A Laws.Africa project
24 October 1946

South Africa Government Gazette dated 1946-10-24 number 3718

Partners

Download PDF (100.4 MB)
Page 1
                                                         ' $50    Cu i  tC
                              eed    the   epi    LOVERS                                                 —_—-               ‘
                                                                                                tw     o-N

                                         FNDUSTRIAL FMPLOYERS' ASSOCIATION,                                            26 Go 1656
                                                   (NATAL         Caer                             Dat

               EXTRAORDINARY                                                                  BUITENGEWONE                           ©           “
                                                                                          1     ansa..

                                          THE        UNION         “OF     SOUTH           AFRICA

  'B@overnment                                                                          Bo                      ctr)
                                  Staatskocrant
                                         VAN       DIE       UNIE       VAN       SUID-AFRIKA
        [Registerea        at    the   Generai, Post. Office      as  a  Newspaper.)                  {Geregistree:       by    die   Hoolposkantoor       as    n  Nuusbiad.)}  Vou.
            ag
          CXLVIL]               PRICE
                               ew    6d.       PRETORIA,
                                                            2424 OKTOBER
                                                               OCTOBER         1346.                  PRYS        6d.              [No.
                                                                                                                               on8718
                  x  All    Proctamations,eGovernment                      and ~General       Notices     pub-    Alle Proklamasies,          Goewerments-            en “Aigemene        Ker. nisyewings,
       lished       for  the    first   time,     ure   indicated     by  a  *&  in  the        wat   vir     die    eerste        maal     gepubliseer       word.    is    in  die
       lefi-hand         upper      corner.                                        linkerbohoek          met    'n    *&  qemerk


          PROCLAMATIONS     '                                                                     PROKLAMASIES
  By His Excettency tne Ricur Honouran.e GmDEON                                             Van Sy Exsennensin pie Hoocepers Giprox Braxp
  Braxp van “vt, 1 Memprr or His Masesry’s Most                                             van Zyi, Lip vay pre Mees Evrvorte Grnzme Raap
  Honrovursasre Privy Councit, Governor-GRNERAL OF                                           van Sy Masesrerr, GotWERNEUR-GENERAAL VAN DIE
                 _ THe Usion           or Sourn        AFRIca.                           Gxt van Scrp-APRrika.   ‘
               .


     No. 205, 1946.]                                                        * No. 205, 1946.}
  REGULATIONS RELATING TO CONTROL OF                                                  REGULASIES  MET BETREKKING  TOP BE.
  FOODSTUFES AND CERTAIN OTHER COMMO-                                                  HEER OOR VOEDINGSTOWWE   EN SEKERE
         DITIES.                                                             ANDER THANDELSWARK.

                                                                      Kragtens die bevovgdheid my terleen >y artikel
     Under          the powers         vested      in me     by    section     one  bis    een bis van die Wet op Oorlogsmaatreéls, 2940 (Wet
  of the War Measures Act, 1940 (Act No. 13 of 1940),                                          No. 13 van 1940), soos ingevoege deur artikel ceca van
  as inserted by section                       one of the War Measures                      die Oorlogsmaatreéls-W ysigingswet, 1940 (Wet No.
  (Amendment) ‘Act, 1940                       (Act No. 32 of 1940), I do                     32 van 1940), vaardig ek hierby die regulasies uit wat
  hereby make the’ regitlations set out in the Annexure                                         in die aahhapgsel -van hierdie Proklamasic uiteen-
  to this Proclamation.                                                         gesit is.
   This proclamation shall be called War                                 Measure     No.      Hierdie        Proklamasie              heet   Oorlogsmaatreél             No. 55
  55 of 1946.        .                                                      van 1946.
          Gop Save tre Kina.                                                  ;           Gon Benorpe pie Konine.
Totes    under my Hand and the Great Seal of the                                              Gegee    onder my Hand en die Grootseél                                  van    die
 Union ot Seuth Afriea at Pretoria- this: Fourteenth                                          Unie van Suid-Afrika te Pretoria op hede die Veer-
 day of Outobet One thousand Nine huudred and                                              tiende dag van Oktober Neventienhonderd Ses-en-                                           ©
 Forty-six”                                                               veértig.
                                                                                                G. BRAND          VAN ZYL,
                                G. BRAND VAN ZYL,                                                                     Goewerneur-p-reneraal,
                                              Governor-General.
                                                                                                                                         aA                                                                                  Op     las van Sy Eksellensie die
                 By Command of His Excellency the                                                 Goewerneur-generaal-in-rade.
                    Governor-General-in-Council.                                                                        JAN. WH. HOFMEYR.
        v                  .               JAN   H. HOFMEYR.

                              ANNEXURE.                                  J. Tensy dit met die samehang in stryd 3s, beteken
                                                                     in
                                                                     hierdie regulasies :—        .
                                                                      yas “n besigheid handel“, met betrekking tot
     1.       In.    these    regulations,            unless     inconsistent        with  |  ’n voedingstof, elke-aankoop en elke handeling
  the context-—                                                            verrig in “verband  met die vervaardiging of ver-
          ce
               dealing in the course of trade ’ , in relation to                            / werking  van ‘daardie  voedingstof “deur  enige
     any foodstuff, includes every purchase and every                                        persoon, of ’n agent van enige persocn, indien
     act performed in the mauufacture or processing of                                       daardie persoon, ‘die aldus aangekoupte   vervaar-
     that         foodstuff by          any    person      or an agent          of any         digde    of     verwerkte              voedingstot “ot         enige       hoeveel-
  . person,-if the foodstuff so purchased, manufactured                                         heid daarvan teen enige vergoeding heegenaamd -
   or processed, or any quantity thereof, is or is inten--                                      * van die hand sit of voornemens is om dit aldus
     ded to be disposed of hy that person for any consid-                                       van die hand te sit, hetsy in die vorm waarin dit
     eration whatsoever, whether in the form in which                                           aangekoop          of    vervaardig           of   verwerk       is,   of in’ ‘n
     it was purchased or into which it was manufactured                                          ander    vorm,        of deur          daardie     persoon       gebruik         word
     or processed, or in any other form, or is or is inten-                                        -of   bestem      is   om    webruik         te  word      by  die   vervaar-
     ded to be used in the manufacture or processing of                                          diging     of verwerking                van     ‘n voedingstef           of    han-
     any foodstuff or commodity disposed of or intended                                          delsartikel         wat       deur       daardie     persoon         tren     enige
     to be disposed of by that person for any considera-                                         vergoeding           hoegenaamd             van   die    band      gesit      word
     tion         whatsoever;                                                   of bestem is om aldus van die hand gest; te word;
                                                                         ». Direktenr ’’, die ingevolge reeulasie 2 aange-
      ‘* Director ’? means the Director of I*ood Supplies
                        2
                                                                       stelde Direkieur                 van     Voedselvoorrade             en , Distri-
     and Distribution appointed under regulation 2;                                            bustie;                                   .
                                                                                -
          ~ A—8119 *

Page 2
Download full gazette PDF