A Laws.Africa project
15 May 1946

South Africa Government Gazette dated 1946-05-15 number 3650

Partners

Download PDF (184.2 MB)
Page 1
                                                                                                                               r-


                                                                                                                           /
                                                                                              [      i      6       ~

                                                                                                          voll        ed   wo    fy
            -EXTRAORDINARY                                                                         BUITENGEWONE
                                                                                                  Octe           eorf Sf'4 6 eeces
                                     THE          UNION             OF     SOUTH               AFRICA
     Government  Gasette
       Staatskocrant
                                    VAN         DIE         UNIE          VAN       SUID-AFRIKA                                 |
        (Registered     at the   General Post       Office as 2 Newspaper.}                             (Geregistreer        by  die Homposkantoor              as ‘n Nuusblad.§

                                                                     MAY               ,                                          v4
    Vou. OXLIV.]                PRICE 6d.               PRETORIA,              . |?    VWEI       1946.                PRYS          6d.                 [No. 3650
                                                                                                                                        1


 All   ‘Proclamations,          Government         and      Generat~ Notices.           pud-      Alle    Proflamastes, Goewerments- en Algemene Kennisgewings,
       lished    for   the   first    time,  are     indicated       by   a  *    in    the         wat vir die eerste maal gepubliseer word, is in die linkére
     left- hand       upper   corner                                                    bohoek met ‘n *&y gemerk.   -
                                          \

              GOVERNMENT                    NOTICE.                                  GOEWERMENTSKENNISGEWING.
  The following Government                      Notice        is published             for     Ondersthande Goewermentskennisgewing                                      werd    vir
 general information :—~                                      ‘                     aleemene informasie gepubliseer : —
          DEPARTMENT OF COMMERCE                                 AND                      _DEPARTEMENT VAN HANDEL                                      EN
               INDUSTRIES.                                                              NYWERHEID.
                                                                       * No. 1003. |                                  a            [15 Me? 1946,
 * No. 1003.)                                          [15 May 1946.                                       PRYSBEHEER.
                                                                                                            =~


                     PRICE CONTROL.                                                                                                 \


                                                                       MAKSIMUM PRYSE VAN KRUIDENIERSWARE
   MAXIMUM PRICES OF GROCERIES                                      (FISH—                 ' (VIS—HARDERS EN SNOEK).
      - HAARDERS AND SNOEK).
                                                                       Ek, Frepertox Viisorn ASHPOLE, Pryskontrvleur
        =                                            \           °
                                                                      handelende kragtens regulasie 3 van Oorlogsmaatreal
     In     terms of regulation             3 of War           Measure        No. 95        No. 95 van 1948, wysig hierby—
 of 1943,         I, Freprrick          VitsoEn         ASIPONE,         Price       Con-
                                                                         1. Goewermentskennispewing No. 1272 van 20
troller, ‘do ‘hereby—                -             .                              . Julie 1945 (Maksimum Pryse van Kruidenie-sware)
      ‘1. Amend Government Notice No. 1272 of 20th                                            deur die oOnderstaande item in Deel III ‘Groote
     July, 1945 (Maximum Prices of Groceries) by the                                         « handelpryse). van die Aanhangsel daarvan in te
     insertion in Part IIT (Wholesale Prices) of the                                             voepz   :—                                                           s
     Annexure thereto of the following item :—                                               18a.   Vis (GEKOOK’ OF GEROOK)—                                .
                                                                                 Snoek (gekook)—
    ISa.     Fis (CoOKED OR SMOKED).—                                                            In Kaapstad.........                1s. 5d. per pond.
           Snoek (cooked)—                                                               Elders..........00005                ls, 5d. per pond, plus die werklike
                                 ls. 5d. per ib.                                                      .                spoorvrag per Ib. daarop betaal
                                 ls.   5d. per Ib. plus the actual                                                            deur   die verkoper.
                                    railage per ib. ineurred thereon                           Snoek      (gerook)—             .           ‘    ~
                                    by     the   seller.                             .   In Kaapstad.........                ls. 3d. per pond.
           Snoek (smoked)—    \                       }                                    Blders............5.-                1s, 3d. per pond, plus die werklike
            At Cape Town.......            ls. 3d. per Ib.                                                                      Spoorvrag per Ib. daarsp betaal
              Elsewhere............         Is. 3d. per ib. plus the actual                                                              deur die verkoper.
                                   railage per Ib. incurred thereon
                                 - by the        seller.                          2. Goewer mentskennisgewi ing No. 1272 van 20
                                                                         Julie 1945 (Maksimum Pryse van Kruideniezsware),
      2. Amend Government Notice No. 1272 of 20th                                             soos gewysig, deur die onderstaande item’in Deel [V
     July, 1945 (Maximum Prices of Groceries), as                                              (Kleinhandelpryse) van | die Aanhangsel daarvan in
     amended, by the insertion in Part IV   (Retail                                            te voep : —
     Prices) of the           Annexure        thereto of the following                          - 18a.   Vis.                    Maksimum pryse van hoeveelhedc.
     iten) :—                                                                    Seort   Vis.             25 pond of meer.  Minder as 28 pond.
 1Sa.     Fisn—                  Maximum Prices for Quantities of—                                 Openige plek binne
         Type of Fish.           25 1b. or more.   Less than 25 lb.                                 die Unie buite ’n
       At any place in the                                                             omtrek van 30
          Union outside a                                                            toy! vanaf Vre-
          radius of 30 miles,                                                          denburg—                     ‘
          from     Vreden-                                                          Maasbanker..          15s. per 100 pond.             24d. per vis of per Ib.
          burg—                                                                  Harders.....         23s. per 100 pond.             34d. per vis of 4d. per Ib_
           Maasbanker..       15s. per LOO lb...            24d. per fish or per ib.                               ‘         Vyf vis of meer.              ‘Minder     as eyf vis.
           Haarders....      233. per 100 tb...             34d. per fish or 4d. per ib.
                                                                              Snock      (vars).    £17.    10s.    per    100    4s. 3d.     per vis of as die
           .            Five Fish or more.              Less than five Fish.                                         vis                    vis    sonder   kop   en
          “Snoek, Fresh.      £17. 10s. per 100             4s, 3d. per fish or, if the                               .                            skoongemaak      is,  84d.
                          fish                  fish  is headed  and                                   '                          per pond.
                                              gutted, 84d. per ib.              —       Openige plek binne
       At any place in the                                                             die Unie—
          Uuion— .                                                                Snoek (gesout)         £13. 10s. per 100‘*3s. 6d. per via of 84d.
           Snock, Salted      £13.     10s. per 100         3s. 6d. per fish or 83d.                                        vis    of   £60    per\’     per pond.
                          fish  or £60    per        per Ib.                                                Kaapse ton. wan-
                          short ton when                     *                                          necr, vir       uitvoer
                          sold   for export                                                             verkoop.
 #

       Provided        that     in   the  case       of salted          snoek       the       Met dien verstande dat in die geval van gesoute
 «maximum. prices fixed, above may                              be increased by                 ‘ snoekr die maksimum
                                                                              1    _ryse soos hierbo vasgestel deur
                            dome    ete     oars Ase       \                      weet       yoa.
                                                           \        J                           -
   .       A—1903.

Page 2
Download full gazette PDF