A Laws.Africa project
8 April 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-04-08 number 11243

Partners

Download PDF (56.4 MB)
Page 1
                      REPUBLIEK                   REPUBLIC
                       VAN                      OF
                     SUID-AFRIKA                 SOUTH AFRICA
             Staatskoerant
            Government Gazette
                              Verkoopprys • Selling price
                              (AVB uitgesluit/GST excluded)
                               Plaaslik  50c   Local
  As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer     Buitelands 70c Other countries      Registered at the post office as a Newspaper
                                 Posvry • Post free
  Vol. 274                       PRETORIA, 8 APRIL 1988                           No. 11243

              AANSOEKE OM OPENBARE PADVERVOERPERMITTE
   Die onderstaande aansoeke om openbare padvervoerpermitte, met aanduiding van (1) verwysingsnommer en die plek
waar die aansoeker sy besigheid wil bedryf, (2) naam van aansoeker en die aard van die aansoek, (3) die aantal en tipe
voertuie, (4) die aard van die voorgenome padvervoer, en (5) plekke waartussen en roetes waaroor of gebied waarin die
voorgestelde vervoer sal plaasvind, word kragtens die bepalings van artikel 14 (1) van die Wet op Padvervoer, 1977 (Wet
74 van 1977), gepubliseer.
   Ingevolge regulasie 4 van die Padvervoerregulasies, 1977, moet skriftelike vertoe ter ondersteuning of bestryding van
hierdie aansoeke in viervoud binne 21 (een-en-twintig) dae vanaf die datum van hierdie publikasie aan die aangeduide
adres gerig word.

              APPLICATIONS FOR PUBLIC ROAD CARRIER PERMITS
   The undermentioned applications for public road carrier permits indicating (1) reference number and place where the
applicant intends to conduct his business, (2) name of applicant and the nature of the application, (3) number and type of
vehicles, (4) nature of the proposed road transportation, and (5) points between and routes over or area within which the
proposed conveyance is to be effected, are published in terms of section 14 (1) of the Road Transportation Act, 1977 (Act
74 o f 1977).
   Written representations, supporting or opposing these applications must be submitted in terms of regulation 4 of the
Road Transportation Regulations, 1977, in quadruplicate, to address indicated, within 21 (twenty-one) days from the date
of this publication.
                                JOHANNESBURG
  Adres waarbeen vertoe gerig moet word: Die Sekretaris, Plaaslike Padvervoerraad, Privaatsak X12, Johannesburg, 2000.
  Address to which representations must be submitted: The Secretary, Local Road Transportation Board, Private Bag X12, Johannesburg,
2000.
   Aile tydtafels en tarieflyste ter insae by Plaaslike Raad se kantore.
   All time-tables and tariff lists for inspection at Local Board’s office.
   OP1462—OSHOEK BORDER POST/BORDER GATE BORDER POST. (2)Geoff s Transportation Services CC, Denver/New application. (3)
6 Semi-trailers (22 809/29 140kgs) (Vehicle registered as Geoffrey Robert Hicks). (4) Goods all classes. (5) From points within a radius of Three hundred
Idlometres from Jeppe street Post Office, Johannesburg to Oshoek Border Post and Border Gate Border Post on route to Mocambique.
   OP1549—MIDRAND. (2) Truckafrica. (Pty) Ltd, Midrand/Amendment (Replacement of vehicles OP379644 and OP379646). (3) 2 Semi-trailers
(35 000kg each). (4) Replacement of vehicles. (5) to obtain the same authority as held by vehicles to be replaced.
   OP1550— MIDRAND. (2) Truckafrica (Pty) Ltd, Midrand/Amendment (Replacement of vehicles OP374761 and OP374767). (3) 2 Trailers (30
895/31 020kgs). (4) Replacement of vehicles. (5) to obtain the same authority as held by vehicles to be replaced.
   OP1551 A4470— GERM1STON. (2) Econoloads (Pty) Ltd, Germiston/Amendment (Increasing of carrying capacity). (3) 1 Semi-trailer (30
940kg). (4) Goods. (5) as per existing approved authority with increasing of carrying capacity from 10 940 to 30 940 kilograms. (Annexure of existing
authority are for perusal at the office of the Local Road Transportation Board, 14th Floor, Nedbank East City Building, 120 End Street, Doomfontein,
Johannesburg)
   OP1552—JOHANNESBURG. (2) Unitrans Thorntons (Pty) Ltd, Johannesburg/Amendment of name. (3) 6 Goods vehicles (11 100/14 620kgs); 45
Trailers (23 990/30 130kgs); 83 Semi trailers (16 380/34 188kgs); 29 Tankers (6 920/27 OOOkgs). (4) Amendment of name from Unitrans Thorntons (Pty)
Ltd to Unitrans Bulk (Pty) Ltd. (5) to obtain the same authority as held by Unitrans Thorntons (Pty) Ltd.
   OP1553— REPUBLIC OF SOUTH AFRICA/REPUBLIC OF VENDA BORDER. (2) S.M. Malisha, Vosloorus/New application. (3) 1 Bus (14
persons). (4) Black persons and their personal effects. (5) Forward Route: Between Vosloorus, Boksburg and the border of the Republic of South Africa
and the Republic of Vende en route to Sibasa via M C Botha Drive, Barry Marais Road, Van Dyk Road, Commissioner Street (Boksburg), Main Reef
 Road, Cason Road, Rietfontein Road, R21 and N1 Roads until Louis Trichardt then via R524 to the border of the Republic of South Africa and the
 Republic of Venda. Return via the same route in the opposite direction. Subject to the restriction that no intermediate passengers be conveyed. TARIFF:
 R30,00 single; R60,00 return. TIMETABLE: As and when required.

  786— A                                                                11243— 1

Page 2
Download full gazette PDF