A Laws.Africa project
6 September 1946

South Africa Government Gazette dated 1946-09-06 number 3699

Partners

Download PDF (153.5 MB)
Page 1
     JNOUSTPIS]. .F1PI OVERS" ASSOCIATION,
         (RATAR SSS72QN)
                                                                                                                                                                           te
                              Staat  shoe SU                                                {
                                                                                                                                                                              |
                                DIE UNIE VAN   VAN
                                         THE       UNION              OF          SOUTH            AFRICA


              [ Geregistreer     by  die Hoofpeskantoor        as 'n Nuusblad.)                          _ [Registered       at the General             Post   Office as a Newspaper.]                              ,

                                                 ae               6      SEPTEMBER              .                ‘"
         Vou. CXLY.]                PRYS     6d.         PRETORIA,            6      SEPTEMBER           1946.              PRICE           6d.                    [No.     3699


                                INHOUD.                       my                                         CONTENTS.
     Alle      Proktamasies, Goewer-nents- en Algemene Kennisgewings | Au                                       Proclamations, Government  and General Notices pub-
            wat vir die eerste maus yepubliseer word, 13 in die linker.                                      lished for the first €ime, are indicated by a a in the
         ,  bohoek met 'n ® gemerk.       ‘                                                 left-hand upper corner,
                a.
  +   © Proktamasies  en  Goewermentshennisgewings  in ,, Bulten:                                          For purposes of reference, Proctamations and Government                                                                       *
     gewone  Staatskoerante ‘' gepubliseer, word  vir verwysings:                                         Notices published in ‘' Gazettes Extraordinary "* are Included
     docleindes in die wecklikse inhoudsopgawe Ingesiult.                                              in the weekly !ndex.                      .                                                                   i


           No                                               BLADSY                 No                                                                    paae
                      Proklamasies.                                                                 Frociamations.
     *       178. Herroeping van Froklamasie No. 88                      van 1933:                    *  178.     Repeal of Proclamation No. 88 of 1983: Levy
               Heffing van ’n Spesiale Belasting                     op Sekere              __               of Special Rate on Certain Communities of
                 Naturellegemeenskappe              eee                          eal                 Natives    ...   .                                                    wih
     *       #172.  Proklamering         var    ‘Arbeidsdistrik      Premier myn                71 |    &  179.     Proclamation of          Premier          Mine.       Labour          Distaict         771
     *       180. Verpligte Bydrae tot die Koste van Ongedierte-                             _          %  180. Compulsory Coutributions towards the Cost of
               kerende Heinings, Afdeling Sutherland ... ...                             771               Verminproof “fences, Division of Sutherlend                                              771
     *       181. Proklamering vai. Sekere ‘Trustgrond’ in dic                                         *  181. Proclamation of Certain rust. Farins in :he                                                   a
               Magistraatsdistrik Tsclo as Naturellelokasie                             772               Districé of Tsolo as- Native Locations ... ...                                            772
     %*      182. Verbod op die Invoer van .303 Ammunisie ...                               773 | 9%         182. Prohibition of Importation of .803 Ammunition                                              773
     %       183.  Beperkings       op  die    Verskafing     yan   Vuurwapens                 13     *  183.     Restrict: ‘ons    on     the     Supply        of     Firearms           in   she
    et           in die Unie 0.02.     ee   ce cee nee vee eee                         178                nion ...   .       .                                                   773                  .
     *       «184. Munisipaliteit   Bloemfontein :   », Omsk rewe                                     *  184. Municipality” 0: Bloemfontein:   ‘Prescribed                                                 .
               : Gebied° ' iagteas art
                          artikel 399 @ van Wet No.                                 79           Aven 7 under Section 39 (a) of Act No. 13 of                                              a
       :          13   van          wees                                   77                   928          ee   cee    cee   cee   cee    cee   cee    cee    tee  nee   eee    FTE
,                             .                                                                   Government!             Notices.
                         Goewern entskennisgewings.                                                                                                             «.
                Devarresene VAN pin            Eerste     Minister      8N  VAN                          Devantareat OF wnk  Parte                       Minister            anv     oF                               j
                 PuirELANDSE CAKE:                                                              EXTERNAG AVEAURS ¢                                                                                ;

       %* 1878: a ieee              van    WWaarnemende         Minister van                       %* 1878. Appointment             of -Acting           Minister        of Mines             end                             *
                 deFreee ace “Omewikholing                   minister      van         774                 Acting    Minister         of     Mconomic          Development              ...    774

                DerartemMent         van Finansies:                                                Derartent oF Prnance:
       * 1879.      Oostelike  Plaaslike Spaarsaaniheidskomites:                                 %* 1879. astern Local Thrift Committee: Appointment                                                     _
       .         Aanstelling van Lid ...         ee ae                             774     ,   of Member ...                                                                  aia
        1904.     Suid-Afrikaanse Reserwebank : “Opgawe                                  9974 | * 1904. South African Leserve Bank: Statement ... ...                                                    174

