A Laws.Africa project
2 July 1946

South Africa Government Gazette dated 1946-07-02 number 3674

Partners

Download PDF (72.1 MB)
Page 1
                            ;          ‘        ’
          BUITENGEWONE                                                               “EXTRAORDINARY

                            Staat skocrant
                    \                  VAN           DIE    UNIE         VAN      SUID-AFRIKA
                                           THE          UNION        OF    SOUTH        AFRICA / py,

 Government                                                                         Gar:
      [Geregistreer    by     die    Hobdfposkantoor              as  'n  Nuusbtad.}              {Registered   at the   General  Post  Office as    a  Newspaper.}                                                                2 JOLIE
 Vou. CXLV.}                     PRYS 64.                    PRETQRIA,         5 JOLY       1940.          PRICE 6d.                  (No. 3674.
                                    ~                                              -Alle Proklamasies, Goewerments- en Algemene Kennisgewings,                                      Y All   Proclamations,      Government     and     General     Notices     ptiba
   wat  vir dic eerste maal  gepubliseer word, is in die                                         lished for the first -time,       ure  indicated       by   @ ok   ir.  the
   linkerbohock met 'n 3*%& gemerk.          .                                           left-hand upper corner.
      -             te
      \
                                         \


     GOEWERMENTSKENNISGEWINGS.                                                   \         GOVERNMENT             NOTICES.
 Onderstaande Goewermentskennisgewings                                word  vir nigemene          The following Government        Notices are published         for geseral
informasie     gepubliseer :—                                                    information: —

        DEPARTEMENT VAN HANDEL                                     EN                  DEPARTMENT OF COMMERCE                        AND
   .       °  ‘NYWERHEID. ‘                                                            INDUSTRIES.
                                                                                                cf.

* No. 1369.]                                                [2 Julie 1946.        * No. 1369.)                                 [2 July. 1946.
     .             -\PRYSBEHERR.                                                            PRICE    CONTROL. *
                                                                    “MANIMUM             PRICES    Ol go      BEP     AND    GOAT
      MAKSIMUM              PRYSE VAN                     SKAAD-     EN                               we
                                                                                         SKINS
                7      BOKVELIL, Te,
                                                                      In terms      of regulation’ 3 of War Measure No. 98
 Ek, Freperick Virsoux Asuronm, Pryskoutroleur,                                            of 1943 x I      Freperiex Vainsorx ? AsHpoLr, Price Con-
handelende kragtens regulasie 3 van Oorlogsmaatreél                                           troller, hereby further amend Government Notice No.
No.    95 van 1943, wysig Goew ermentskennisgewing                                         1292 of 20th July, 1945 (Maximum Prices of Sheep
No.    1292 van 20 Julie 1945 (Maksimum Pryse van                                          and   Goat Skins) :~—
Skaap-      en Bokvelle),            hierby        verder :—                              1. “By the deletion       of paragraph           (1) thereof       and
      1. Deur    paragraaf             (1)       daarvan. teskrap               en  dit      the  substitution      therefor     of the      following       para-
  deur die onderstaande                  paragraaf              te vervang
                                                     :+              . eraph ; —                       .|
        », (1) die maksimum                     pryse        waarteen    die velle              “G)    fix    the maxinnim         prices     at   which      the
      in die Bylaes hiervin vermeld,                            verkoop of gelewer               skins speci£’”"  In the Schedules hereto mav be
  . mag word ten opsigte van ’n verkoop deur enigeen                                              sold or delivered in pursuance of a sale-by any
      aan, ’n looier is die pryse aangegee in die pemelde
      Bylaes plus, in die geval van die velle in die-
                                                                        _ person to a tanner at the prices specified ix the
                                                                         sald Schedules plus, in the case of the skins
                                                                                                                            ~<a
      Tweede Bylae hiervan vermeld, vyf-en-twintig                                             specified in the Second Schedule hereto, tieenty-
   persent van die prvse; ’’ en                   2?
                                                                         five per cent. of such prices,’ and
   2. Deur die Kerste Bylae daarvan te skrap en dit                                              2. By the deletion of the First Schedule thereto
  deur die onderstaande Bylae te vervang:                                                  and- the substitrtion therefor of the foltowing
                         4                                              Schedule :—             .
                  LERSTE               BYLAE.                     :                         FIRST  SCHEDULE.
                                                                                                          ~

     GEDROOGDE     GROWWEWOT. SKAAPVELLE                              (BETALWE              Daren    Co. \RSE- Woon      Sn#ersnins8         (Bxquuixe
                 BASTERS).                                           .                      CrossureDs).
          Beskrywing             van vel.                    Maksimuns DrUs                  Description      of Skin.         ,    Mazinum Price
                                                                                                         Per lb.
      Prima,    lank      of kort          2.       0...             12d.               Prime, lone or short ... ...             ...         12d.
      Tweede, lank of ko?t ... 2...                                    9d.               Second,--lone or short....              ...-         9d.
      Kerste afgekcurdes ... 03. ... 6.                                  Gd.               Virst tejects ... 0.0. 06. ee cee           eee’         Gd.
     Tweede     afgekeurdes             cee      bee   eae            3d.               Second rejects ... ... .               kee          3d.
                  .                    F.    V.       ASHPOLE,                                     oF      V.   ASHPOLE,
                                 ~           —-       Pryskontroleur.                                         \   Price Controller.


* No.      1870.)                                          [2 Tulie 1946.       & No.     1370.]             :               [2 July      19-46.
                    PRYSBEHEER.                                                   \        PRICE    CONTRO,
                            —

   LAKSINUM         PRYSE            VAN           TULDE         IN LEER.          MAXIMUM         PRICES      OF HIDES          AND      LMWATIIER.
                                                                       In terms of regulation         3 of War       Measure     No.   5   of
                                                                    19438,  I,  FRebericxk  ViJoEN  Asnronr,  Price
                                                                    Controller; do hereby throughout the Union (excludin =                           ,
        A—3986
                                                                »

Page 2
Download full gazette PDF