A Laws.Africa project
15 April 1988

South Africa Government Gazette dated 1988-04-15 number 11253

Partners

Download PDF (14.4 MB)
Page 1
                                                            (S*   % (St
                     REPUBLIEK                  REPUBLIC
                      VAN                     OF
                    SUID-AFRIKA                SO U T H AFRICA
            Staatskoerant
           Government Gazette
                            Verkoopprys • Selling price
                            (AVB uitgesluit/GST excluded)
                              Plaaslik 50c   Local
  As 'n Nuusblad by d ie Poskantoor Geregistreer   Buitelands 70c Other countries    Registered at the post office as a Newspaper
                               Posvry • Post free Vol. 274                    PRETORIA, 15 APRIL 1988                          No. 11253
             ALGEMENE KENNISGEWINGS • GENERAL NOTICES
      (MAATSKAPPYE/BESLOTE KORPORASIES) • (COMPANIES/CLOSE CORPORATIONS)

                    MAATSKAPPYE • COMPANIES
                      KENNISGEWING 237 VAN 1988
                 DEPARTEMENT VAN HANDEL EN NYWERHEID
        KENNISGEWINGS INGEVOLGE DIE MAATSKAPPYWET, 1973 (WET 61 VAN 1973)
   Die volgende kennisgewings in verband met inlywing en registrasie van maatskappye, omskeppings van maatskap-
pye, registrasie van naamsveranderinge, vertaalde en verkorte vorme van name, defensiewe name, verminderings van
kapitaal en ontbindings word vir algemene inligting bekendgemaak.
   Geen waarborg ten opsigte van die juistheid van die besonderhede verstrek, word gegee nie en geen verantwoordelik-
heid vir foute en weglatings of die gevolge daarvan word aanvaar nie.
J. F. JANSE VAN RENSBURG,
Registrateur van Maatskappye.

                          NOTICE 237 OF 1988
                   DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY
            NOTICES IN TERMS OF THE COMPANIES ACT, 1973 (ACT 61 OF 1973)
   The following notices relating to incorporation and registration of companies, conversions of companies, registration
of changes of name, translated and shortened forms of names, defensive names, reductions of capital and dissolutions are
published for general information.
   No guarantee is given in respect of the accuracy of the particulars furnished and no responsibility is accepted for errors
and omissions or the consequences thereof.
J. F. JANSE VAN RENSBURG,
Registrar of Companies.
               INLYWING VAN MAATSKAPPYE/INCORPORATION OF COMPANIES
  Nuwe maatskappye en omskeppings ran beslote korporasies in maatskappye/New companies and conversions from close corporations into
                               companies
(Som m er, nemm, odres, *hoofdoelstelling, aandelekapitaal en vorige beslote korporasie-naam en nommerINumber, name, address, *main object, share
                         capital and previous close corporation name and number)
* Besigheid: Kodes/Business: Codes
 1: Landbou, jag, bosbou en vissery/Agriculture, hunting, forestry and fishing.
 2: Mynwese en steengroefwerk/Mining and quarrying.
 3: Fabriekswese/Manufacturing.
 4: Elektrisiteit, gas en water/Electricity, gas and water.
 5: Konstniksie/Construction.
 6: Groot- en kleinhandel en verversings- en akkomrnodasiedienste/Wholesale and retail trade and catering and accommodation services.
 7: Vervoer, opberging en kommunikasie/Transport, storage and communication.
 8: Finansiering, versekering, vaste eiendom en besigheidsdienste/Financing, insurance, real estate and business services.
 9: Gemeenskaps-, maatskaplike en persoonlike dienste/Community, social and personal services.
10: Bedrywighede nie voldoende omskryf nie/Activities not adequately defined.

 791— A                                                              11253— 1

Page 2
Download full gazette PDF