A Laws.Africa project
9 April 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-04-09 number 18818

Partners

Download PDF (27.4 MB)
Page 1
    Vol. 394                  PRETORIA, 9 APRIL 1988                      No. 18818

              GENERAL NOTICES - ALGEMENE               KENNISGEWINGS
    (COMPANIES/CLOSE        CORPORATIONS)       - (MAATSKAPPYE/BESLOTE           KORPORASIES)


                     COMPANIES        - MAATSKAPPYE
                            NOTICE  576 OF 1998

                       DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRIES

               NOTICES IN TERMS OF THE COMPANIES ACT, 1973 (ACT 61 OF 1973)
   The following notices relating to incorporation and registration of companies, conversions of companies, registration of
changes  of names,  translated  and shortened  forms  of names,  defensive  names,  reductions  of capital and  dissolutions are
published for general information.
   No guarantee is given in respect of the accuracy of the particulars furnished and no responsibility is accepted for errors and
omissions or the consequences thereof.          :
A. P. RUITERS
Acting Registrar of Companies.                       KENNISGEWING       576 VAN   1998

                      DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID

            KENNISGEWINGS    INGEVOLGE DIE MAATSKAPPYWET,     1973 (WET 61 VAN 1973)
    Die volgende kennisgewings in verband met inlywing en registrasie van maatskappye, omskeppings van maatskappye,
registrasie van naamsveranderinge, vertaalde en verkorte vorme van name, defensiewe name, verminderings van kapitaal en
ontbindings word vir algemene inligting bekend gemaak.
   Geen waarborg ten opsigte van die juistheid van die besonderhede verstrek, word gegee nie en geen verantwoordelikheid
vir foute en weglatings of die gevolge daarvan word aanvaar nie.
A. P. RUITERS
Waarnemende Regisirateur van Maatskappye.

18180—A                       .                                     18818—1

Page 2
Download full gazette PDF