A Laws.Africa project
1 December 1972

South Africa Government Gazette dated 1972-12-01 number 3717

Partners

Download PDF (127.0 MB)
Page 1
                                                               Cr GB(~y
                                                                 5 .
                       REPUBLIC OF SO U T H AFRICA

                    VERNMENT GAZETTE
                     STAATSKOERANT
                   VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA

                             PRICE 10c PRYS
   Registered at the Post Office as a Newspaper   O V E R SEA S  15c  O ORSEE      As ’« Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer
                             P O S T F R E E — POSV RY VOL. 90]                     PRETORIA ^ DECEMBER i QTO                           [No. 3717
                          PRETORIA, j DESEMBER 1972


          PROCLAMATIONS                                 PROKLAMASIES
     by the State President of the Republic of                 van die Staatspresident van die Republiek van
            South Africa                                 Suid-Afrika
No. 302, 1972                                No. 302, 1972
DATE OF COMMENCEMENT OF THE POLICE                      DATUM VAN INWERKINGTREDING VAN DIE
 AMENDMENT ACT, 1972 (ACT 94 OF 1972)                    WYSIGINGSWET OP POLISIE, 1972 (WET 94 VAN
                                       1972)
 In terms of section 9 of the Police Amendment Act,              Kragtens artikel 9 van die Wysigingswet op Polisie,
1972 (Act 94 of 1972), I hereby declare that sections 1,           1972 (Wet 94 van 1972), verklaar ek hierby dat artikels 1,
5 (b), 6 and 7, and a portion of section 8 of the said Act,         5 (b), 6 en 7 en ’n deel van artikel 8 van genoemde Wet,
in so far as such portion relates to the insertion of section        vir sover sodanige deel die invoeging van artikel 34D
34D in the Principal Act, shall come into operation on            in die Hoofwet aanbetref, op 1 Januarie 1973 in werking
1 January 1973.                               tree.
 Given under my Hand and Seal of the Republic of                Gegee onder my Hand en die Seel van die Republiek
South Africa at Pretoria this Seventh day of November,            van Suid-Afrika te Pretoria, op hede die Sewende dag
One thousand Nine hundred and Seventy-two.                  van November Eenduisend Negehonderd Twee-en-
                                       sewentig.
J. J. FOUCHE, State President.
                                       J. J. FOUCHE, Staatspresident.
By Order of the State President-in-Council:                 Op las van die Staatspresident-in-rade;
B. J. VORSTER.                                B. J. VORSTER.

No. 303, 1972                                No. 303, 1972
ADMINISTRATION OF THE PROVISIONS OF THE                   UITVOERING VAN DIE BEPALINGS VAN DIE
CHILDREN’S ACT, 1960 (ACT 33 OF 1960), AS                  KINDERWET, 1960 (WET 33 VAN 1960), SOOS
AMENDED                                   GEWYSIG
 Under the powers vested in me by section 93 of the              Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 93
Children’s Act, 1960 (Act 33 of 1960), as amended, I             van die Kinderwet, 1960 (Wet 33 van 1960), soos gewysig
hereby assign the Administration of the provisions of the          dra ek hierby die uitvoering van die bepalings van
said Act to the Minister of Social Welfare and Pensions,           genoemde Wet op aan die Minister van Volkswelsyn en
except that I assign the administration of—                 Pensioene, behalwe dat ek die uitvoering van—
   (a) the said provisions, with the exception of the              (a) genoemde bepalings, met uitsondering van die
  provisions of Chapter VII thereof, to the Minister of the          bepalings van Hoofstuk VII daarvan, aan die Minister
 Interior in so far as they relate to Chinese, with the            van Binnelandse Sake opdra vir sover dit betrekking
 exception of Chinese in schools of industries and reform           het op Sjinese, met uitsondering van Sjinese in nywer-
  schools;                                  heid- en verbeteringskole;
   (b) th e said provisio n s to th e M in iste r of C o lo u red        (b) gen o em d e b ep alin g s aan die M in iste r van K leu r-
 Relations and Rehoboth Affairs in so far as they               lingbetrekkinge en Rehoboth-aangeleenthede opdra vir
 relate to—                                  sover hulle betrekking het op—
   (i) Coloured persons; and                          (i) Kleurlinge; en
   (ii) Asians in schools of industries and reform schools           (ii) Asiers in nywerheid- en verbeteringskole met
 with the exception of Indians in schools of industries;           uitsondering van Indiers in nywerheidskole;
 1—6768                                                                1— 3717

Page 2
Download full gazette PDF