A Laws.Africa project
5 July 1946

South Africa Government Gazette dated 1946-07-05 number 3677

Partners

Download PDF (83.7 MB)
Page 1
                   pioecter                   pitt          =
                    '   1
               BUITENGEWONE
                     ’
                                  Staatskocrant
                                                                                                       a
                                .          VAN         DIE       UNIE           VAN         SUID-AFRIKA
                                     ,     THE           UNION         OF           SOUTH            AFRICA
          G overnment                                                                            Gasette.                                             '
          (Geregistreer       by  die    Hoofposkantoor           as  ‘n   Nuusbiad.}                       [Registered   at  the  General   Post   Office  as  a  Newspaper.]

                                                             —_      ~                ,                                        x


    Vou. OXY.)
      r
                                PRYS 6d.       .
                                                     PREVORIA,
                                                         ~
                                                                      2 yyy?
                                                                      5      J   J  *)
                                                                                       ds.  .
                                                                                                   PRICE 6d.  7
                                                                                                                         [No._ 3677.     -
  _      -        eh  wt          ee     _              iw   wee    ~       -                                  ee    ee               aa         .     _        ':  Alle Proklamasies, Goewerments- en Algemene Kennisyewinys,   All                                                 Proclamations,  Gorernment  and General  Notices pub-
     wat  vir dis eerste mual gepubliseer word, is in die | _ *                                                 lished for the first time, are indicated by a@ *& in the
     linkerbohock met 'n x gemerk.                                                                 left-hand upper “corner.   .       .        GOEWERMENTSKENNISGEWINGS.                                                                       GOVERNMENT               NOTICES.
   Onderstaande Goewermentskennisgewings                               word    vir algemene               The following       Government        Ssotices   are   published    for  general
  informasie gepubliseer :—                                                                information:

           DEPARTEMENT- VAN HANDEL                                      EN                          DEPARTMENT OF COMMERCE                        AND                      ‘
                NYWERHEID..                                                                       INDUSTRIES.

  %* No. 1421.]                                               [5 Julie 1946.                * No.       1421.4                              [5 July      1946,
                          PRYSBETEEER.                                                .                PRICE       CONTROE.

          MAKSIMUM             PRYSE             VAX,      BRELWOT.                            MAXIMUM           PRICES       OF KNITYING           WOOK.

   Ek, Frenerien Vinsroux Asupoin,                                  Pryskontroleur,                     In   terms of reeulations 3 sand Tt of War Measure
                                                                                                a


  handelende kragiens re@ulasies 3 en                                 Tt van Oorlogs-                  No.     95 of 1945, 1, Frepertck Varsoen AStHPOLE, Price
  maaireél       No. Jo van            1943, bepaal              hierby met ingang                    Controller, do hereby, with eftect from [0th July,
  van  10 Julie 1046, vir die hele Unie, met uitsondering                                                1946, throughout the Union, excluding: the Mandated
  van  «lie Mandaateebied Suidwes-Afrika en die hawe                                                  Territory of South West Africa and the port and
  en    tere tan Walvisba: vi, as vole: —   ’                                                   settlement of Walvis             Bay—
       . Dat ondanks andersluidende bepalings bevat                                                     lL. Preseribe that notwithstanding anything con-


                                                                                                                                         x
    in iovaurmuntgkonaigzewine No. 1687 van 10 Sep-                                                    tained in Government Notice No. L687 of 10th Sep-
    tember        1943         (Berekening              van      osie),         18  die             tember, 1943 (Determination of Costs), the lauded
    landingskoste vir doeleindes van paragraaf2 > (1)                                                   ‘cost for the purposes of paragraph 2 (1) hereof of
    hiervan van enige—                                                                    wuy—-                   ‘
       (1) yebualde   Wreiwol wanneer  dit deur die                                                        (1) ddled     knitting        wodl,     when-sold        by      the
      invoerder daarvan—               -                                                      importer thereof— _-                                           .
     -     (a) aan  Cn handelaar  verkoop  word, die                                                      (a) to a dealer, shall              be the     invoiced      cost of
        faktuurkoste van die breiwol plus serentien en                                                        such knitting wool plus serenfeen and one-half
        hn half persent van die faktuurkoste:                                                            rer cent,    of such      invoiced    cost;
          (6) aan enigeen behalwe ‘n handelaar ver-                                                          (6) to any person who ix not a dealer, shall
       koop word, die faktuurkoste van die breiwol                                                          be the anvotced cost of such knitting wool plus
       plus lirtatig: persent van die faktuurkoste;                                                          fweuty per cent. of such invoiced: cost;
           (2) breiwol in dose of Kiste wanneer ditdeur dic                                                    (2) bowed ov cased knitting wool when                      seld by
     Invoerder daarvan—                :                                                      ihe importer ihereof—      -
        (q) aan  Cn  handelaar  verkoop   word,  die                                                    (a) to a dealer, shall be the invoiced cost of
       faktuurkoste   van  die breiwol  plus  vyf-en-                                                 » such knitfing wool plus tirenty-fiee ‘per cent.                                   ~
       turintig persent van de faktaurkaste;                                                             of such invoiced cost:
        (hb) aan enigeen behalwe “n handelaar ver-                                                           (4) to any      person      who is not a dealer,            shall
       koop  word,  die faktuurkoste   phis” seiwe-en-                                                     be the invoiced cost of suéh knitting wool                        plus
       tieintig enn half persent van die faktuurkost®.                                                         ticenty-seven ,and one-half per cent. of                         such
     2. Die -maksimum pryvs waarteen erige breiwol                                                            invoiced    cost,
    verkoop mag word—                                                                      2. Fixethe maximum price at which                       any     knitting        ¢
                                                                                 woolmay be sold—    4
           (1) deur die invoerder daarvan—
            (a)  aan       ’n     handelaar,           is    die     landingskoste                     (1) by the imporier thereof—
           yan die breiwol              plus tiee-en-tieintig en “np half                                        (a) tdofany dealer at the landed                 cost of such
           persentivan          die      koste      geland ;                             ,           knitting wool plus twenty-two and one-half per
            () aan enigeen behalwe on handelaar, is die                                                    cent. of auch landed cost:
         _ koste geland van die breiwol plus Puflig persent                                                      (b) to any person who 1s not a dealer at “the
          van die koste geland;                                                                 Janded cost of such knitting Wool plus fifty, ver
    .      (2) deur 7a handelaar behalwe die invoerder                                                      cent. of such landed cost?
        van die bretwol aan jiemaud anders as ‘nu hande-                                                      Q a) hy a dealer who is not the importer of such
        laar is die koste van die breiwol vir die handelaar                                                   knitting ‘wool to a person who is not a dealer at
         [hereken ooreenkomstig paragraaf ‘$) van die                                                     the cost of such knitting wool to such dealer
        Bylae van Goewermeniskenniseewing Nol 1t87                                                       [determined in accordance with paragraph                          (4) of    é

        vans 10)  September   1943, 0 .. Berekening van                                                  the   Schedule       to Government          Notice   No.     LOST     of
          Koste "}     plus         ryf-en-tuiutig                persent        van    die               10th  September,”    1245,   7° Determination | of
        koste.                        le            .                                    Costs “"] plus: die enty- -five per cent, of such cost.
           A—3419

                                       «K                                -

Page 2
Download full gazette PDF