A Laws.Africa project
7 June 1946

South Africa Government Gazette dated 1946-06-07 number 3661

Partners

Download PDF (134.2 MB)
Page 1
    ar      woe
                                                 THE            UNION        OF SOUTH           AFRICA
>              G overnment. Gasette
                 Staatskocrant
                                     .          VAN          DIE       UNIE       VAN     SUID-AFRIKA
              [Registered at the General                Post Office as a Newspaper.)                         [Geregistreer  by  die Hoofposkantoor      aa 'n Nuusblad.]
                                                                                                                              ——
                                                                        7 JUNE
         “Von. CXLIV.]                   PRICE           6d.          PRETORIA,
                                                                        7 JUNIE      1046.           PRYS      6d.          [No. 3661

                                  CONTENTS.                                                          INHOUD..

  -    Ali     Proclamations, ‘Government and General Notices | Rup:                                     Alle Proklamasies,  CGoewerments- en Algemene Kennisgewings
            lished for the first time, are indicated by a * in the                                        wat vir die eerste maal gepubliseer word, 1s in die linker-
            left-hand       wpper     corner. .                                            bohoek met 'n ® gemerk


           For      purposes
                      of       reference,        Proclamations             and  Government        Proklamasies en Goewermentskennisgewings   [n » Bulten-
WO          ine       published     in ‘‘ Gazettes          Extraordinary '' are             inciuded    gewone Staatskoerante '’ gepubltiseer, word vir verwysings-
       in    the      weekly   Index.                                                 docleindes    Jn die  weekliksa      inhoudsopgawe    ingestuit.
    ”          '


           No.                                                           PAGB
                                                                               No                                          BLADSY
               .                      Proclamations.                                                     Proklamastes.
       %     116.      Addition of Public Health Area of Edenvale                                    %*- 116.Toevoeging   van  die  Gesondheidsgebied      van
                     and District to First Schedule of Slums Act                                       Edenvale en ‘Distrik aan die Eerste Bylae
                     No. 53 of 1934.    .                                             .    van die Slumswet No. 58 van 1934         0.0... ..               old
       *     117.      Urban     Arca   of  Bedfordview, “Province of “Vrans-                          %* 117. Stadsgebied’   van   Bedfordview,    Provinsie
             _  vaal: Curfew    .                                                       Transvaal:   Aandklok   ... 0.00 0. ce ee      ee               OS
       *     11S. Compulsory ~ Fencing < “Ward                            Bushbucktidge,             * 118. Verpligte   Ombheining:   Wyk    Bushbuckridge,
                     Pilgrims Rest          District       ... 0...        ce see ee ee                Distrik Pelgrimsrust ... 0.      ee    ee ee                 STS
                               Government          Notices.
                                                                                         Goewermentskennisgewings.
                   DevaRtTMENT        of  oT          Priote        MINISTER        AND
                    TEXtERNAL       AFVAIRS:                      .           -            Derartengst   vAN  vin DEeuste Mixister   EN
                                                                                  Burtenaxpse SAKR:
       % 1126.          Convention       relating       to  the     Regulation         of   Air
                     Navigation, October 13, 1919.       .    516                             %* 1126. Konvensie vir die Beheer van Dugvaart      ge-
                                                                                  dateer 13 Oktoberg4919.     “                           518
       * 113L.          Preliminary .Comunercial Agreement between the.
                                                                             * 1131. Voorlopige   Handelsooreenkoms , tusson   die
                     Government of the Union of South Africa and                                    ’    Regering van die Unie van Suid-Afrika en
                     the Government of India ... ...      wee ane 516
                                                                               :   dio Regering van Indié 2.0 0... ee ee                         518.
       %* 1148.         Presentation of Credentials by Mr. 8. ¥ ‘du ‘Toit
                   ’ to Efis Majesty the King of Sweden ... 0.0 ... 517                                %* 1143. Oorhandiging deur Mnr. S. F. du Toit van sy
                                                                                  Geloofsbrief aan sy Majesteit die Koning van
       * 1154.          Closing of Polish Consulates... 0.00200 2. ue.                                        Swede ... ... ...         we ne tee eae                   AL?
        1155.          Cancellation  of  Appointment   of Dr.   S.                                * 1154. Sluiting     van   Konsulate      yan “Polo  cee  tee  as  we     OV.
                     Tepkowski as Consul-General of Poland at
                 .    Pretoria...
                                                                            * 1155. Inteekking   van   Aanstelling   van   Dr.
                                                                                 S. Lepkowski as Konsul- -gener ‘aal van Pole in
       #156.           CanecHation of Appointment of ‘Dr. J. “Majewski                                  .    Pretoria... ..  .         .                          al?
                     as Consul of Poland at Cape ‘Town ... 0... 1...
                                                                            ~* 1156. Intrekking  - van   “Aanstelling   van  Dr.
       * J161.          Exchange: of Notes           amending        the Trade         Agree-              J. Majewski as Konsul van Pole in Kaapstad                       517
                     ment between the Governments of the Union
                                                                            * 1161. Notawiseling ter Wysiging van die Handels-
                     of South Africa and. the United Kingdom:                                         coreenkoms  tussen  die Regerings   van dic
                     Further Suspension of the                       10 per ‘cent.                  Unie  van  Suid-Afrika   en  dic Verenigde                  ,
                     Preference
                         on Fresh Wake and                       Crawfish ... ...        517,       Koninkryk:  Verdere Opskorting van die 10
                                                                                 Persent voorkeur> op Vars Stokvis en Kreef                       517
                   DevartTMENT       OF  DEFENCE: .              °      :
       %* 1133.         Award of.the Medal for Long Service and Good                                         DevantTEMENT     VAN    VERDEDIGING:
  awe       .          Conduct (Military).                518                             ¥# 1133. Poekenning * van die Medalje vir Langdurige
        Ssh,          Award of the Long Service and “Good ‘Conduet                                       ‘ * Diens’ en Goeie Gedrag (Militér)   . ae                       Ol8
                     Medal    bees         cee cee as  . dtd
                                                                            * 1134. Toekenning van die “Medalje vir Langdurige
.      “*& 1135.         Award of the Efficiency Decoration, cee nee eee ee alg                                    Diens on Goeie Cedrag   tees                            519
       %* 1136.         Award of the WMfficiency Medal... 0.        519                             %* 1135.   Tockenning     van  die   Dekorasic   vir Bekwaamheid           519°
         '         ‘ Devarrmwentr      ar Fixance:                                       * 1186.   Toekenning     van   die   Medalje   vir Bekwaamheid            519

