A Laws.Africa project
8 April 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-04-08 number 11234

Partners

Download PDF (5.1 MB)
Page 1
                                                    C ^c, zG
                                                                 IF.S
             STAATSKOERANT
                                                                 *
                                                                 4
           VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA
                REPUBLIC OF SOUTH AFRICA      GOVERNMENT GAZETTE
      As ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer         Registered at the Post Office as a Newspaper                         Verkoopprys • Selling price
                         (AVB uitgesluit/GST excluded)
                            Plaaslik 50c Local
                         Buitelands 70c Other countries
                            Posvry • Post free
                       KAAPSTAD, 8 APRIL 1988
V ol.  274                                                 No. 11234
                       CAPE TOWN, 8 APRIL 1988    KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT                      STATE PRESIDEN T’S OFFICENo. 671.                    8 April 1988  No. 671.                     8 April 1988
 Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy       It is hereby notified that the State President has
goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat        assented to the following Act which is hereby published
hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—         for general information:—

No. 35 van 1988: Wysigingswet op die Ontwikkeling van      No. 35 of 1988: Church Square, Pretoria, Development
         Kerkplein, Pretoria (Volksraad),                Amendment Act (House of As­
         1988.                              sembly), 1988.

Page 2
Download full gazette PDF