A Laws.Africa project
8 April 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-04-08 number 11236

Partners

Download PDF (6.0 MB)
Page 1
                                                        «<£■
                                                     i . ■STST-'l
           STAATSKOERANT
         VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA
              REPUBLIC OF SOUTH AFRICA    GOVERNMENT GAZETTE
    A s ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer         Registered at the Post Office as a Newspaper                        Verkoopprys • Selling price
                       (AVB uitgesluit/GST excluded)
                          Plaaslik 50c Local
                       Buitelands 70c Other countries
                           Posvry • Post free
                      KAAPSTAD, 8 APRIL 1988
V ol. 274                                                 No. 11236
                      CAPE TOWN, 8 APRIL 1988   KANTOOR VAN D IE STAATSPRESIDENT                     STATE PRESIDEN T’S OFFICENo. 673.                   8 April 1988   No. 673.                     8 April 1988

 Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy     It is hereby notified that the State President has
goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat      assented to the following Act which is hereby published
hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—       for general information:—

No. 37 van 1988: Waterwysigingswet, 1988.           No. 37 of 1988: W ater Amendment Act, 1988.

Page 2
Download full gazette PDF