A Laws.Africa project
21 June 1946

South Africa Government Gazette dated 1946-06-21 number 3667

Partners

Download PDF (61.0 MB)
Page 1
                                        THE         UNION          OF     SOUTH          AFRICA             |~                   -4
      @overnment  Gazette
        Staatskoerant
                                       VAN         DIE        UNIE      VAN     SUID-AFRIKA
           [Registered ‘at the       Genera!      Post  Office as a Newspaper.)                     (Geregistreer   by     die Hoofposkantoor      as ‘n Nuusblad.]


      Vou. CXLIV.]               ‘PRICE        6d.          PRETORIA,
                                                               ‘OL JUNE        1946.           _ PRYS 6d:                   [No. 3667
                                                               21  JUNIE
                                                                                                                        A
                                                                                                                          og

                           CONTENTS.                                                            INHOUD.

   All   Proclamations, Government  and General Notices pub-                                  Alle Proklamasies,        Goewerments-        en Algemene       Wennisgewings
      lished for the first time, are tndicated by a & in the                                      wat vir die eerste mual gepubliseer              word,      t3 tn die   linker-
      left-hand wpper corner.                                                     bohoek met 'n   ®& gemerk

7S..6 or @urposes of reference, Praciamations and                                Government         Prokiamasies  en Gocwermentskennisgewings  in 1, Bulten-
?  Notices published in ‘* Gazettes Extraordinary "'                             are included       gewone  Staatskoerante'' gepubliseer, word vir verwysings=
* emi fn. G1     weekly   index,                                                “docieindes in die weeklikse fnhoudsopgawe ingeslult.


      No.                                                        vaaE      No                                              GLADSY
                                 Acts.                                                         Wette.           .
      TLL.     Acts Nous.  24 of 19J6:           Blind   Persons      Amendment              * LLIO.    Wette Nos. 24 van 1916: Wysiging op Blindes,                            ‘
             Act, J916; No. 25 of 1946: Banking Tnstitu-                                          1946; Nu. 25 van 1036: Bankinstellingswet,
             tions Act, 1946; No. 96 of 1946: Standards                                          1946; No. 26 van   L946: Wrysicingswet op
             Amendment Act, 1846; No. 27 of 1946: Deep                                           Siandaarde, 1946; No. 27 yan 1946: Wet op
             Tievel Mining Research Institute Act, 1946;                                          die    Navorsingsinstituut            vir       Diepmyr-
             No. 28 of IMG:   Asiatic Tand Tenure and                                          ontginning, . 1916; No. 298 van 1946: Wet 02
             Indian      Representation            Act,       1946     (G.GLE.                 Grondbesié’ van. Asiate en Verteenwoordiging
             No.   260).                                                         van Indiérs, 1946 (8S. No. 3660). > 7
                                                                                           Prokiamasies,
                            Proclamations.
                                                                    %*& 122.  Behecr oor die Verbruik 2an Sekere” Winter
         2.   Control   of     Consumption           of     Certain       Winter                sgtane en Graanprodukte: Wysiging (3.8. Ne.
             Cereals   and       Cereal       Products:        Amendments                     3665).
          (G.GL. No. 3665).
       23. Deproclamation of a Portion of the Farm Riet-                                     *  «123. Deproklainering van ‘n Gedcelte yan die Plaas
                                                                           Rietputs Ko No. 120 as ’n Alliviale Delwery
          puts K. No. 120 as an Alluvial Diguing for
          Precious Stones ...   bene   .    uae                                           vir Edelgesteenté@s 00 60  ce ce ee  ee ee)                         GAT
                                                                               ,  Goewermentskennisgewings.
                        Government         Notices.
                                                                        DepanteEMENT VAN pin Tersth MINisTer EN VAN
            Devarewenr        oF   THe       Prtak     MINISTER         AND   OF             BINNGLANDSTE Sake:
             FEXPERNAT.
              APPAIRS:                                                   * 1210. Wysiging  van Goewermentskennisgewing  No.
Se     1240. Amendnientof, Government Notice No. 303 of                                            303 van 1946: Tockenning, van die Kouing se
        1946: Award of the King’s Medal                                                     Medalje     ...  0...                        .        647
   * 1241. Legation of the United States of - America:                                        * 1241.  Gesantskap van ‘die “Verenigde     ‘State “var,
        Persons Registered in terms of the Diplomatic                                       .     Amerika:   Persone  Geregistreer  ingevolge
        Jrmmunities Act ..                                                         die Wet op Diplomaticke “rmmmnitelé ... ..                           G47
   1A, French Legation: Cancellation of Registrations                                         * 1242. Franse Gesantskap: Intrekking van Registrasics
        in terms of the Diplomatic Jmimunities Act.                                             ingevolge die Wet op Diplomaticke Jminnni-
    1253.1 Legation of Sweden: Person Registered in                                             .  teit         .                                    648
        terms of the Diplomatic Tuamunities Act ...                                       * 1253. Sweedse_ ‘Gesantskap ; " Persoon’ Geregistreet
   * 1267. Recognition to Mr. Clarence J. Mefntosh as                                               ingevolée die Wet op Diplomaticke Jmmuni-
        ‘Viee-Consul of the United States of America                                             teit ... .                                           G48
        at Johannesburg... 0.0      ee cee cae ae                                648    * 1267. Frkenning- van Mur. Clarence J. " Melntosh as
                                                                          Vise-KKonsul  van dic Verenigde   State van
   x 1268. Presentation   of Credentials by  Mr.   Leif                                          Amerika te Johannesburg                                    618
        Egeland to Her Majesty the Queen of the                                         %* 1268. Oorhandiging deur Mur. heit, Kgeland’ ‘van sv
        Netherlands 2.000...                                             648          Geloofsbrief aan Haar Majesteit die ‘Koningi
                                                                          van die Nederlande ... ... 0...       ee ee                       GAS
            Derartatent      oe   DeEvence:
 foe    1259. Amendments   to the Regulations      for  Cadet                                       Dupantemenr van VERDEDEGING :
          COrps co. ce cee cee cee ee cee cee cee tee bee ele nee                          648    * 1259.   Wysiging van die Regulasies vir                Kadetkorpse          648
            Devarrannt op Vinance:                                                    DePARTEMENT        VAN   ISINANSIES:           ,
   mw 1243.     Building Societies Returns                ..    ... ...        bee  nee  650    %*.1243.Bonverenigingsopgawes   oe                                    CHO
   * 3250.      Monthly Return           by  Commercial         Banks: “Correc-               * 1250. Maandelikse  Opghwes   deur  Handelsbanke:
             tion Notice...        .                       vee nee         651         Verbe teringskennisgewing an                                   651
   * 1269.      Transkei National Thrifé Committee: " Appoint-                                 * 1269. Transkeise Nasionale  Spaarsaaniheidskomitee :
             ment of Members ... ...       cee kee nee                           G51         Aanstelling van Lede... 2.   2 ee   ae                           Gal
   & 1285.      South African Reserve Bank: Statement                                 G51    % 3285. Suid-Afrikaanse Resenvebank : Opgawe                                651

