A Laws.Africa project
8 April 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-04-08 number 11237

Partners

Download PDF (2.3 MB)
Page 1
                                                   G<s.   % Gt
           STAATSKOERANT
         VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA
              REPUBLIC OF SOUTH AFRICA


   GOVERNMENT GAZETTE
    A s ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer         Registered at the Post Office as a Newspaper                        Verkoopprys • Selling price
                       (AVB uitgesluit/GST excluded)
                          Plaaslik 50c Local
                       Buitelands 70c Other countries
                           Posvry • Post free
                      KAAPSTAD, 8 APRIL 1988
VOL. 274                                                  NO. 11237
                      CAPE TOWN, 8 APRIL 1988   KANTOOR VAN D IE STAATSPRESIDENT                     STATE PRESIDENT’S OFFICE


No. 674.                   8 April 1988   No. 674.                     8 April 1988

 Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy      It is hereby notified that the State President has
goedkeuring geheg het aan die onderstaande Wet wat       assented to the following Act which is hereby published
hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—        for general information:—

No. 38 van 1988: Kooperasiewysigingswet, 1988.         No. 38 of 1988: Co-operatives Amendment Act, 1988.

Page 2
Download full gazette PDF