A Laws.Africa project
8 April 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-04-08 number 11238

Partners

Download PDF (2.2 MB)
Page 1
                                                        &G
           STAATSKOERANT
         VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA
              REPUBLIC OF SOUTH AFRICA


    GOVERNMENT GAZETTE
    A s ’n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer         Registered at the Post Office as a Newspaper                        Verkoopprys • Selling price
                       (AVB uitgesluit/GST excluded)
                          Plaaslik 50c Local
                       Buitelands 70c Other countries
                           Posvry • Post free
                      KAAPSTAD, 8 APRIL 1988
VOL. 274                                                 NO. 11238
                      CAPE TOWN, 8 APRIL 1988   KANTOOR VAN DIE STAATSPRESIDENT                      STATE PRESIDEN T’S OFFICE


No. 675.                   8 April 1988   No. 675.                     8 April 1988

 Hierby word bekend gemaak dat die Staatspresident sy      It is hereby notified that the State President has
goedkeuring geheg het aan die onderstaande W et wat      assented to the following Act which is hereby published
hierby ter algemene inligting gepubliseer word:—        for general information:—

No. 39 van 1988: Wysigingswet op Dobbelary, 1988.       No. 39 of 1988: Gambling Amendment Act, 1988.

Page 2
Download full gazette PDF