A Laws.Africa project
8 April 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-04-08 number 11242

Partners

Download PDF (17.2 MB)
Page 1
                                                             (3. g . r (3              Staatskoerant
             Government Gazette
                              Verkoopprys • Selling price
                              (AVB uitgesluit/GST excluded)
                                Plaaslik 50c   Local
   As 'n Nuusblad by die Poskantoor Ceregistreer    Buitelands 70c Other countries     Registered at the post office as a Newspaper
                                 Posvry • Post free   Vol. 274                     PRETORIA, 8 APRIL 1988                          No. 11242

               ALGEMENE KENNISGEWINGS • GENERAL NOTICES
       (M AATSKAPPYE/BESLOTE KORPORASIES) • (COMPANIES/CLOSE CORPORATIONS)

                      MAATSKAPPYE • COMPANIES
                       KENNISGEWING 226 VAN 1988
                  DEPARTEM ENT VAN HANDEL EN NYWERHEID
         KENNISGEWINGS INGEVOLGE DIE MAATSKAPPYWET, 1973 (WET 61 VAN 1973)
   Die volgende kennisgewings in verband met inly wing en registrasie van maatskappye, omskeppings van maatskap-
 ye, registrasie van naamsveranderinge, vertaalde en verkorte vorme van name, defensiewe name, verminderings van
Eapitaal en ontbindings word vir algemene inligting bekendgemaak.
   Geen waarborg ten opsigte van die juistheid van die besonderhede verstrek, word gegee nie en geen verantwoordelik-
heid vir foute en weglatings o f die gevolge daarvan word aanvaar nie.
J. F. JANSE VAN RENSBURG,
Registrateur van Maatskappye.

                          NOTICE 226 OF 1988
                   DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY
            NOTICES IN TERMS OF THE COMPANIES ACT, 1973 (ACT 61 OF 1973)
   The following notices relating to incorporation and registration o f companies, conversions o f companies, registration
o f changes o f name, translated and shortened forms o f names, defensive names, reductions of capital and dissolutions are
published for general information.
   No guarantee is given in respect of the accuracy o f the particulars furnished and no responsibility is accepted for errors
and omissions or the consequences thereof.
J. F. JANSE VAN RENSBURG,
Registrar o f Companies.
                INLYWING VAN MAATSKAPPYE/INCORPORATION OF COMPANIES
  Nuwe maatskappye en omskeppings van beshte korporasies in maatskappye/New companies and conversions from close corporations into
                                  companies
(Nommer, noam, adres, *hoofdoelstelling, aandelekapitaal en vorige beslote korporasie-naam en nommerINumber, name, address, *main object, share
                      capital and previous close corporation name and number)
* Besigheid: Kodes/Business: Codes
 1:  Landbou, jag, bosbou en vissery/Agriculture, bunting, forestry and fishing.
 2:  Mynwese en steengroefwerk/Mining and quarrying.
 3:  Fabriekswese/Manufacturing.
 4:  Elektrisiteit, gas en water/Electricity, gas and water.
 5:  Konstruksie/Constniction.
 6:  Groot- en kleinhandel en verversings- en akkommodasiedienste/Wholesale and retail trade and catering and accommodation services.
 7:  Vervoer, opberging en kommunikasie/Transpdrt, storage and communication.
 8:  Finansiering, versekering, vaste eiendom en besigheidsdienste/Financing, insurance, real estate and business services.
 9:  Gemeenskaps-, maatskaplike en persoonlike dienste/Community, social and personal services.
10:  Bedrywighede nie voldoende omskryf nie/Activities not adequately defined.

 784— A                                                                 11242— 1

Page 2
Download full gazette PDF