       By Command            of His Excellency the Governor-General-in-Council.                          Op las van Sy     Eksellensie die Goowerneur-generaal-in-rade,
                              .    J. G. N. STRAUSS.                                           so                  J.G. N. STRAUSS.
                                 ANNE XURE.                                                         AANHANGSEL.        -

       1. (1) No person shall—                                                         1, (1) Niemand mag—
           (a) at any place where meals or refreshments are served against                                   (a) by  ’n plek waar maaltye            of verversings    bedien” word     teen
               payment or         as part consideration for any payment, ‘or                               betaling of as gedeeltelike vergoeding vir ’n detaling, of
               where there        is a gathering of 10 or more persons, sell,                               waar daar ’n byeenkoms van 10 of meer persone is brood of
              gerve or supply for consumption at such place any bread                                        ‘n koringproduk, vir verbruik op daardie jplek, tussen
              or wheaten product between the hours of 4 p.m. and 6 a.m.;                                      4n.m.,en 6 v.m. verkoop, bedien of verskaf nie;
           (b) at any place where meals or refreshments are served against                                   (0) by ’n plek waar maaltye of verversings bedien word teen
              payment or as part consideration for any payment serve                                       betaling of as gedeeltelike vergoeding vir ‘n betaling
              or supply toasted bread as or with such meals or refresh-                                       geroosterde brood as of by die maaltye of verversings
               ments  ;       .                   :                                  bedien of verskaf nie ;
 ~*         (c) use, permit the use of, sell or supply bread or meal for any                                  : (c) brood of meel vir ’n ander doel as menslike verbruik gebruik,
              purpose other than human consumption except under the                                         toelaat om gebruik te word, verkoop of verskaf nie behalwe
               authority       of a permit     issued ,by_the        board, or        otherwise             op gesag van ’n permit deur die raad uitgereix of anders
       ‘   than in accordance, with the conditions specified therein ;                                         as ooreenkomstig die voorwaardes daarin aangedui nie ;
                                                                       Nv
       . {d) use any bread, meal or bran for the brewing of keffir-beer as                                     (d@) brood, mee! of semels vir die brou van kafferbier soos omskryf
       ;        defined in sub-section (1) of section one hundred and                                       .in sub-artikel       (1) van    artikel  Aénderd   vyf-en-sewentig    van
               seventy-five of the Liquor Act, 1928 (Act No. 30 of 1928) or                                   die Drankwet, 1928 (Wet No. 30 van 1928) of van ’n
               of any of the concoctions prohibited under that Act ;                                       ingevolge daardie Wet verbode brousel gebruik nie ;
           {e) sift meal except under the authority of a permit issued by                                    (e) meel behalwe op gesag van ’n permit deur die raed uitgereik

 b_v
              the board or otherwise than in accordance with the                                       "of    anders      as   ooreenkomstig      die   voorwaardes      daarin
               conditions specified therein ;                   .                              aangedui sif nie;                   :
           (f) use No. 1 unsifted meal or No. 2 unsifted meal for the                                      (f) No. 1 ongesifte meel of No. 2 ongesifte meel vir die ver-
             manufacture of any product for sale other than bréad                                         vaardiging van ’n ander produk vir verkoop as brood
           ”    except      under    the   authority    of   a permit         issued   by  the           gebruik nie behalwe         op gesag van ’n permit deur die raad
             ‘ board or otherwise than in accordance with the conditions                                      uitgereik     of anders     as    voreenkomstig     die  voorwaardes
              specified therein ;                      .                                   daarin aangedui nie ;
           (g) have in his possession any wheaten flour, meal or semolina                                    (g) in besit wees van koringmeelblom,               -meel of -semolina nio
              other than No. 1 unsifted meal or No. 2 unsifted meal                                        _behalwe No. 1 ongesifte meel of No. 2 ongesifte meel tensy
              unless that person is in possession of a permit issued by the                                    daardie persoon in besit is van ’n permit deur die raad vir
               board for the purchase or sale thereof, or in quantities in                                    die koop     of verkoop     daarvan    uitgereik,   of in zroter    hoe.
               excess of the quantities specified in such permit ; or                                     veelhede nie as die hoeveelhede in die permit aangedui; of
           (hk) manufacture,          supply,   dispose    of, expose a8           if for sale   or     _ _ (h) siwwe of ’n raamwerk wat bestem is vir die maak van, of
           *     gequire any        sieves, or any      framework        intended      for the           maklik verander kan word in, siwwe van ’n tipe wat


                                                                                                                                 ‘
               making      of,    or readily   convertible       into,    sieves     of a type            gewoonlik vir die sif van meel gebruik word vervaardig,
               which    is ordinarily used for the sifting of meal, except                                  verskaf,     van  die  hand    sit, vertoon    as  of vir   verkoop   of.
               under    the    authority    of a permit        issued      by  the   board  or:         . aanskaf nie behalwe op gesag van:’n permit dear die raad
         otherwise than in accordance with the conditions specified                                          uitgereik of anders          as    ooreenkomstig    die   v2orwaardes
         therein.                                                                   daarin aangedui nie.
      (2) Nothing contained in sub-regulation (1) shall be deemed to                                      (2) Niks wat in sub-regulasie             (1) vervat is word geag        ’n persoon
    prohibit any person from supplying bread at any time to a patient                                   te belet om te eniger tyd brood aan ’n pasiént in ’n bospitaal te
    in hospital.                                                              verskaf nie. —            :
                                                                                                                                 t

                                                                                                                                   r
                                                                                                                                   ah  ”

Page 2
Download full gazette PDF