A Laws.Africa project
8 April 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-04-08 number 11250

Partners

Download PDF (1.3 MB)
Page 1
                                               C '" x  Q £ (7
                                                 £* s     ‘7
         Staatskoerant
       Government Gazette
  As 'n Nuusblad by die Poskantoor Geregistreer         Registered at the Post Office as a Newspaper
                       Verkoopprys • Selling price
                      (AVB uitgesluit/GST excluded)
                        Plaaslik 50c Local
                      Buitelands 70c Other countries
                         Posvry • Post free


 Vol. 274                 PRETORIA, 8 APRIL 1988                   No. 11250

        P R O K L A M A S IE                     P R O C L A M A T IO N
             van die                             by the
  Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika        State President of the Republic of South Africa
No. 66,1988                          No. 66,1988
VERKLARING VAN OORSTROMINGS IN DIE              DECLARATION OF THE FLOODS IN THE TOWN
DORPSGEBIED VAN LADYSMITH IN NATAL, TOT            AREA OF LADYSMITH IN NATAL TO BE A
’N RAMP                            DISASTER
  Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 26 van     Under the powers vested in me by section 26 of the Fund­
die Wet op Fondsinsameling, 1978 (Wet 107 van 1978),     raising Act, 1978 (Act 107 of 1978), I hereby declare the
verklaar ek hierby die oorstromings wat die dorpsgebied    floods which hit the town area of Ladysmith on 21 February
van Ladysmith op 21 Februarie 1988 getref het vir die doel-  1988 to be a disaster for the purposes of the said Act.
eindes van genoemde Wet tot ’n ramp.
                                 Given under my Hand and the Seal of the Republic of
  Gegee onder my Hand en die Seel van die Republiek van   South Africa at Cape Town this Fourth day of March. One
Suid-Afrika te Kaapstad, op hede die Vierde dag van Maart   thousand Nine hundred and Eighty-eight.
Eenduisend Negehonderd Agt-en-tagtig.
P. W. BOTHA,                         P. W. BOTHA,
                               State President.
Staatspresident.
Op las van die Staatspresident-in-Kabinet:          By Order of the State President-in-Cabinet:
W. A. VAN NIEKERK,                      W. A. VAN NIEKERK,
Minister van die Kabinet.                   Minister of the Cabinet.

 809—A                                                   11250— 1

Page 2
Download full gazette PDF