A Laws.Africa project
12 April 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-04-12 number 11249

Partners

Download PDF (1.6 MB)
Page 1
                    REPU BLIEK                REPU BLIC
                      VAN                   OF
                    SU ID -A FR IK A           S O U T H A FR IC A
            Staatskoerant
           Government Gazette
                           Verkoopprys • Selling price
                           (AVB uitgesluit/GST excluded)
                            Plaaslik 50c    Local
  As 'n Nuusblad by die Poskantoor Ceregistreer  Buitelands 70c Other countries   Registered at the post office as a Newspaper
                              Posvry • Post free
 Vol. 274                   PRETORIA, 12 APRIL 1988                      No. 11249

         PR O K LA M A SIE                          PR O C LA M A TIO N
               van die                                by the
 Staatspresident van die Republiek van Suid-Afrika            State President o f the Republic o f South Africa
No. 65,1988                              No. 65,1988
TUSSEN VERKIESINGS.—RAAD VAN VERTEEN-                 BY-ELECTIONS.—HOUSE OF REPRESENTATIVES—
WOORDIGERS—KIESAFDELINGS EERSTERUS EN                 ELECTORAL DIVISIONS OF EERSTERUS AND
NATAL MID-OOS                             NATAL MID EAST
  (1) Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 110        (1) Under the powers vested in me by section 110 of the
van die Kies wet, 1979 (Wet 45 van 1979), verklaar ek         Electoral Act, 1979 (Act 45 of 1979), I hereby declare that a
hierby dat ’n vakature ontstaan het in die verteenwoordiging     vacancy occurred in the representation of the House of
in die Raad van Verteenwoordigers in die kiesafdelings—        Representatives in the Electoral Divisions of—
    (a) Eersterus; en                          (a) Eersterus; and
    (b) Natal Mid-Oos.                         (b) Natal Mid East.
  (2) Kragtens die bevoegdheid my verleen by artikel 33        (2) Under the powers vested in my by section 33 of the
van die Kieswet, 1979 (Wet 45 van 1979)—               Electoral Act, 1979 (Act 45 of 1979)—
    (a) bepaal ek hierby ingevolge die bepalings van arti-       (a) I hereby determine, in terms of the provisions of
  kels 34 en 110 van genoemde Wet—                   sections 34 and 110 of the said Act—
    (i) Woensdag, 4 Mei 1988, as die dag waarop ’n nomi-        (i) that Wednesday, 4 May 1988, shall be the day on
  nasiehof ten opsigte van iedere kiesafdeling gemeld in die      which a nomination court will sit in respect of each elec­
  eerste kolom van die Bylae hierby sitting sal hou om         toral division mentioned in the first column of the Sche­
  nominasies van verkiesingskandidate te ontvang vir die        dule hereto, to receive nominations of candidates for
  verkiesing van ’n lid van die Raad van Verteenwoordi­        election as a member of the House of Representatives for
  gers vir daardie kiesafdeling;                    such electoral division;
    (ii) dat bedoelde nominasiehof sitting sal hou op die        (ii) that the said nomination court shall sit at the place
  plek gemeld in die tweede kolom van genoemde Bylae          mentioned in the second column of the said Schedule
  teenoor die betrokke kiesafdeling aangedui, om lOhOO;        opposite the electoral division concerned, at lOhOO;
    (iii) dat ingeval ’n stemming nodig word in enigeen         (iii) that if a poll becomes necessary in any of the said
  van bedoelde kiesafdelings omdat meer as een persoon         electoral divisions for the reason that more than one per­
  behoorlik genomineer is ten opsigte van so ’n kiesafde­       son shall have been duly nominated in respect of such an
  ling by die sluiting van die sitting van die betrokke nomi­     electoral division at the close of the sitting of the nomi­
  nasiehof, die stemming op Woensdag, 8 Junie 1988, sal        nation court in question, the poll shall be taken on
  plaasvind, om 07h00 op bedoelde dag sal begin en om         Wednesday, 8 June 1988, and shall commence at 07h00
  21h00 daardie dag sal eindig; en                   on the said day and shall close at 21h00 on that day; and
    (b) stel ek hierby ingevolge genoemde bepalings die         (b) I hereby appoint, in terms of the said provisions,
  persoon wie se naam in die derde kolom van genoemde         the person whose name appears in the third column of the
  Bylae verskyn teenoor die naam van die kiesafdeling, as       said Schedule opposite the name of the electoral division,
  kiesbeampte aan by die verkiesing in daardie kiesafde­        as the returning officer at the election in that electoral
  ling.                                division.
  810—A                                                          11249— 1

Page 2
Download full gazette PDF