A Laws.Africa project
2 May 1946

South Africa Government Gazette dated 1946-05-02 number 3640

Partners

Download PDF (140.8 MB)
Page 1
                                                 ernie.         We  4 yume     22
                                                                   ~                                     4.   ‘

                     RE         CEI Vite
                                  va                                                                   mt
>


                      pare.
                       6/5 fur6
                    EXTRAORDINARY!                                                  »    BUITENGEWONE
»                                          THE ; UNION               OF SOUTH             AFRICA
                                                                                                                    a te
                                                                                                                    Moth
                                          VAN       DIE     UNIE       VAN     SUID-AFRIKA
                                                                                                                    ke
                (Registered at    the    General  Post  Office as a Newspaper.)                  (Geregistreer    by  die  Hoalposkantoor  as ‘n Nuusblad.)
                                                                                                                    ate
              Vor (XLLV.)              PRICE 6d. =           PRETORIA.          3 AY          jog6,           PRYS 6d.             No 3640

  °        All    Proctumations,  Government  and General Notices ‘pub-                      Alle  Prokiumastes, Guewerments- en digemene            Keanisgewings,
                lished for the first time, ure indicated by a   in the                         wat vir die eerste mual gepubliseer word,           ws ia die linker-
                left-hand upper corner.                                          bohvek met ’n & gemerk.


                     GOVERNMENT                   NOTICE.                        GOEWERMENTSKENNISGEWING.
              The    following Government             Notice is published           for     Onderstaande         Goewermentskeunisgewing          word     vir
           general      information
                        : —                                         algemene         informasie    gepubliseer: —
                     DEPARTMENT OF FINANCE.                                           DEPARTEMENT VAN FINANSIES.
           * No. 915.]                                    [2 May 1946. | *& No. 91d.]                                    (2 Mei      1946.
             LAND AND            AGRICULTURAL                 BANK OF|         LAND-                EN LANDBOUBANK            VAN
                            SOUTH AFRICA.                                               - SUID-AFRIKA.

                 -       STAFF       REGULATIONS.                                        PERSONEELREGULASIES.


           His
              It is hereby
                 Excellency
                           notified
                              the
                                    for general
                                   Governor-General,
                                                  information
                                                        under_
                                                             that       Vir algemene inligting word hiermee bekendgemaak
                                                               the | dat Sy Eksellensie die Goéwerneur-generaal, kragiens
                                                                                                                        }
                                                                                                                        a
                                                                                                                         va
           powers vested in him by section siety-nine (1) (b) of | die bevoegdheid hom verleen by artikel mege-en- sestiy
           the Land Bank Act, 1944 (Act No. 18 of 1944), has    (1) (b) van die Landbankwet, 1944 (WetMo. 18 van
                                                                                                                      “ein
           been     pleased to approve,           upon   the recommendation            of  1944), en soos aanbeveel deur die Raad               van die Bank,
           the    Board   of  the   Bank,     of  the     follow: ing     amendments       ingestem       het  met   die  onderver melde wysigings       van die
           to the regulations governing the nights and privileges                             repulasies        betreffende    die  regte,   voarregte   en   pligte
           and the duties of the staff of the Land and Agricul- | yan die personeel van die’ Land- en Landbonbank                                                 van
           tural Bank of South Africa, with effect as from+and  Suid-Afrika, met ingang van die eerste dag                                                    van
           including the Ist            day   of January         Nineteen      hundred |   ‘Januarie Negentienhonderd Ses-en-veertig.
           and Forty-six.                                           ’                   C. “W W. DREYER,
    .                          os       "CO. W. “DREYER,                           .             Hoofbestuurder.
                            General Manager,                                   and  Landboubank van Suid-A frik
        —  Land and Agricultural Bank of South Africa,                                     “Pretoria. | OUDADK VAD OULU ANTIA,
            Pretoria.
                                                                                                                        cn
                                                                                                                        teed
                    ~                                                    ‘a          4    rel        e           lee
           Delete the whole of Chapter IV and substitute the                               oe          TV"in plek daarvan 1          en stel dhe     volgende
           following new Chapter therefor :—                                                          in           /
                    CUAPTER LV.                                                        MOOFSTUE           IV.
                                                                                                                        EO
                                                                           PENSLOENFONDS.                                 .
                                                                                                                        ct
        >                   DENS10N Funn.                                1. Tensy dit met die samehang onbestaanhaar                        ts,
        ‘     1. For     the   purpose of this chapter,                 unless   incon- | beteken, vir die doel van hierdie hoofstuk—
                                                                                                                        Ai om a
                                                                                                                        rad
  4        sistent with the context—                                                 ,, aktuaris’?       ’n ,, Fellow’      van  die ,. Institute
                 ‘“ actuary    ’’ shall mean          a Fellow        of the Institute        “of  Actuaries ’’       te: Londen,    of   van  die   ., Faculty
              of     Actuaries    of     London      or   of    the   Faculty     of     of Actuaries ”’ in Skotland, of ’n ander persoon wat
                                                                                                                        bet Soke
              Actuaries in Scotland or any other person who is|-                              deur die Raad as ’n gekwalifiscerde aktuaris erken
              “recognised by the Board as a qualified actuary and                              en deur hom in diens geneem word;
              who  is engaged by the Board;                                         ” kind’? ’n seun of ’n dogter, ook—
                “child ? shall mean a son or daughter, and shall                                (a) ’n nakind,
              include—                                                      (b) ’a “stiefkind, en
                   (#) a posthumous child,                                            .(c) ’n wettige aangenome         kind, of ’n kind buite
                                                                                                                        tt
                (3) a step-child, and                 die, Unie van Suid-Afrika aangeneem its die
                                                                                                                        va Kee DSL hae
                (c) a child lawfully adopted or adopted outside ; . Raad oortuig is dat die kind werklik aangeneem
               the Union of South Africa if the Board is satis-     was;                 .
              fied that the child was in fact-adopted;          n by draes ’ , met betrekking tot ’n lid, die bedrae
               ‘contributions’? shall mean, in relation to a     deur hom in die ou fonds of die Jonds gestort of aan
             member, the amounts paid or payable by him to the     die ou fonds of die Fonds betaalbaar, maar nie ook
            rold fund and the Fund, exclusive of interest;       “vente nie;
          .    “dependant ’’ shall mean, in relation to ‘any       bye afhanklike   > met betrekking tot ’n lid, en in
  >          member and in the order of ‘preference as shown,      die volgorde van voorkeur soos aangewys, naamlik—
                                /              (a) ’ n eggenote of weduwee of ’n egeenoot of
                (a)a wife or widow or a husband or widower,      wewenaar,
      .     !     (b) a child,                        (b) ‘n kind,
              *     A—1026
                                                                                                     ¢

Page 2
Download full gazette PDF