                Derantesent VAN BInNeLaANDSE SAKE:                                                 Derantmest          or [xtexron:
       a 1805.      W3a06)   Verkiesings: Regulasies (B.S.                       no.                 %* 1805. Conduct oan           Fuections:              Regulations                (G.GEK.
                 .   ,                                                                 0. 3696).                                                                          .
       %* 1880.
         °       Aanstelling
                 ’          van   Assistent
                                   ioe Dirgkteur          van  Sensus
                                                       a             775         1880. . A Appointment           of   Assistant           Director           of     Census       sox
                                                                                                                                                      7735              :
                                            Act,   1908" y      rans:         775       %*& 1881.    Precious   and   Base       Metals       Act,       1908,     Transvaal :.                        ‘
       HSS)        eerie          nee       Metals
       * 1883.      Benoeming        van   Assistent- Direkteur ‘van Statis-                                   ‘   Exemption         ... ...                                                9
                 tiek    ...  ce      ee     es  eee        .         ...        976 | %* 1883.          Designation      of     Assistant          Director           of     Statiszi ies       776

     "           Devarresxent van Justisit:                                                     Derantment oF Justice:
       % 1889.      Iferbepaling van  Plaaslike                 Grense,     Magis-                   %* 1889. Redcfinition of Local Limits,                             Magisterial             Dis-              .
                 traatsdistrikte DPolela en Underberg . . ... ...                            776            triets of Polela and Underberg vee see nee                                               776.
     % 1890.       Aanstelling ren Infrekking van Aanstellings van                               __      * 1890. Appointment and Cancellation of Appointinents
        0        “Kommissarisse van Ke... 0...      wees                              776        ;    of Commissioners of Oaths ... ...                                                    776
    _# LSel.        Anastelling, eu Intrekking van Aanstellings van                             778       * 1891. Appointment aid Cancellation of Appointments                                                     .
       aq-         PEGOYTERELS wore see ane wae was ees nee tee nee                           AG             of Justices of the Peace ... 0.      ..                                              778                           /
       *    1897.  Aanstelling van Waarnemende                   Direkteur  van                        -                                                      a               a
                 Gevangenisse 0.00 ccc ce ce                 cee te vee the vee            778       * 1897.     Appointment         of   Acting          Director          of     Prisons       ...    778                           ‘

                DevaRTEMENT          VAN    VouKsWELS¥N:                     ‘                   .    Derarraent      ov Socian            Weerare:
       #1881.      Wuurraad Bathurst             (Port   Alfred)       Aanstelling                    %* 1834.     Bathurst (Port Alfred) Rent                        Board:           Appoint-
                 tan Lid    as                                            778                 ment of Member ... ...                                                     778
       *&    1885-  Wuurraad        XNeweastle :     Aanstellinge      van    bia   .       6 T79      fw    1885.    Newcastle    Rent Board:               Appointment               ‘of ‘Member           779                               ,
       * 1886,      Huurraad        Reddersblirg:.      Aanstelling van          Tede         779       %* 1886. Reddersburg             Rent          Board:           Appointment              of     __
       * 1887.      Muurraad Wes-Rand: Aansstelling van Plaas-                              >             .  Members ... ... ...  vette tee nee gee gee ees                                             a9
                 vervangende tid .     :      oe                               Fg |      1887.. West. Raud Rens Board : ‘Appointment, of Alier-
       * ISO.      Hourraad  Port Fiisabeths  “Aanstelling van                                    .     _ nate Member Seb    e ee re nee ae eee                                                FD                          :
                 Plansvervanvende Lid ...                                        779     4 * 1894. Port Elizabeth Rent Board : Appointment of                                                               .            é
                       =                                                           Alternate Member 0 0.0 0.     ee ee                                                 TTD                     .
  D             DerarnteMEN?T         VAN    LaNxog:                                              Department      og     iLanvs:
     %* 1872.       Verkoop van Persecl No. 119, Afdeling Craduck                               779.    |.   1872. Sale of Lot 11% ‘Division of Cradock .... 0...                                               779                             ;
     %* 1882.       Verkoop van Perseel No. 68, Mooibank-neder-                                        * 1882. ‘Sale of Piot No. 63, Mooibank Settlement,                                                                           <
    :     -       setting, Distrik Potchefstroom    we                                780            District of “Pétchefstroom tie tetas cee eee nee                                            780

                    B.S:= Buitengewone            Stuutskoerant                                      G.G.E. = Government: Gazette                       Extraordinary.                                       s
                                  >                                                                                                     :                                           3                    <                                                                                                                                                                  y
                                                                                                                                                                                        j

Page 2
Download full gazette PDF