A Laws.Africa project
31 March 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-03-31 number 11247

Partners

Download PDF (2.7 MB)
Page 1
                    REPUBLiEK                  REPUBLIC
                      VAN                     OF
                   SU ID -A FRIKA              S O U T H AFRICA
                                                         gâ– C     *            Staatskoerant
           Government Gazette 608?1      Verkoopprys • Selling price
                            (AVB uitgesluit/GST excluded)
                              Plaaslik 50c    Local
  As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer   Buiteiands 70c Other countries   Registered at the post office as a Newspaper
                               Posvry • Post free                                   MAART
  Vol. 273                   PRETORIA, 31
                                   MARCH
                                      1988                   No. 11247

   GOEWERMENTSKENNISGEWING                              GOVERNMENT NOTICE

     SUID-AFRIKAANSE POLISIE                            SOUTH AFRICAN POLICE
No. 700                       31 Maart 1988    No. 700                      31 March 1988
BEVELE KRAGTENS DIE REGULASIES UITGEVAAR-
DIG KRAGTENS DIE WET OP OPENBARE VEILIG-                ORDERS UNDER THE REGULATIONS MADE UNDER
HEID, 1953                                     THE PUBLIC SAFETY ACT, 1953
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by regulasie 7( 1)         Under the powers vested in me by regulation 7 (1) of the
van die regulasies kragtens die Wet op Openbare Veilig-         regulations published under the Public Safety Act, 1953
heid, 1953 (Wet 3 van 1953), afgekondig by Proklamasie         (Act 3 of 1953), by Proclamation R. 96 of 11 June 1987, as
R. 96 van 11 Junie 1987, soos gewysig by Proklamasie          amended by Proclamation R. 106 of 26 June 1987 and
R. 106 van 26 Junie 1987 en Proklamasie R. 23 van            Proclamation R. 23 of 24 February 1988, I, Johannes
24 Februarie 1988, reik ek, Johannes Hendrik Steyn,           Hendrik Steyn, Divisional Commissioner of the South
Afdelingskommissaris van die Suid-Afrikaanse Polisie vir        African Police for the South Western Districts Division,
die Afdeling Suidwestelike Distrikte, hierby die bevele in       hereby issue the orders set out in the Schedule.
die Bylae uiteengesit uit.                       J. H. STEYN,
J. H. STEYN,                              Divisional Commissioner: South Western Districts.
Afdelingskommissaris: Suidwestelike Distrikte.
                                                 SCHEDULE
              BYLAE
                                    Definitions
Woordomskrywing
                                  1.   In this Schedule, unless the context otherwise
  1.   In hierdie Bylae, tensy uit die samehang anders blyk,
                                indicates, any word or expression to which a meaning has
het ’n woord of uitdrukking waaraan in die Veiligheidsregu-
                                been assigned in the Security Regulations has a correspond­
lasies ’n betekenis geheg is ’n ooreenstemmende betekenis,
en beteken—                           ing meaning, and—
  “ aangewese gebied” die landdrosdistrikte van Steytler-     “ ceremonial gathering” , in relation to the burial of
   ville en George;                        Andile Anthony KOBE, means any gathering asso­
                                   ciated with such a burial, including any memorial ser­
  “ Afdelingskommissaris” die Afdelingskommissaris van        vice, commemorative service or any other service held
   die Suid-Afrikaanse Polisie in die Afdeling Suidweste­     in connection with such a burial, and also a funeral
   like Distrikte;                         procession;
  “ begrafnis” ’n byeenkoms wat gehou word by die graf      “ designated area” means the Magisterial Districts of
   van Andile Anthony KOBE;                    Steytlerville and George;
  “ die Veiligheidsregulasies” die regulasies afgekondig by
   Proklamasie R. 96 van 11 Junie 1987, soos gewysig by     “ Divisional Commissioner” means the Divisional Com­
                                   missioner of the South African Police for the South
   Proklamasie R. 106 van 26 Junie 1987 en Proklamasie
   R. 23 van 24 Februarie 1988;                  Western Districts Division;
  “ seremoniele byeenkoms” , met betrekking tot die ter-     “ funeral” means  a gathering held at the grave of Andile
   aardebestelling van Andile Anthony KOBE, enige         Anthony KOBE;
   byeenkoms wat met so ’n teraardebestelling gepaard      “ the Security Regulations” means the regulations
   gaan, met inbegrip van ’n roudiens, gedenkdiens of       published by Proclamation R. 96 of 11 June 1987, as
   ander diens wat gehou word in verbana met so ’n ter­      amended by Proclamation R. 106 of 26 June 1987 and
   aardebestelling, en ook ’n begrafnisstoet.           Proclamation R. 23 of 24 February 1988.
 805— A                                                            11247— 1

Page 2
Download full gazette PDF