            Devareanse       or Union        Boucarts;                                 Dersnremext vax            Uxce-Onxpenwys:
   *  1254.    University       of   Stelenbosech:            Amendment          of        %* 1254. Universiteit van            Stellenbosch: Wysiging           van
             Statute     fo                     ce  ce   cee  cee   eee  tee             Statuut Coo                                  ee eee      G58
                                                                           Departement        vax   Vervort:
            DEPARTMENT       OF TRANSPO
                                                                    * 1239. Aanstelling          van   W aarnemende      Sekretaris        van
    * 1239,     Appointment         of Acting      Seeretary        for Transport                     Vervoer     ... c         e         e      e ee   ee    GDL
            Devaney         oF   THE    TNTRERTOR:                             .        DEePARTEMENT        VAN BINNEDANSR SAKE:
  "ok        . Change    of Name: pralter              Bergman                         *& 1244.  Nawusverandering:          Walter    Rergman        0...         GAZ
   x:   . Change        of Name:              Mofsawita ... .                         %* 1255. Naamsverandering:            DP.    Mofsowitz    ..    0.0...        Gaz
   * 1256. Change        of Name:          ‘S.   Mofsowitz aud hig Wife                     * 1256.   Nauamsverandering:  S. Mofsowitz               en sy Vrou           652
   «1270.       Objectionable         Literature:             Amendment         — of        *& 3270.   Aanstootlike Literatuur: Wysiging               van Coewer-
             Government         Notice       No.   980     of   1940                        meniskennisgewing          No.    980  van     1940   ...  ..,    652
            G.C.E.=Government               Gazetle     Extraordinary,                             B.S.=Buitengewone           Stuatskoerunt.

Page 2
Download full gazette PDF