A Laws.Africa project
15 April 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-04-15 number 11251

Partners

Download PDF (168.3 MB)
Page 1
                                                       G   g  fG
                   REPUBLIEK
                      VAN
                                        REPUBLIC
                                           OF
                                                        s. -
                   S U ID -A F R IK A           S O U T H AFR IC A
            Staatskoerant
          Government Gazette
                           Verkoopprys • Selling price
                          (AVB uitgesluit/GST excluded)
                            Plaaslik50c    Local

 \H s\n Nuusblad by die Poskantoor Ceregistreer  Buitelands 70c Other countries
                              Posvry • Post free
                                           Registered at the post office as a Newspaper
 Vol. 274                   PRETORIA, 15 APRIL 1988                       No. 11251

      BEV ELSK R IF                             W ARRANT
van die Staatspresident van die Re-                 by the State President o f the Republic
 publiek van Suid-A frika, waarby                   o f South A frica, by w hich “ TH E
 “ DIE SU ID -A FR IK AA N SE POLI-                  SO UTH AFRICA N PO LICE SE­
 SIE V Y F EN SEW EN TIG -J A-                    V EN TY FIFTH ANNIV ERSA R Y
 R IG E G E D E N K M E D A L JE” in-                 C O M M EM O R A TIV E M E D A L ” is
 gestel word                             instituted
Aan almal wat hiervan kennis mag neem:                To all to whom these presents shall come:
SALUUT!                               GREETINGS!
  Nademaal dit wenslik geag word om in die vyf en sewen-
                                    Whereas it is deemed desirable to give recognition to all
tigste bestaansjaar van die Suid-Afrikaanse Polisie erken-
                                   members of the South African Police during the 75th anni­
ning aan lede van die Suid-Afrikaanse Polisie vir hulle       versary of the South African Police for their services;
dienste te verleen;
  En nademaal dit dienstig geag word om sodanige lede op        And whereas it is deemed expedient to honour such
’n gepaste wyse te vereer;                      members in a fitting manner;
  So is dit dat ek hierby ’n medalje wat bekend staan as        Now, therefore, I do hereby, as an honourable tribute
“ DIE SUID-AFRIKAANSE POLISIE VYF EN SEWEN-             institute, constitute and create a medal which shall be styled
TIG-JARIGE GEDENKMEDAUE—THE SOUTH AFRI­               “ DIE SUID-AFRIKAANSE POLISIE VYF EN SEWEN­
CAN POLICE SEVENTY FIFTH ANNIVERSARY COM­              TIG-JARIGE GEDENKMEDAUE—THE SOUTH AFRI­
MEMORATIVE MEDAL” as eervolle huldeblyk instel,           CAN POLICE SEVENTY FIFTH ANNIVERSARY COM­
daarstel en invoer. Voorts verorden ek dat die volgende       MEMORATIVE MEDAL’’ I further ordain that the follow­
reels, tesame met sodanige regulasies wat uitgevaardig kan      ing rules, together with such regulations as may be made,
word, die toekenning van die medalje bepaal:             shall govern the award of the medal:
  1. Ten opsigte van ordes, dekorasies of medaljes wat aan      1. In respect of orders, decorations and medals which
lede van die Suid-Afrikaanse Polisiemag toegeken kan         may be awarded to members of the South African Police,
word, het “ DIE SUID-AFRIKAANSE POLISIE VYF EN            “ THE SOUTH AFRICAN POLICE SEVENTY FIFTH
SEWENTIG-JARIGE GEDENKMEDAUE” voorrang on-              ANNIVERSARY COMMEMORATIVE MEDAL” shall
middellik na “ DIE SUID-AFRIKAANSE POLISIE              have precedence immediately after “ THE SOUTH AFRI­
MEDAUE VIR DIE BEKAMPING VAN TERRO-                 CAN POLICE MEDAL FOR THE COMBATING OF
RISME” .                               TERRORISM” .
  2. Die medalje is van brons, rond, 38 mm in deursnee en       2. The medal shall be of bronze, circular, 38 mm in
 3 mm dik. Op die voorkant verskyn, in relief, die syfers 75     diameter and 3 mm thick. On the face, in relief, appear the
 getop met ’n aalwyn met drie blomstingels. Bokant die        figures 75, topped with an aloe with three racemes. Above
 aalwyn is ’n randskrif van die polisieleuse “ SERVAMUS       the aloe, a circumscription of the police motto “ SERVA­
 ET SERVIM US” . Onder die syfers 75 is die jaartalle        MUS ET SERVIMUS” . Below the figures 75, the dates
 “ 1913-1988” . Op die keersy is ’n voorstelling in relief van    “ 1913—1988” . The reverse shall bear, in relief, the design
 die amptelike kenteken van die Suid-Afrikaanse Polisie.       of the official badge of the South African Police.
  3. Die medalje hang aan ’n lint, 32 mm breed, met vyf        3. The medal shall be pendent from a ribbon, 32 mm
 vertikale strepe van ligblou, ou-goud, koningsblou, ou-       wide, with five vertical strips of light blue, old gold, royal
 goud en ligblou, van links na regs, en onderskeidelik 5, 3,     blue, old gold and light blue, from left to right, and 5 ,3 ,
 16, 3 en 5 mm breed. Die hanger waaraan die medalje aan       16, 3 and 5 mm wide respectively. The medal shall be
 die lint geheg word, is ’n eenvoudige hanger wat aan die      attached by means of a plain suspender fixed to the upper
 boonste rand van die medalje vasgeheg is.              rim of the medal.
 789— 1                                                        11251— 1

Page 2
Download full gazette PDF