       * 4125.         South     African     Reserve          Bank:       Weekly      State-               Departement     VAN    TINANSIES ;
                     ment    .       Losec ee                               :
                                                                            #1125.    Suid-Alrikaanse         Reserwebank :        Weeklikse
       * 1130.         St: stement of E ehequer ‘Receipts and Issues le                                    :  Opgawe ... .                                      522
       * Ad.          Emergency Finance Regulations: Appointment                                    %* 1180. Staat van. Skatkisontvangste ‘en “Uitbetalings                      592
                     of  Authorised      Dealer       ...  ...                           %* 1144, Buitengewone  ¥inansieregulasies :  Benoeming
      ak M45,                                                                        van Gemagtigde Handelaar     .                          524
                                                                                                                                   oe
                   Witwatersrand  National Thrifts Committee:
                    . Appointment of Members +. ...                                         *& 1145.   Witwatcisrandse         Nasionale    Spaarsaamheids-
       vs TAG.         Monthly Return by Conmercial Banks wee cas on                                      :    komiteo: Aanstelling van Lede ..                 wee       «OS
                                                                            * 1146.   Maandelikse Opgawes deur Tandelsbanke                ... ..     S24
       *    LL.       Appointments         in    the    Department            of  Inland,        * 1158,   Aanstellings in die  Departement van                Binne-
                    Revenue ... 0...                                                        landse tnkomste bee tek nee nee bee                      525
       * 1162.         South African Reserve               Bank;         Monthly      State-         * 1162.   Suid- Afrikaanse        Reserwebank:      Maandolikse
                     ment    .                     nee  ee    cae  bee eee  vee  eas              Opgawe 2.0 ee           ce ee         ee ee ee       ORS
                         4

                   DevantaMent       or  Untox        IPpueNTION :                                Devantement “van        Unite  Onxverwys:
       * 111).          Cniversity       of  Cape        Town:           Amendment        of       & 1111.   Universiteit    van      Waapstad.   Wysiging   van             .
                     Statute     I.             bee ee eee         et tee ee nee               .       Stabuut     (oo.     ce   ee     ee cee ee eee ane       BS

                    G.G.E.
                     = Government: Gazette                    Extruordinary,                            B.S. = Buitengewone’ Staatskoerunt.

Page 2
Download full gazette PDF