A Laws.Africa project
8 April 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-04-08 number 11240

Partners

Download PDF (147.2 MB)
Page 1
                     R E P U B LIE K              R E P U B LIC
                       VAN                    OF
                    S U ID -A F R IK A           S O U T H A F R IC A
            Staatskoerant
           Government Gazette
                            Verkoopprys • Selling price
                           (AVB uitgesluit/GST excluded)
                             Plaaslik 50c    Local
  4 / 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer   Buitelands 70c Other countries   Registered at the post office as a Newspaper
                               Posvry • Post free  Vol. 274                     PRETORIA, 8 APRIL 1988                       No. 11240

        PR O K LA M ASIE                            PR O C LA M A TIO N
               van die                                 by the
  Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika             State President of the Republic of South Africa
No. 62,1988                              No. 62,1988
  WET OP DEELTITELS, 1986 (WET 95 VAN 1986)              SECTIONAL TITLES ACT, 1986 (ACT 95 OF 1986)
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 61 van         By virtue of the powers vested in me by section 61 of the
die Wet op Deeltitels, 1986, bepaal ek 1 Junie 1988 as die       Sectional Titles Act, 1986,1 fix 1 June 1988 as the date on
datum waarop genoemde Wet in werking tree.               which the said Act shall come into operation.
  Gegee onder my Hand en die Seel van die Republiek van         Given under my Hand and the Seal of the Republic of
Suid-Afrika te Kaapstad, op hede die Vier-en-twintigste dag      South Africa at Cape Town on this Twenty-fourth day of
van Maart Eenduisend Negehonderd Agt-en-tagtig.            March, One thousand Nine hundred and Eighty-eight.
P. W. BOTHA,                              P. W. BOTHA,
Staatspresident.                            State President.
Op las van die Staatspresident-in-Kabinet:               By Order of the State President-in-Cabinet:
P. T. C. DU PLESSIS,                          P. T. C. DU PLESSIS,
Minister van die Kabinet.                       Minister of the Cabinet .  GOEWERMENTSKENNISGEWINGS                              GOVERNMENT NOTICES

     ADMINISTRASIE: RAAD VAN                        ADMINISTRATION: HOUSE OF
       AFGEVAARDIGES                              DELEGATES
  DEPARTEMENT VAN PLAASLIKE BESTUUR,                    DEPARTMENT OF LOCAL GOVERNMENT,
     BEHUISING EN LANDBOU                         HOUSING AND AGRICULTURE
No. 682                       8 April 1988   No. 682                       8 April 1988
WET OP BEHUISINGSONTWIKKELING (RAAD VAN                   HOUSING DEVELOPMENT ACT (HOUSE OF
  A F G E V A A R D 1 G D E S ), 1987 ( W E T 4 V A N 1987)           D E L E G A T E S ), 1987 (A C T 4 O F 1987)

 SAMESTELLING VAN DIE RAAD OP BEHUISINGS­               CONSTITUTION OF THE HOUSING DEVELOPMENT
          ONTWIKKELING                                 BOARD
  Soos bepaal in artikel 3 (4) van die Wet op Behuisings-        In terms of section 3 (4) of the Housing Development Act
ontwikkeling (Raad van Afgevaardigdes), 1987 (Wet 4 van        (House of Delegates), 1987 (Act 4 of 1987), notice is
1987), word vir algemene inligting bekendgemaak dat die        hereby given for general information that the Minister of
Minister van Behuising, Raad van Afgevaardigdes, krag­         Housing, House of Delegates, by virtue of the powers
tens die bevoegdheid aan horn verleen ingevolge artikels 3       vested in him under sections 3 (1), 3 (2) and 4 (1) of the said
 782— 1                                                           11240— 1

Page 2
Download full gazette PDF