A Laws.Africa project
8 April 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-04-08 number 11235

Partners

Download PDF (6.7 MB)
Page 1
                                                    & C £ Gr-
                                                     4  .            STAATSKOERANT
          VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA
                REPUBLIC OF SOUTH AFRICA


     GOVERNMENT GAZETTE
     A s ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer         Registered at the Post Office as a Newspaper                         Verkoopprys • Selling price
                         (AVB uitgesluit/GST excluded)
                            Plaaslik 50c Local
                         Buitelands 70c Other countries
                            Posvry • Post free
                        KAAPSTAD, 8 APRIL 1988
V o l.  274                                                 NO. 11235
                       CAPE TOWN, 8 APRIL 1988     KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT                     STATE PRESIDENT’S OFFICENo. 672.                    8 April 1988   No. 672.                     8 April 1988
 Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy       It is hereby notified that the State President has
goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat        assented to the following Act which is hereby published
hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—         for general information:—

No. 36 van 1988: Wysigingswet op Wyn en Spiritus,        No. 36 of 1988: Wine and Spirit Amendment Act, 1988.
         1988.

Page 2
Download full gazette PDF