A Laws.Africa project
8 April 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-04-08 number 11233

Partners

Download PDF (10.1 MB)
Page 1
                                                    £  ■  *
          STAATSKOERANT
         VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIK
              REPUBLIC OF SOUTH AFRICA


    GOVERNMENT GAZETTE
    A s ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer         Registered at the Post Office as a Newspaper                        Verkoopprys • Selling price
                       (AVB uitgesluit/GST excluded)
                          Plaaslik 50c Local
                       Buitelands 70c Other countries
                           Posvry • Post free
                      KAAPSTAD, 8 APRIL 1988
V ol. 274                                                  No. 11233
                      CAPE TOWN, 8 APRIL 1988   KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT                      STATE PRESIDENT’S OFFICE


No. 670.                   8 April 1988   No. 670.                      8 April 1988
 Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy     It is hereby notified that the State President has
goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat      assented to the following Act which is hereby published
hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—       for general information:—

No. 33 van 1988: Wysigingswet op Technikons (Nasio-      No. 33 of 1988: Technikons   (National Education)
         nale Opvoeding) (Volksraad), 1988.              Amendment Act (House of As­
                                        sembly), 1988.

Page 2
Download full gazette PDF